skip to Main Content

V Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze, Slezská 7, se dne 13. 7. 2017 opětovně sešla obnovená Právní komise působící v Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky ČAZV.

V úvodu informoval nově zvolený předseda ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph. D., o záměrech nového vedení o ještě větší otevřenost této instituce směrem k odborné veřejnosti. Následovalo vystoupení předsedy odboru OEŘSI, doc. Tomáše Douchy, CSc. z ÚZEI, který připomněl související oblast školících a vzdělávacích systémů v resortu. Dále informoval o rozšířeném zasedání předsednictva ČAZV v srpnu 2017 na toto téma. Připomněl vybrané aktuální právní oblasti vyžadující řešení v rámci legislativního rámce EU, jako např. prodej půdy, regulace prodeje potravin aj.

Vlastní jednání komise řídil její předseda Mgr. Ing. Alan Landa, MBA, z MZE, který nejprve poděkoval ČAZV za poskytované zázemí a uvedl na pořad jednání „Koncepci výuky práva životního prostředí na Právnické fakultě UK“. S touto koncepcí podrobně komisi seznámil prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., vedoucí katedry práva životního prostředí Právnické fakulty UK. Ve svém vystoupení charakterizoval vývoj výuky v předmětné oblasti. Výuka realizovaná katedrou se již etablovala a zahrnuje různé směry a předmětné oblasti jako je zemědělské či pozemkové právo a další rozvíjející se právní oblasti, formy vzdělávání vč. doktorského studia a vazby na mezinárodní právo. Podrobnější informace o katedře lze získat na webových stránkách PF UK. V diskusi referující pozitivně reagoval na otázky nám. ministra zemědělství JUDr. Jiřího Jirsy, Ph. D., MEPP.

Další část jednání byla věnována představení publikace „Ministerstvo zemědělství v letech 1918 – 1938“, autorů Mgr. Svatopluka Herce, Mgr. Et. Mgr. Kristýny Kaucké a PhDr. Tomáše Zouzala. Význam Ministerstva zemědělství se podle autorů v meziválečném období opíral zejména o početnou příslušnost obyvatelstva k zemědělství, lesnictví a rybářství. Do zemědělství také patřil zemědělský průmysl. Publikace zahrnuje i přehled ministrů zemědělství první republiky s uvedením jejich profilu. Diskuse byla vedena zejména k pronájmu půdy. Oceněna byla podpora poskytnutá při realizaci publikace ředitelem odboru majetkového vyrovnání JUDr. Jiřím Georgievem, Ph.D. z MZE, které publikaci vydalo v letošním roce (ISBN 978-80-7434-352-0).

Úpravu sousedských práv v novém občanském zákoníku (NOZ, zákon č. 89/2012 Sb.) s podrobným výkladem uvedl místopředseda komise JUDr. PhDr. Antonín Kubačák, CSc. Věnoval se jak teorii, např. elasticitě vlastnického práva, kam sousedská práva patří, tak uvedl i praktické příklady sousedských práv z pohledu NOZ. V diskuzi zazněla i kritika některých ustanovení NOZ, která nejsou jednoznačná a připouští různý výklad. V závěru referující uvedl i příslušné literární prameny.

Příští jednání právní komise OEŔSI se očekává ve 3. čtvrtletí 2017.

 

JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.
tajemník právní komise    

Zpátky nahoru