skip to Main Content

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 8.1.2013 od 10,00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu ČAZV

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:       prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

                        doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

                        doc. Ing. Ladislav Koutný, Ph.D.

Zastupování:   doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc. – za prof. Podrázského, CSc.

                        doc. Ing. Karel Vrána, CSc. – za doc. Koutného, Ph.D.

Hosté:             Ing. Zdeněk Pastorek, CSc. – Kontrolní výbor ČAZV

                        Ing. Jaroslav Čepl, CSc. – ředitel VÚB, s.r.o. Havlíčkův Brod

Pořad jednání:

      1.  Zahájení – Mgr. Jan Lipavský, CSc.

 1. Kontrola zápisu
 2. Příprava tiskových konferencí ČAZV (TK) – OLH, OVH – Podrázský, CSc., doc. Vácha, Ph.D.
 3. Hospodaření ČAZV, výsledek kontroly (auditu) MZe, návrh financování vydavatelské činnosti ČAZV – Lipavský, CSc., Ing. O. Chmelíková, Ing. Hrubý, CSc.
 4. Příprava rozšířených zasedání Předsednictva v roce 2013 – všichni členové Předsednictva , Mgr. J. Lipavský
 5. Různé
 6. Závěr

Ad  1)    Jednání zahájil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Informoval Předsednictvo o skutečnosti, že na základě žádosti Ing. S. Palíka, CSc. v souvislosti s ukončením jeho aktivní činnosti bude dále na doporučení výboru ORV v Předsednictvu  zastupovat odbor  Ing. Jaroslav Čepl, CSc. Předseda ČAZV poděkoval Ing. S. Palíkovi, CSc. za dosavadní obětavou práci jak v Odboru rostlinné výroby, tak i v Předsednictvu.

Pořad jednání byl následně schválen bez připomínek.

Ad  2)    Kontrolou zápisu bylo zjištěno, že nedokončené úkoly budou projednány v rámci jednání tohoto Předsednictva. Zápis byl Předsednictvem schválen bez připomínek.

Ad  3)    Připravovaná TK ČAZV proběhne v únoru v gesci OVH, OP a OLH. Konání TK bude koordinováno VÚMOP. Na přípravě a průběhu TK se bude podílet i AK ČR.

Ad  4)    Ing. V. Hrubý, CSc. informoval Předsednictvo o výsledcích kontrolního auditu provedeného MZe ČR za období 2011 – 1. pololetí 2012. Protokol byl uzavřen koncem roku s tím, že v hospodaření nebyly zjištěny nedostatky. Činnost ČAZV i finanční výdaje probíhaly v souladu s úkoly vyplývajícími ze zřizovací listiny. Zjištěná závada v interním předpisu ČAZV v konání fyzické inventury každý rok bude odstraněna do konce ledna úpravou interního předpisu. Závěry z kontroly byly předány členům Předsednictva.

Současně byl v průběhu prosince ve spolupráci s odborem MZe č. 17010 – odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství připraven materiál pro jednání porady ministra „Návrh rámcového rozpočtu ČAZV na rok 2013“.

Součástí materiálu bylo i hodnocení hospodaření ČAZV v roce 2011 a 2012 a s orientačním srovnáním hospodaření před převodem redakce VČ do ČAZV k 31.12.2010. Celý materiál byl dán v průběhu jednání k dispozici všem členům Předsednictva.

Materiál podporuje předpoklad zachování příspěvku MZe ve výši 7 151 tis. Kč pro rok 2013 s tím, že uvádí některé náměty na zvýšení příjmů ČAZV z vydavatelské činnosti ČAZV.  Uvedená opatření byla projednána i na Předsednictvu 4.12.2012 a uvedenými otázkami by se měla zabývat VR ČAZV v co nejkratším termínu z důvodu časové naléhavosti v případě zavedení těchto opatření v roce 2014.

V zájmu objektivního vyhodnocení možných dopadů na úroveň VČ v případě zpoplatnění některých redakčních prací (poplatek za zveřejnění, poplatek za přístup) požádá paní ředitelka Ing. O. Chmelíková ředitele ÚZEI o zpracování rešerše jak jsou řešeny uvedené postupy v jiných VČ a jak by mohly uvedené změny ovlivnit úroveň VČ ČAZV a ev. ovlivnit IF u jednotlivých časopisů. Na základě zakázky MZe, projedná tuto otázku za ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. a Ing. V. Hrubý, CSc. společně s panem ředitelem ÚZEI Ph.Dr. J. Šlajsem, LL.M. za účasti ředitelky Ing. O. Chmelíkové.

Ing. Hrubý, CSc. dále informoval o předběžném výsledku hospodaření, které by mělo být vyrovnané, do roku 2013 přecházejí pouze tržby za předplatné VČ pro rok 2013. Nejsou ovšem uhrazeny závazky vůči předsedům RR. Z uvedeného důvodu  navrhuje paní ředitelka Ing. O. Chmelíková projednat tuto záležitost s vrchním ředitelem Ing. J. Havlíčkem, který je v současnosti pověřen řízením ekonomického úseku MZe po odchodu nám. Ing. T. Šimčíka.

