skip to Main Content

Odpovědi na dotazy účastníků zasedání ČAZV, ORL v Brně dne 18. 6. 2013

1) Slučování SRS s ÚKZÚZ. Není riziko redukce odborných rostlinolékařských činností. V „Národním akčním plánu pro regulaci pesticidů“ je značný rozsah úkolů na odborné rostlinolékařské činnosti pracovníků SRS. Počítá se v rámci slučování SRS s ÚKZÚZ s tím, že budou požadavky na rozšíření těchto činnosti v příštích letech, když dojde v současnosti k redukci lidských zdrojů?
Národní akční plán skutečně přináší značný rozsah úkolů na odborné rostlinolékařské činnosti pracovníků SRS. Dle rozsahu těchto úkolů byl vyčíslen konkrétní počet zaměstnanců, kteří budou třeba k plnění těchto úkolů. Potřebné navýšení počtu zaměstnanců by mělo být pokryto sloučením některých obdobných činností, které provádějí obě organizace. Na jednání dne 10.6.2013, kterého se za MZe účastnil bývalý NM pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství RNDr. Mach, byla projednávána možnost převedení ušetřených pracovních pozic sloučením, a to na úkoly plynoucí z Národního akčního plánu. Tato navrhovaná varianta by znamenala nižší redukci lidských zdrojů, než bylo plánováno dle Hodnocení dopadů regulace (RIA).
2) Metodiky integrované ochrany rostlin. Metodiky jsou tvořeny převážně výzkumnými pracovníky pod koordinací České společnosti rostlinolékařské. Bude nějak formalizován proces přijetí metodik IOR SRS?  
Metodické postupy pro naplňování zásad integrované ochrany rostlin polních plodin „Metodiky IOR“ byly vytvořeny, resp. aktualizovány odborníky z plodinových výzkumných ústavů, případně zemědělských univerzit. V současné době jsou již metodiky autory zpracovány, prošly jazykovou úpravou a v nejbližší době budou předány k seznámení (připomínkovému řízení) plodinovým svazům a asociacím (Agrární komora ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR), které mají možnost seznámit se materiály a případně vyjádřit své připomínky k materiálu do 15. 8. 2013. Následně budou případné připomínky zapracovány a definitivní verze publikace bude předána do tisku. Na předchozích jednáních s ČSR bylo přislíbeno, že současně s předáním do tisku bude elektronická verze publikace předána SRS, která vytvoří databázovou verzi metodik IOR, veřejnosti přístupnou na rostlinolékařském portálu od 1. 1. 2014. Předání metodik je dle předběžných informací uvažováno jako formální akt, kdy předseda ČSR Ing. V. Řehák předá oficiálně publikaci „Metodiky integrované ochrany polních plodin“ řediteli ÚKZÚZ a SRS Bc. Z. Machovi k využití a následnému publikování na Rostlinolékařském portálu SRS.
3) Zachování současného rozsahu monitoringu škodlivých organismů je potřebné. Bude kapacita 22 pracovníků na tuto činnost (zmíněná ve vystoupení pana ředitele) na tuto činnost dostačující? Nedojede k redukcím těchto činností?
 
Na základě jednání dne 10. 6. 2013 ředitele SRS Bc. Macha a NM MZe pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství RNDr. Macha bylo konstatováno, že pro rok 2014 nebude reálná možnost nalézt pro tuto činnost systém vnějšího financování.
Jedinou organizací, která bude schopna tuto činnost realizovat v roce 2014 na celostátní úrovni, bude organizace vzniklá sloučením SRS a ÚKZÚZ z tohoto důvodu rozhodně nedojde k redukci této odborné činnosti.
 
4) Provozování rostlinolékařské portálu od roku 2014. V současnosti je monitoring škodlivých organismů z hlediska potřeb praxe velmi pomalý, pravděpodobně vlivem nedostatečného hardware (velké časové prodlevy s náběhem informací). Počítá se pro rok 2014 s inovací hardware (investicemi do IT), tak aby provoz rostlinolékařského portálu včetně současného systému monitoringu škodlivých organismů byl pro uživatele přívětivý. Jsou dostatečné kapacity programátorů a odborných pracovníků, aby nedošlo ke zpoždění ve funkci Rostlinolékařského portálu počátkem roku 2014?
 
Pro rok 2014 se počítá s přepracováním aplikace „Mapy výskytu škodlivých organismů“ (http://eagri.cz/public/app/srsmapa/) a jejím začleněním do struktury připravovaného Rostlinolékařského portálu, jehož by se měla stát organickou součástí (nikoliv ovšem hned od 1. 1. 2014, ale až později v průběhu roku). Stávající aplikace bude patrně nějakou dobu provozována paralelně, později zanikne. Připravovaný Rostlinolékařský portál je vyvíjen s ohledem na aktuální trendy ve vývoji webových stránek (Javascript, HTML5, NoSQL databáze) a zejména s důrazem na uživatelskou přívětivost, tedy i na rychlost odezvy, což se bude týkat i mapových výstupů. Investice do potřebného hardwaru jsou rovněž v plánu. Kapacity odborných pracovníků budou v brzké době posíleny, takže je předpoklad, že se vše stihne do konce roku připravit, tj. zejména naplnit datové struktury portálu potřebnými odbornými informacemi.
 
5a) Jak bude řešeno propojení rostlinolékařského portálu s webovými stránkami výzkumných organizací, univerzit a poradenských subjektů?
5b) Kdo a kdy bude iniciovat zadání propojení a požadavky na strukturu informací na webových stránkách těchto institucí?
5c) Budou informace na webových stránkách těchto institucí moc být strukturovány na informace bezúplatné (jako na rostlinolékařském portálu) a informace za úplatu (nabídka komerčních rostlinolékařských služeb). 
 
ad 5a)
Propojení bude řešeno pomocí odkazů (HTML links) na webové stránky níže uvedených institucí.
 
ad 5b)
Internetové stránky plodinových výzkumných ústavů a zemědělských univerzit, které se zabývají problematikou rostlinolékařství, slouží k prezentaci vlastní činnosti. Tyto instituce byly na předchozích jednáních osloveny SRS s nabídkou možné prezentace výsledků výzkumu na centrálním informačním zdroji, kterým je uvažovaný Rostlinolékařský portál. Této nabídky zatím využil Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF, Mendelovy univerzity a Agritec Šumperk, který připravil mapovou aplikaci „Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) k insekticidům na území ČR“, která bude pomocí odkazů současně prezentována také na RL portálu SRS.
Existuje příslib Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o., který řeší obdobnou problematiku výskytu rezistence ras strupovitosti jabloně i rezistence původce strupovitosti k některým úč. látkám fungicidů, zveřejnit rovněž tyto mapové výstupy na RL portálu SRS.
 
ad 5c)
SRS bude na Rostlinolékařském portálu publikovat pouze bezúplatné informace jiných organizací, informace poskytované za úplatu jsou obchodní politikou organizací (většina výzkumných plodinových ústavů je společnostmi s. r.o.), tyto instituce získávají pouze část příjmu z veřejných zdrojů a zbytek prostředků získávají z komerční zkušební nebo poradenské činnosti, proto je pochopitelné, že některé informace nebudou veřejně bezúplatně dostupné.
 
V Praze dne 18. července 2013
Bc. Zdeněk Mach
ředitel SRS
Zpátky nahoru