skip to Main Content

Počátkem letošního roku vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, soutěž „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018“ a soutěž „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018“.
V rámci zahajovacího večera Země živitelka 2018, který proběhl dne 23. srpna 2018 na zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou, předal tato ocenění ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. a předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018

I. cena – Mgr. Nikol Reslová, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která pojednává o vývoji rychlé a spolehlivé detekce hlístic rodu Trichinella, jenž se mohou vyskytovat v nedostatečně tepelně upraveném mase.

II. cena – Mgr. Lenka Kavanová, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která usnadňuje pochopení významu smíšených infekcí bakteriálními a virovými původci chorob prasat. To může vést k lepší prevenci nebo terapii těchto onemocnění.

III. cena – Ing. Tomáš Taubner, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která je zaměřena na laboratorní přípravu a popis nových sloučenin na bázi polysacharidů, které mají potenciál využití v prevenci rozvoje různých onemocnění.
Ing. Tomáš Taubner, Ph.D. absolvoval vysokoškolské studium včetně postgraduálního studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze na fakultě potravinářské a biochemické technologie. Po studiu začal pracovat ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi. Oblast jeho aktivit zahrnuje studium chemie sacharidů, zejména pak polysacharidů, analytickou chemii s využitím různých laboratorních metod při analýze vzorků např. spektrofotometrii, chromatografii a další. Mimo čistě vědecké zaměření v oblasti chemie se aktivně věnuje chovu a výcviku psů s několikanásobnou reprezentací České republiky ve sportovní kynologii a přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze. Je autorem a spoluautorem několika odborných článků ve vědeckých časopisech a své výsledky prezentuje na zahraničních konferencích.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji – Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, jejímž cílem bylo vyhodnotit vliv dlouhodobé aplikace minerálních a organických hnojiv na kvalitu zemědělské půdy.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018

I. cena – Ing. Vladimír Dráb, Výzkumný ústav mlékárenský, s. r. o., za užitný vzor, který chrání recepturu měkkého a polotvrdého sýra zrajícího působením barevné variety plísně Penicillium nalgiovense a mazové kultury.

II. cena – Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., za certifikovanou metodiku, která podává návod na praktické stanovení nadzemní biomasy buku.
Ing. Monika Vejpustková, Ph.D. absolvovala v roce 1996  Lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze a tamtéž v roce 2008 získala doktorát v oboru Hospodářská úprava lesa. Od roku 1997 pracuje ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti v. v. i., kde působí jako vědecká pracovnice na útvaru Ekologie lesa a rozvíjí činnost dendrochronologické laboratoře.  Ve své práci se zabývá studiem vlivu vnějšího prostředí na růst a přírůst lesních dřevin za použití dendrochronologických metod. Věnuje se též studiu alometrie a hodnocení množství a alokace biomasy lesních porostů. Kromě toho se podílí na kontinuálním sledování růstu a přírůstu hlavních lesních dřevin v rámci národního programu Monitoringu zdravotního stavu lesů ČR. Je členkou Association of Tree – Ring Research (Asociace pro výzkum letokruhů) a Expertního panelu Growth v rámci evropského programu ICP Forests.

III. cena – Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., za certifikovanou metodiku, která napomáhá plnit závazky vůči EU v problematice řešení skleníkového efektu, a to s využitím stabilizační funkce lesa.
Ing. Jan Vopravil, Ph.D. je absolventem Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, oboru Krajinné inženýrství. Od roku 2000 je zaměstnancem Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze, kde se specializuje na problematiku půdní klasifikace, ochrany půdy před degradačními faktory, produkčními a mimoprodukčními funkcemi půdy, hydrologickými funkcemi půdy, zejména ve vztahu k predikci povodní a déletrvajícího sucha, bonitací půdního fondu a využívání moderních statistických a informačních postupů. Od roku 2006 působí jako vedoucí oddělení Pedologie a ochrany půdy. Zároveň úzce spolupracuje s praxí na řešení konkrétních věcí např. spolupracuje se zemědělci, obcemi, státními institucemi, komerční sférou až po občany.

Uznání ministra zemědělství a předsedy přednictva ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji – Ing. Marie Bjelková, Ph.D., Agritec Plant Research, s. r. o., za certifikovanou metodiku, která předkládá ucelený pohled na celkovou technologii pěstování konopí setého.

Uznání ministra zemědělství a předsedy předsednictva ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji – Ing. Pavel Svoboda, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., za certifikovanou metodiku, která představuje první ucelený návod na správné uložení hnoje na zemědělské půdě. Metodika shrnuje výsledky šestileté práce v mnoha zemědělských podnicích.
Ing. Pavel Svoboda pracuje ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby (VÚRV v. v. i., Praha – Ruzyně) od roku 1983. Zaměřuje se na studium příjmu a využití dusíku a vody z půdního profilu, vlivu nepříznivých abiotických podmínek na růst rostlin a studium kořenového systému plodin. Získal a disponuje údaji rozsáhlé databáze o růstu kořenů polních plodin a zelenin v podmínkách ČR. Je autorem a spoluautorem množství certifikovaných metodik pro praxi, užitných vzorů a vědeckých publikací. Od roku 2010 je řešitelem a koordinátorem problematiky uložení hnoje na zemědělské půdě v rámci akčních programů „Nitrátové směrnice“. V této oblasti monitoruje stupeň ohrožení podzemních a povrchových vod vlivem uložení hnoje a provozem zimovišť zvířat. Navrhuje účinná opatření a dává podněty pro legislativní změny. Jeho výsledky z této oblasti vedly k zastavení řízení „EU Pilot“ na podzim roku 2017.

Zpátky nahoru