skip to Main Content

které se bude konat v úterý dne 16. května 2017 od 10,00 hod. ve velkém sále v přízemí Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7

Na jednání jsou zváni jako hosté zástupci MZe a MŽP, SAPV, vedení Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR a Asociace soukromých zemědělců.

Pořad jednání

  1. Zahájení a přivítání hostů – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
  2. Volba mandátové a návrhové komise, schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Zprávy o činnosti:
    a) Zpráva o činnosti ČAZV v roce 2016 – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
    b)
    Zpráva o činnosti Vydavatelské rady ČAZV – doc. Ing. R. Vácha, Ph.D.
    c)
    Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ČAZV – Ing. P. Šmirous, CSc.
    d)
    Zpráva o hospodaření ČAZV v roce 2016 a schválení rozpočtu ČAZV na rok 2017 – Ing. V. Hrubý, CSc.
    e)
    Úprava OJŘ ČAZV – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
  4. Kontrola plnění usnesení Rady ČAZV ze dne 3.5.2016 – Ing. J. Kára, CSc.
  5. Vystoupení zástupců Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a vystoupení hostů jednání
  6. Informace o aktuální situaci ve výzkumu v rezortu zemědělství – Ing. Pavlína Adam, Ph.D., ředitelka Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe
  7. Udělení ocenění členům ČAZV
  8. Diskuze
  9. Usnesení
  10. Závěr
Zpátky nahoru