skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 4.12.2012 od 10,00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu ČAZV

Přítomni:          dle prezenční listiny

Omluveni:        Ing. Slavoj Palík, CSc.

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.

Ing. Prokop Šmirous, CSc.

Hosté:              Ing. Zdeněk Pastorek, CSc. – Kontrolní výbor ČAZV

Pořad jednání:

 1. Zahájení – Mgr. Jan Lipavský, CSc.
 2. Kontrola zápisu
 3. Informace o veřejných soutěžích MZe a činnosti RVVI – ředitelka Ing. O. Chmelíková
 4. Příprava tiskových konferencí ČAZV (TK) – OLH, OVH – prof. Podrázský, CSc., doc. Vácha, Ph.D.
 5. Vydavatelská činnost ČAZV (VR), projednání závěrů z jednání VR – prof. Podrázský, CSc. Mgr. Lipavský, CSc.
 6. Hospodaření ČAZV, průběh kontroly (auditu) MZe – Mgr. Lipavský, CSc., Ing. Hrubý, CSc.
 7. Různé
 8. Závěr

Ad     1)      Jednání zahájil předseda ČAZV, přivítal přítomné členy Předsednictva a seznámil je s pořadem jednání, který byl následně schválen.

Ad    2)      Kontrolou zápisu bylo zjištěno, že pracovně nedokončené body jednání jsou i na pořadu tohoto Předsednictva. Zápis z jednání Předsednictva dne 6.11.2012 v Šumperku – Temenici byl schválen bez připomínek.

Ad     3)       Ředitelka Ing. O. Chmelíková informovala Předsednictvo

 • o probíhající soutěži KUS. V současnosti po vyhodnocení soutěže probíhá uzavírání smluv s řešiteli 34 projektů v celkové částce 54,772 mil. Kč.
 • Současně doplnila, že je třeba do konce ledna předložit závěrečné a periodické zprávy o řešení projektů a vyúčtování projektů.
 • Pokud se týče prostředků na výzkum ze státního rozpočtu, tak je předpoklad rozdělení 26 mld. v letech 2014–16, v poměru účelové a institucionální prostředky 1:1, udržitelnost projektů podpořených v rámci Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (infrastruktury) musí být min. 5 let.
 • Novela zákona č. 130/2002 Sb. nebude zatím do vlády předkládána.
 • Rada pro výzkum, vývoj a inovace pracuje na implementaci „Národních priorit orientovaného výzkumu“.
 • Hodnocení výsledků výzkumu bude rozčleněno do tří pilířů:
 1. pilíř za publikované výsledky
 2. pilíř excelentní výzkum
 3. pilíř 15 % za aplikované výsledky se zohledněním finanční náročnosti na získané výsledky
 • V diskusi k hodnocení výsledků výzkumu bylo konstatováno, že v hodnocení CERGE a TA ČR byly výsledky zemědělského výzkumu hodnoceny velmi dobře. Uvedené závěry těchto institucí by měly být vyhodnoceny a využity pro další jednání jak na úrovni MZe, tak i v RVVI a MŠMT. Současně byla diskutována možnost využití projektů vyhlášených MV ČR.

Ad     4)     Tisková konference o činnosti a výsledcích ve výzkumu v oboru pedologie, vodního a lesního hospodářství se uskuteční v únoru 2013 v gesci OVH, OP a OLH za pomoci VÚMOP.

Ad     5)       Předsednictvo přijalo závěry jednání VR společně s předsedy RR. Závěry z jednání jsou součástí předloženého zápisu. Předsednictvo na základě informace o celkové finanční situaci a zejména nemožnost získání honorářů pro předsedy RR požádalo Předsednictvo VR o návrh řešení situace.

Usnesení:     1. Předsednictvo bere na vědomí závěry z jednání rozšířené VR ze dne 2.11.2012.

 1. Předsednictvo ukládá předsedovi a tajemníkovi ČAZV vést další jednání s vedením MZe ve věci zajištění prostředků na honoráře pro předsedy RR za práci v roce 2012.
 2. Předsednictvo ukládá VR vedle zvýšení ceny VČ hledat další cesty na získání finančních prostředků za   zpoplatnění příspěvků publikovaných ve VČ ev. zpoplatnění přístupu.
 3. Předsednictvo ocenilo zařazení dalších VČ do VOS výhledu přiřazení IF v roce 2012-13.

Závěry z jednání VR z 2.11.2012 jsou součástí tohoto zápisu.

Ad     6)       Ing. V. Hrubý, CSc. konstatoval, že budou v roce 2012 dodrženy limity zřizovatele, ale vzhledem ke snížení příspěvku MZe – 2 mil. Kč, což je téměř 25 % rozpočtu, není možno zajistit výplatu honorářů předsedům RR. V této věci bude vedeno jednání s MZe tak, že úhradu těchto honorářů za rok 2012 by bylo možno realizovat ev. i v počátku roku 2013. Snížený rozpočet bylo možno dodržet jen za cenu maximálních možných úspor jak v provozu, tak i snížením průměrných platů v roce 2012 cca o 2 tis. Kč/měsíc oproti roku 2011. Výhled na rok 2013 je v obdobných relacích a limitech jako pro rok 2012.

Ad     7)       Různé

 • Současně s jednáním Předsednictva ČAZV se uskutečňuje jednání SAPV v Nitře. Za Předsednictvo se jednání účastnil Ing. S. Palík, CSc. Na tomto jednání je za účasti ministra zemědělství SR projednána koncepce zemědělství v SR do roku 2020.
 • Na Ukrajinu bude zaslán návrh dohody o spolupráci mezi ČAZV a Ukrajinskou akademií zemědělských věd (UAZV).
 • Předsednictvo schválilo jednomyslně stanovisko OLH k situaci v NP Šumava s tím, že toto stanovisko bude po podpisu předsedy ČAZV a předsedy OLH předáno tisku. Stanovisko je součástí tohoto zápisu.
 • Z RR CJAS byl odborem uvolněn doc. Ing. Josef Bouška, CSc. Za nového člena schválilo Předsednictvo prof. Ing. Vojtěcha Radu, CSc.
 • Za nové členy ČAZV schválilo Předsednictvo jednohlasně Ing. Andreu Blažkovou, Ing. Petra Doležala, Ph.D. a Ing. Pavla Mináře, Ph.D. v Odboru rostlinolékařském.
 • Odbor lesního hospodářství navrhl do RR JFS tyto nové členy:

Prof. Dr. Martin Moog, Technische Universität München, Lehrstuhl für Forstliche Wirtschaftslehre, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising, Germany
Prof. Dr. habil. Carsten Lorz, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 3, 85354 Freising, Germany
Dr. Marcus Schmitt, Universität Duisburg-Essen, Universitätsstr 5, 45117 Essen, Germany
Dr. Andrzej Bytnerowicz, Ph.D., USDA, Forest Service, Pacific Southwest Research Station, 4955 Canyon Crest Drive, Riverside, CA 92507, USA
Dr. Klaus-Hermann von Wilpert, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt, Baden-Württemberg, Postfach 708, 79007 Freiburg, Germany, Sídlo: Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg, Germany
Dr. Mattias Noack, Ph.D., Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, Alfred-Moller-Strasse 1, 16225 Eberswalde, Germany
Dr. Isabella Børja, PhD, Norsk institutt for skog og landskap (Norwegian Forest and Landscape Institute), PO Box 115, NO-1431 Ås, Norway
Dr. Thomas Cech, PhD. Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape, Seckendorff-Gudent-Weg 8, A-1131 Wien, Austria
Dr. Sasa Orlovic, BSc, Institute of Lowland Forestry and Environment, Antona Čehova 13, 21000 Novi Sad, Serbia
Prof. Józef Walczyk, Agricultural University of Cracow, Faculty of Forestry, Department of Forest Work Mechanization, 29 Listopada 46, 31 425 Kraków, Poland

 • Požadavky na rozšíření tiskových stran v jednotlivých časopisech Předsednictvo nedoporučilo z důvodu finanční náročnosti. Řešení je však možné dle návrhu VR z jednání s předsedy RR – viz zápis z 2.11.2012 zpoplatněním.
 • Předsednictvem byl schválen nový člen RR časopisu Soil and Water Research

RNDr. Ladislav Holko, CSc., Ústav hydrologie SAV, Ondrašovská 16, 031 05 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

 • Předsednictvo rovněž schválilo nově navržené členy RR časopisu Plant, Soil and Environment:

Prof. Dr. agr. Ditrich Steffens, Institute for Plant Nutrition, Justuj Liebig University, Heinrich Buff Ring 26-32, G 35592 Giesen, Germany

Prof. Dr. Sbal Hong-bo, Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Science (CAS) Chunhui RD. 17, Yantai 264003, China

 • Ing. V. Hrubý, CSc. upozornil na nutnost zahájení příprav na zasedání Unie evropských agrárních akademií (UEAA) v květnu 2014 v Praze s tím, že se současně uskuteční seminář k využití GMO. Uvedenou problematikou se zabývají zejména ORV, ORL, OŽV, OVL a OLH.
 • Předsednictvo schválilo harmonogram konání Předsednictva v roce 2013 takto: 8.1., 5.2., 5.3. + plénum, 9.4., 14.5. + Rada, 4.6.,ev. 2.7., 27.8. Jihočeský kraj, 1.10., 5.11., 3.12.
 • Jednotlivé odbory by měly navrhnout ev. konání rozšířeného zasedání v jejich gesci. Možné termíny jsou 5.2., 9.4., 4.6., 27.8., 1.10., 5.11. V roce 2013 by se mělo jako každoročně uskutečnit 5 rozšířených zasedání vč. jednání v Českých Budějovicích.

Ad     8)      Na závěr jednání poděkoval předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. členům Předsednictva a pracovníkům sekretariátu za odvedenou práci v roce 2012 a do nového roku popřál všem hodně zdraví a úspěchů. Pozval přítomné na příští jednání Předsednictva ČAZV a poděkoval všem za aktivní účast při jednání.

Příští jednání Předsednictva se uskuteční v sekretariátu ČAZV dne 8.1.2013 v sekretariátu ČAZV.

Zpátky nahoru