skip to Main Content

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji byla předána na společenském setkání u příležitosti 45. ročníku výstavy Země živitelka v zámku Ohrada, v Hluboké nad Vltavou dne 23. srpna 2018.
—————————————————————————————————————–

Počátkem letošního roku vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd (dále jen „ČAZV“), ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže:

  • veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018“
  • a veřejnou soutěž za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018“.

Ocenění autorů prací v každé soutěži je spojeno s peněžitou odměnou ve výši:

  1. cena – 90 000,- Kč
  2. cena – 70 000,- Kč
  3. cena – 50 000,- Kč

V případě navržení více vysoce kvalitních výsledků ve výzkumu a experimentálním vývoji může ministr ve spolupráci s ČAZV na návrh hodnotící komise udělit „Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený (realizovaný) výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji“. Tato uznání nejsou spojena s finančním oceněním.

Výsledky veřejných soutěží byly vyhlášeny v rámci společenského setkání u příležitosti 45. ročníku výstavy Země živitelka v zámku Ohrada, v Hluboké nad Vltavou dne 23. srpna 2018. Ocenění předávali ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. a předseda ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

V ý s l e d k y   s o u t ě ž í :

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018

I. cena (90 000,- Kč) – Mgr. Nikol Reslová, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která pojednává o vývoji rychlé a spolehlivé detekce hlístic rodu Trichinella, jenž se mohou vyskytovat v nedostatečně tepelně upraveném mase.

II. cena (70 000,- Kč) – Mgr. Lenka Kavanová, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která usnadňuje pochopení významu smíšených infekcí bakteriálními a virovými původci chorob prasat. To může vést k lepší prevenci nebo terapii těchto onemocnění.

III. cena (50 000,-Kč) – Ing. Tomáš Taubner, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která je zaměřena na laboratorní přípravu a popis nových sloučenin na bázi polysacharidů, které mají potenciál  využití v prevenci rozvoje různých onemocnění.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji – Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, jejímž cílem bylo vyhodnotit vliv dlouhodobé aplikace minerálních a organických hnojiv na kvalitu zemědělské půdy.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018

I. cena (90 000,- Kč) – Ing. Vladimír Dráb, Výzkumný ústav mlékárenský, s. r. o., za užitný vzor, který chrání recepturu měkkého a polotvrdého sýra zrajícího působením barevné variety plísně Penicillium nalgiovense a mazové kultury.

II. cena (70 000,- Kč) – Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., za certifikovanou metodiku, která podává návod na praktické stanovení nadzemní biomasy buku.

III. cena (50 000,- Kč) – Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., za certifikovanou metodiku, která napomáhá plnit závazky vůči EU v problematice řešení skleníkového efektu, a to s využitím stabilizační funkce lesa.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji –  Ing. Marie Bjelková, Ph.D., Agritec Plant Research, s. r. o., za certifikovanou metodiku, která předkládá ucelený pohled na celkovou technologii pěstování konopí setého.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji –  Ing. Pavel Svoboda, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., za certifikovanou metodiku, která představuje první ucelený návod na správné uložení hnoje na zemědělské půdě. Metodika shrnuje výsledky šestileté práce v mnoha zemědělských podnicích.

Zpátky nahoru