skip to Main Content

Ing. Jiří Fiala, DrSc. (*1931, +2022)

Pro všechny příznivce zemědělské techniky je smutnou zprávou, že nás 27. června 2022 opustil Ing. Jiří Fiala, DrSc., emeritní ředitel Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze z let 1980 až 1990, čestný člen OZTEV ČAZV, dlouholetý předseda Redakční rady vědeckého časopisu Zemědělská technika, který na jeho návrh změnil název na Research in Agricultural Engineering. Za tuto činnost byl oceněn stříbrnou medailí ČAZV.                                                                                 

Ing. Jiří Fiala se narodil 2. února 1931 v Satalicích u Prahy, kde jeho rodina vlastnila větší zemědělskou usedlost. Studoval na Reálném gymnáziu v Brandýse nad Labem. Studium zakončil v roce 1950 maturitní zkouškou na Reálném gymnáziu v Praze 9. Vysokoškolské vzdělání získal na ČVUT, fakultě strojního inženýrství v Praze po složení státní zkoušky dne 28. listopadu 1954.

Do Výzkumného ústavu pro mechanizaci a elektrifikaci zemědělství v Praze Vokovicích, později redislokovaného a přejmenovaného na Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze Řepích, nastoupil bezprostředně po ukončení vysokoškolského studia 1. prosince 1954. Práci ve výzkumném ústavu věnoval celý svůj aktivní profesní život až do odchodu do důchodu v roce 1996. Prošel při tom funkcemi od odborného asistenta až po ředitele ústavu. V roce 1963 obhájil kandidátskou disertační práci a získal titul kandidáta zemědělských věd (CSc.). Věnoval se především výzkumu ve vědním oboru teoretických základů zemědělských procesů a vlastností zemědělských materiálů. Významně přispěl ke vzniku nové vědní disciplíny – agrofyziky.

Výsledky mnohaleté výzkumné činnosti souhrnně prezentoval v doktorské disertační práci s názvem „Fyzikální vlastnosti zemědělských materiálů jako jeden ze vstupních parametrů výzkumu zemědělské techniky“, kterou v roce 1980 obhájil s právem používat titul DrSc. Prezentovaný soubor vědeckých prací, publikovaných v renomovaných vědeckých časopisech, ve sbornících z konferencí a seminářů svědčí o systematické a pečlivé vědecké práci Ing. Jiřího Fialy, DrSc., která byla oceněna i v zahraničí.

V soukromí se Ing. Fiala velmi věnoval své rodině, která se díky synovi Jiřímu (*1961) a dceři Simoně (*1965) rozrostla o čtyři vnoučata a pět pravnoučat.

Ing. Jiří Fiala, DrSc.  zemřel ve věku 91 roků po delší nemoci.  Čest jeho památce.

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof.h.c. (autor textu)

Zpátky nahoru