skip to Main Content

Ve čtvrtek 24. 8. 2023 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2023 – Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let, a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji v obou kategoriích předal ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný spolu s předsedou předsednictva České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D.

V letošním ročníku se do soutěže o Ceny ministra přihlásilo celkem 59 návrhů – 28 na Cenu pro mladé vědkyně a vědce a 31 na Cenu za nejlepší realizovaný výsledek.

Hodnoticí komise vybrala a ministr zemědělství schválil v každé soutěži první tři místa spojená s finanční odměnou 100, 80 a 60 tisíc Kč. Navíc bylo v každé soutěži uděleno jedno Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky, které není spojeno s finanční odměnou.

Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce za rok 2023:

  • 1. místo Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze za výsledek druhu Jimp – recenzovaný odborný článek „Potenciál introdukovaných dřevin pro lesnické rekultivace v kontextu klimatické změny“ (Production potential, biodiversity and soil properties of forest reclamations: Opportunities or risk of introduced coniferous tree species under climate change). Rozloha člověkem degradovaných území stále narůstá, tak jako vliv klimatické změny způsobující rozsáhlé hynutí porostů domácích dřevin. Jedním z přelomových řešení je využití introdukovaných dřevin. Inovativní výsledek hodnotí potenciály a rizika nepůvodních dřevin a přináší jasně definované pěstební zásady pro lesnické rekultivace v období klimatické změny.
  • 2. místo Ing. Jakub Černý, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.  za výsledek druhu Jimp – recenzovaný odborný článek „Terénní měření efektivního indexu listové plochy vegetačního pokryvu pomocí optického zařízení“ (Field Measurement of Effective Leaf Area Index using Optical Device in Vegetation Canopy). Článek prezentuje metodický postup měření efektivního indexu listové plochy (LAI) novým přístrojem LaiPen LP 110, který byl vyvinutý autory výsledku a firmou PSI, ČR. LAI kvantifikuje množství asimilačního aparátu v ekosystému a je styčnou plochou mezi vegetací a atmosférou, kde probíhají fyziologické procesy včetně fotosyntézy. Proto LAI vstupuje do řady modelů (koloběh C a vody, toky energie) a je používán pro exaktní hodnocení zdravotního stavu vegetace.
  • 3. místo MVDr. Nikola Hodkovicová, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. za výsledek druhu Jimp – recenzovaný odborný článek „Nesteroidní protizánětlivé léky způsobily propuknutí zánětu a oxidačního stresu se změnami střevní mikroflóry u pstruha duhového“ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs caused an outbreak of inflammation and oxidative stress with changes in the gut microbiota in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Znečištění životního prostředí rezidui farmakologicky účinných látek obecně představuje problém nejen v prostředí akvakultury. Nesteroidní antiflogistika jsou v humánní medicíně používána na denní bázi a mají výrazný podíl na znečištění povrchových vod; stále však není vymezena jejich toxicita pro sladkovodní organismy. Tento experiment sledoval jejich toxicitu na modelovém organismu pstruha duhového vzhledem k možnému vlivu na samotný organismus, ale i na konzumenta.

  • Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky Ing. Martin Prchal, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích za výsledek druhu Jimp – recenzovaný odborný článek „Zjednodušená metoda genetického zlepšování výtěžnostních ukazatelů u kapra obecného“ (Simplified method for genetic slaughter yields improvement in common carp). Ukazatele jateční výtěžnosti ryb jsou ekonomicky zajímavé znaky, ale jejich přímé zjišťování na živých rybách za účelem selekce je prakticky nemožné. Možnou alternativou je najít jiné ukazatele které se dají měřit přímo na živých rybách, a které úzce souvisí s genetickým potenciálem ryb s vyšší výtěžností. Výsledky ukázaly, že s pomocí ultrazvukové tomografie se dá zjistit ukazatel, který lze jednoduše využít v selekčním programu kapra obecného.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek za rok 2023:

  • 1. místo Ing. Radko Loučka, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. za výsledek druhu Nmet –metodika „Podpora aplikace nových metod precizního zemědělství v oblasti produkce krmiv a krmení skotu“. V práci jsou představeny metody zpracování obrazu multispektrální kamerou a termovize, vyhodnocování teploty z teplotních senzorů, měření pH v bachoru pomocí bolusů a monitorování a vyhodnocování pohybových aktivit zvířat. Cílem metodiky je usnadnit farmářům v ČR rozhodování o přijetí nových, tzv. chytrých technologií, tím, že poskytuje základní informace o možnostech jejich využití v praxi. Metody precizního chovu hospodářských zvířat (zkratka PLF, tedy Precision Livestock Farming) z oblasti produkce krmiv a krmení skotu, by se tak mohly implementovat do českého zemědělství ve větším měřítku, než tomu bylo doposud.
  • 2. místo Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. za výsledek druhu Jimp – recenzovaný odborný článek „Průběh akumulace a tání sněhu měřené novými automatickými sněhoměrnými zařízeními na třech modelových lokalitách“ (Snow cover accumulation and melting measurements taken using new automated loggers at three study locations). Článek analyzuje tříleté testování nového sněhoměrného zařízení, na jehož vývoji se autoři podíleli, v reálných podmínkách výškového transektu v horách. Byly ověřeny přednosti i limity zařízení, které dosahuje relativně vysoké přesnosti i v případě nepříznivých klimatických podmínek. Zároveň byl stanoven dosud neznámý rámcový podíl evaporace (tj. výparu) ze sněhu v průběhu zimy, závisející na nadmořské výšce. Cenu převzal zástupce: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., (ředitel VÚ lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.).
  • 3. místo Dr. Ing. Jana Fránová, Biologické centrum AV ČR, v. v. i. za výsledek druhu Gfunk – funkční vzorek „ELISA kit pro diagnostiku nového viru jahodníku (strawberry virus1, StrV-1) v biologickém materiálu“. Po nalezení nového viru jahodníku (strawberry virus 1, rod: Cytorhabdovirus), jsme chtěli vyvinout metodu pro jeho rutinní detekci. Podařilo se nám připravit rekombinantní protein nezbytný pro imunizaci králíka. Z krve králíka jsme získali imunoglobuliny, které byly následně použity k optimalizaci a kompletaci kitu pro detekci viru pomocí imuno-enzymatického testu DAS-ELISA.
  • Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky Ing. Jan Leugner, Ph.D. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. za výsledek druhu Ztech – ověřená technologie „Sadební materiál populací horského smrku pro oblasti vysokých depozic N“. Cílem technologie je posílit přirozený podíl odolných jedinců (s klimaxovou strategii růstu) v horských podmínkách při obnově lesa a tím přispět k posílení budoucí stability porostů. Zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategii růstu v horských populací smrku při umělé obnově lesa umožní efektivně zvyšovat genetickou kvalitu a stability nově zakládaných lesních porostů také v horských polohách s vysokou depozicí dusíku.

Autorům všech oceněných výsledků gratulujeme!

Autorům oceněných výsledků i autorům všech přihlášených návrhů výsledků přejeme mnoho dalších zajímavých výsledků jejich vědecké práce.

 

 
Zpátky nahoru