skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 6.11.2012 od 9,30 hod. v jednací místnosti společnosti AGRITEC, výzkum šlechtění a služby, s.r.o. (dále Agritec, s.r.o.) v Šumperku – Temenici

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:       prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.

                        Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.

                        prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

                        doc. Ing. Ladislav Koutný, Ph.D.

                        doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Hosté:             Ing. Miroslav Hochman – ředitel Agritec, s.r.o.

                        Ing. Viktor Mareš, MBA, vedoucí odd. výzkumu MZe

Ing. Prokop Šmirous, CSc. – předseda Kontrolního výboru ČAZV

Pořad jednání: 

 1. Zahájení – Mgr. Jan Lipavský, CSc.
 2. Kontrola zápisu
 3. Příprava a vyhodnocení soutěží MZe a práce RVVI – ředitelka Ing. O. Chmelíková
 4. Vyhodnocení závěrů jednání předsedů RR vědeckých časopisů
 5. Hospodaření ČAZV a výsledky kontroly MZe – Mgr. J. Lipavský, CSc., Ing. V. Hrubý, CSc.
 6. Různé
 7. Závěr

Ad  1)    Jednání zahájil a řídil Ing. Slavoj Palík, CSc., předseda ORV a po příchodu během jednání předal řízení předsedovi ČAZV Mgr. J. Lipavskému, CSc. Jako host se zúčastnil zahájení jednání Předsednictva i ředitel Agritecu, s.r.o. Ing. M. Hochman, který přivítal členy Předsednictva a seznámil je krátce s činností firmy. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad  2)    Kontrolou zápisu z jednání Předsednictva dne 2.10.2012 v Kostelci nad Černými Lesy bylo zjištěno, že úkoly ze zápisu vyplývající jsou plněny a budou dále i na pořadu tohoto jednání Předsednictva. Zápis byl schválen bez připomínek.

Ad  3)    Ředitelka Ing. O. Chmelíková společně s Ing. V. Marešem, MBA informovala Předsednictvo o průběhu vyhodnocení soutěže KUS. Výsledky budou zveřejněny dne 16.11.2012. Dále informovala o jednání na RVVI o návrzích na stanovení bodových limitů pro hodnocení výzkumných organizací s rozlišením pro úkoly s institucionálním příspěvkem 1 500 bodů, infrastruktura 500 bodů ap. Současně je připravována i národní politika výzkumu do r. 2020. V RIV bylo zaevidováno 308 496 záznamů výsledků výzkumu, vyřazeno bylo 2 228.

 Ing. O. Chmelíková upozornila na nutnost kontroly zaevidování výsledků z databáze SCOPUS. Výsledek Odborná kniha – upozornění na dodání povinného výtisku do Národní knihovny. Jako výsledek výzkumu není hodnocena přihláška patentu, ale udělený patent.

Cílem při sestavování rozpočtu pro VaV by mělo být zejména posílení konkurenceschopnosti výzkumu a podpořit kvalitu a výkonnost výzkumu. Připomínky k novele zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje nebudou zatím do vlády předkládány.

Dále bylo Předsednictvo informováno o metodice hodnocení výzkumu s uvedením hodnocení 3 pilířů a váhy jednotlivých pilířů:

 • publikace, excelentní výstupy a hodnocení aplikovaných výsledků. Celkový výsledný součet výsledků ze 3 pilířů bude výsledným bodovým hodnocením výzkumné organizace.

Ad  4)    Mgr. J. Lipavský, CSc. informoval Předsednictvo o průběhu společného zasedání Vydavatelské rady ČAZV (VR), předsedů redakčních rad (RR) a odpovědných redaktorek na jednání dne 2.11.2012 v Modrém salonku, Slezská 7, Praha 2. Členům Předsednictva byl před jednáním dán k dispozici zápis z jednání. Předsednictvo se soustředilo na stanoviska k těmto základním problémům:

 • v rozpočtu ČAZV v roce 2012 nebudou v důsledku dodatečného odvodu 600 tis. Kč z rozhodnutí ministra zemědělství prostředky na odměny předsedům RR. V této věci bude z pověření Předsednictva jednat předseda ČAZV s ministrem zemědělství.
 • vzhledem ke zhoršené ekonomické situaci i v budoucnu projednala jako jednu z možností i zpoplatnění přijatých příspěvků do vědeckých časopisů (VČ), a to ve výši cca 2 000 Kč (100 Eur). Celou záležitost by bylo třeba zajistit organizačně a předejít ale poškození VČ – ztráta impakt faktoru. ap. Návrh připraví pro Předsednictvo VR.
 • ředitelka Ing. O. Chmelíková přislíbila zajistit vyčíslení přínosů vyplývajících z mezinárodní meziknihovní výměny VČ v ÚZEI. Dřívější údaje byly cca 4 mil Kč.
 • nám. ministra Ing. T. Šimčík bude pravděpodobně požadovat rozbor hospodaření (audit) ČAZV. Z tohoto důvodu je třeba připravit ev. potřebné podklady.

Ad  5)    Ing. V. Hrubý, CSc. informoval Předsednictvo, že v současnosti probíhá kontrola hospodaření ČAZV odborem auditu MZe. Kontrola nebyla zatím uzavřena, žádné připomínky k hospodaření se zatím nevyskytly.

Ad  6)    Různé

 • ORL svolává zasedání pléna členů odboru rostlinolékařství ČAZV na 3.12.2012 ve VÚRV Praha 6
 • OZTEV navrhl přijetí nových členů:

Ing. Antonín Dolan (současně podává přihlášku do ORV)

Ing. Václav Vávra, Ph.D. (současně podává přihlášku do OŽV)

 • ORV navrhl přijetí nových členů:

Ing. Radmila Dostálová

Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.

Předsednictvo schválilo přijetí nových členů jednohlasně.

Ad  7)    Jednání zakončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Pozval přítomné na rozšířené zasedání Předsednictva ČAZV a poděkoval všem za aktivní účast při jednání.

Příští jednání Předsednictva se uskuteční v sekretariátu ČAZV dne 4.12.2012 od 10,00 hod.

 

 

 

 

Zpátky nahoru