Ad  5)    Předsednictvo projednalo návrh rozšířených jednání Předsednictva ČAZV v roce 2013 s tímto výsledkem v následujících termínech:

                      5.2.2013 – jednání Předsednictva  v Praze

                      5.3.2013 – jednání Předsednictva v Praze, ČZU Suchdol

                                        + zasedání pléna ČAZV v Praze, ČZU Suchdol

                      9.4.2013 – jednání Předsednictva + rozšíř. zasedání v gesci OVOJP a OPTT

                     14.5.2013 – jednání Předsednictva v Praze, ÚZEI

                                           + zasedání Rady ČAZV

                     4.6.2013 – jednání Předsednictva + rozšířené zasedání v gesci ORL

                     27.8.2013 – jednání Předsednictva  v Jihočeském kraji

                                           + rozšířené zasedání bude upřesněno

                     1.10.2013 – jednání Předsednictva + rozšířené zasedání v gesci OVH

                                           téma – Krajinné inženýrství

                     5.11.2013 – jednání Předsednictva + rozšířené zasedání v gesci ORV

                                           VÚB, s.r.o. Havlíčkův Brod

                     3.12.2013 – jednání Předsednictva v Praze

Ad  6)    Různé

 • S. Palík, CSc. informoval Předsednictvo o účasti na jednání pléna SAPV, které se konalo 4.12.2013 v Nitře. Hlavním tématem byla příprava koncepce rozvoje zemědělské výroby na Slovensku s těmito závěry:
 • zvýšit soběstačnost v zásobování potravinami na 80 %
 • zajistit rozvoj výroby zeleniny, brambor a olejnin
 • podpora hospodaření v lesích
 • zpracovat rajonizaci zemědělské výroby v SR

Novým předsedou SAPV byl zvolen prof. Ing. Štefan Mihina, Ph.D., vědecký pracovník VÚŽV v Nitře

 • S. Palík, CSc. dále informoval Předsednictvo, že novým ředitelem ZVÚ Kroměříž, s.r.o. se stal Ing. Petr Míša, Ph.D.
 • V. Hrubý, CSc. informoval Předsednictvo, že vydavatelství Profi Press bylo předáno ke zveřejnění stanovisko ČAZV k problematice NP Šumava.
 • Vydavatelství Profi Press zveřejnilo na základě požadavku ČAZV článek Ing. Kroftové k vydávání VČ v rámci ČAZV.
 • V. Hrubý, CSc. požádal současně o možnost zveřejnění informací o zemědělském výzkumu formou pravidelné rubriky v týdeníku Zemědělec. V této věci navrhl Ing. M. Sedláček k jednání v týdnu po 14.1. Na přípravě příspěvků by se podílel jak sekretariát, tak i jednotlivé odbory, tj. cca 4-5 příspěvků ročně za odbor. Předsednictvo s návrhem souhlasí.
 • J. Lipavský, CSc. upozornil členy Předsednictva na konání světové konference FAO – GLAST – 2013 v Pekingu ve dnech 5.- 6.6.2013. Účast na jednání je možná, ovšem je třeba uhradit náklady cca 50 tis. Kč. Garantem celé konference je Čínská akademie zemědělských věd, se kterou má ČAZV uzavřenu dohodu o spolupráci. Současně je možno v případě zájmu připravit po dohodě s Čínskou AZV návazný samostatný individuální program.
 • V. Hrubý, CSc. doplnil, že byla podepsána smlouva s Ukrajinskou akademií zemědělských věd.
 • J. Lipavský, CSc. a Ing. V. Hrubý, CSc. uvedli, že je třeba zahájit přípravné práce na zajištění konference k problematice GMO, což by mělo být hlavní téma jednání při společném zasedání Unie evropských zemědělských akademií, které bude svoláno v květnu 2014 do Prahy v rámci 90. výročí založení ČAZ v roce 1924. Na tomto zasedání by měla ČAZV převzít předsednictví uvedené organizace na období dvou let, tj. 2014-16.

Předsednictvo po krátké diskusi rozhodlo, že hlavní příprava bude nejlépe zabezpečena v rámci pracovní skupiny pro GMO v ČR s tím, že pozvaným účastníkům jednání by měla být v předstihu zaslána „Bílá kniha“ vydaná v angličtině prof. Drobníkem. Předsednictvo se shodlo na okruhu odborů podílejících se na přípravě semináře, a to ORV, ORL, OŽV, OVL a OLH. Hlavní koordinaci a gesci za tento úkol přebírá předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc.

 • V. Hrubý, CSc. předal zástupcům odborů přehled konání volebních zasedání jednotlivých odborů s tím, že do června by mělo být zvoleno nové vedení odborů, členů Rady ČAZV, Kontrolního výboru a členů Předsednictva s následnými volbami předsedy a místopředsedy ČAZV. V této věci je třeba se řídit OJŘ a ev. nejasnosti konzultovat v rámci sekretariátu nebo na příštím jednání Předsednictva.

Volby mohou proběhnout jak na zasedání odboru, tak korespondenčně nebo i kombinací obou postupů. Způsob a postup voleb záleží na rozhodnutí vedení odboru. Navržení členové do Rady ČAZV by měli splňovat podmínky pro výkon veřejných funkcí (viz OJŘ).

 • V. Hrubý, CSc. požádal členy Předsednictva ČAZV, aby v průběhu ledna – února do zasedání pléna ČAZV připravili stručné zprávy o činnosti odborů v roce 2012. Uvedené zprávy budou součástí zprávy o činnosti ČAZV zpracované pro MZe a pro zveřejnění na www stránkách ČAZV.

Ad  7)    Jednání Předsednictva zakončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc., poděkoval za aktivní účast na jednání a pozval přítomné na příští jednání Předsednictva, které se bude konat dne 5.2.2013 v Praze v sekretariátu ČAZV.  

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru