skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

         konaného dne 13.3.2012 v zasedací místnosti rektorátu ČZU v Praze 6 – Suchdole

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:       Ing. Olga Chmelíková – ředitelka odboru výzkumu MZe  

                        Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.

Hosté:             prof. Ing. Jiří Balík, CSc. – rektor ČZU      

                        Ing. Prokop Šmirous, CSc. – předseda Kontrolního výbor

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu
  3. Informace o veřejných soutěžích MZe – Ing. O. Chmelíková
  4. Příprava tiskové konference s AK ČR – RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
  5. Příprava zasedání pléna – Mgr. J. Lipavský, CSc.
  6. Vydavatelská činnost – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
  7. Různé
  8. Závěr

Ad  1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Přivítal hosta jednání, rektora ČZU prof. J. Balíka, CSc., který krátce informoval o práci ČZU a slíbil účast na jednání pléna členů ČAZV. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad  2)    Kontrolou zápisu bylo zjištěno, že nedokončené úkoly jsou předmětem jednání Předsednictva, pléna a odpolední schůzky redakční skupiny publikace „Osobnosti české zemědělské vědy“.  Zápis z jednání Předsednictva dne 7.2.2012 byl schválen bez připomínek.

Ad  3)    Ředitelka Ing. O. Chmelíková se z pracovních důvodů z jednání Předsednictva omluvila a přislíbila přednést informaci o průběhu veřejných soutěží MZe na jednání pléna.

Ad  4)    Předsednictvem pověřený koordinátor přípravy tiskové konference k prezentaci výsledků zemědělského výzkumu RNDr. J. Nedělník, Ph.D. informoval Předsednictvo o probíhajících jednáních s Ing. E. Línkovou z tiskového odboru AK ČR. Uvedl, že by mohla být postupně připravena série tiskových konferencí s možností pozvání a účasti 20 – 30 osob z vybraných zájemců, kteří na tomto úseku spolupracují s AK ČR.

Na první tiskové konferenci budou přednesena 4 témata z oboru rostlinné výroby – Mgr. J. Lipavský, CSc. a RNDr. J. Nedělník, Ph.D. Témata z oboru živočišné výroby, která přednese prof. V. Skřivanová, CSc. budou předmětem další tiskové konference.

Ad  5)    Předsednictvo schválilo pořad jednání pléna. Se svým příspěvkem vystoupí Ing. J. Marek, CSc., ředitel odboru pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR. Za MZe vystoupí ředitelka Ing. O. Chmelíková, za MŽP ředitel Mgr. P. Birklen. Z jednání se omluvil prezident AK ČR Ing. J. Veleba i prezident PK ČR Ing. M. Toman, CSc. z důvodu přípravy výročních jednání AK a PK.

Jednání pléna bude moderovat místopředseda ČAZV prof. J. Hron, DrSc.

Předání medailí ČAZV uvede prof. V. Podrázský, CSc. Organizačně je jednání pléna zabezpečeno s pomocí rektorátu ČZU.

Závěr jednání bude věnován diskuzi k předneseným tématům s předpokládaným zakončením v 13,00 hod. Po skončení pléna se sejde ve 13,00 hod. plénum odboru RV, společně odbory OPPT a OVOJP a dále redakční skupina k vydání publikace ČAZV „Osobnosti zemědělské vědy“.

Ad  6)     V průběhu měsíce března dojde k předání funkce předsedy Vydavatelské rady prof. V. Podrázskému, CSc. Možná schůzka je dne 28.3.2012, kdy se bude na MZe konat porada ředitelů VÚ. Předseda ČAZV poděkoval prof. M. Tomanovi, CSc. za odvedenou práci na úseku vydavatelské činnosti a konstatoval, že chod pracoviště vědeckých časopisů je zabezpečen. K jednání Rady ČAZV připraví VR zprávu o činnosti za rok 2011. Základní podklad a přehled od RNDr. Braunové byl Předsednictvu předložen na tomto jednání k dalšímu dopracování.

Publikace „Osobnosti“ je připravována ve spolupráci s NZM Praha, redakční skupinou a zástupci odborů. Jednání redakční skupiny proběhne od 13,00 hod. v zasedací místnosti rektorátu ČZU za účasti hlavního editora Ing. S. Mihulky, CSc. a jeho zástupce Mgr. Š. Steinové z NZM.

Ad  7)    Různé

               Odbory požádaly o rozšíření redakčních rad těchto časopisů:

               Plant Protection Science:

                                 Jiahuai Hu, Ph.D., University of Florida, USA

               CJ of Genetics and Plant Breeding:

                                 prof. Jan Dvorak, University of California, USA

                                 prof. Shengwu Hu, Nortwest A&F University, China

                                 MSc. Jana Kholová, Ph.D., International Crops Research Institute, India

                                 RNDr. Dana Holá, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

               Dále odbory přijaly nové členy a Předsednictvu navrhly ke schválení:

               OŽV:         Ing. Lukáš Zita, Ph.D.

                                 doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc.

               ORV:         Ing. Milan Kobes, Ph.D.

                                 Ing. Radek Macháč, Ph.D.

Ad  8)     Na jednání Předsednictva naváže jednání pléna ČAZV v aule ČZU.

Předsednictvo zakončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. a pozval přítomné na jednání pléna a příští jednání Předsednictva, které se bude konat dne 3.4.2012 od 9,30 hod.  v zasedací místnosti  VÚŽV Praha 10 – Uhříněves.

Na příští jednání Předsednictva naváže rozšířené zasedání Předsednictva v gesci OŽV k problematice genomiky v chovu zvířat od 12,30 hod. v téže zasedací místnosti VÚŽV Praha 10 – Uhříněves.

 

 

 

 

Zpátky nahoru