skip to Main Content

                               Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

                           konaného dne 7.2.2012 v zasedací místnosti sekretariátu ČAZV v budově MZe

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:       prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

Hosté:             Ing. Prokop Šmirous, CSc. – předseda Kontrolního výboru

Pořad jednání:

 1. Zahájení – Mgr. Jan Lipavský, CSc., předseda ČAZV
 2. Kontrola zápisu
 3. Průběh soutěží vyhlášených MZe – Ing. O. Chmelíková
 4. Příprava jednáni pléna ČAZV – J. Lipavský, CSc., Ing. V. Hrubý, CSc.
 5. Zpracování podkladu využití výsledků výzkumu v praxi. Jednání s AK ČR, PK ČR, ASZ ČR – Mgr. J. Lipavský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 6. Zpráva o činnosti Předsednictva v roce 2011 a příprava zpráv o činnosti odborů – všichni členové Předsednictva
 7. Upřesnění programu činnosti Předsednictva a návrh rozšířených zasedání v I. pololetí 2012 – všichni členové Předsednictva
 8. Různé
 9. Závěr

Ad  1)    Jednání zahájil a řídil do 4. bodu pořadu jednání místopředseda ČAZV prof. J. Hron, DrSc. Dále pak předseda Mgr. J. Lipavský, CSc. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

 

Ad  2)    Zápis z jednání Předsednictva dne 3.1.2012 byl schválen bez připomínek. Rozpracované úkoly budou projednávány na tomto Předsednictvu.

Ad  3)    K průběhu soutěží MZe ředitelka Ing. O. Chmelíková uvedla:

 • vyhlášená soutěž KUS a její vyhodnocení probíhá dle plánu a od 1.4.2012 budou zahájena řešení schválených projektů. V soutěži dochází k částečnému přerozdělení – přesunu prostředků v letech 2013 – 2015 z důvodu nedodržení limitů (rovnoměrnost rozložení v jednotlivých letech řešení).
 • V současnosti probíhá analýza vhodnosti jedno neb dvoustupňové soutěže. Dvoustupňová soutěž se již v minulosti v NAZV (předložení vyhodnocení soutěže a nákladnost). Je určitá šance, že příští soutěž bude vyhlášena na základě dohody s RVVI jako jednokolová.
 • Výzkumné záměry byly projednány ve dnech 23.1. – 23.1. 2012 v jednotlivých radách, hodnocení v hodnotitelské komisi proběhne 17.2.2012.
 • NAZV hodnotí 121 závěrečných zpráv s tím, že v řadě případů chybí kvantifikace přínosů. Hodnocení proběhne ve dnech 13.2. – 24.2.2012 v programových komisích.
 • Ve spolupráci s ČAZV byly vyhlášeny obě soutěže ministra zemědělství pro ocenění výsledků výzkumu. Vyhlášení a pravidla soutěže jsou uvedeny na www stránkách MZe, NAZV i ČAZV. Soutěže budou opět hodnotit všichni členové Předsednictva ČAZV, a to jak pro mladé vědecké pracovníky, tak i nejlepší výsledek realizovaného výzkumu v rezortu MZe.
 • O. Chmelíková informovala o jednáních s AV ČR v otázce metodiky hodnocení výsledků výzkumu. Jednání vedla zejména s ekonomickým náměstkem Ing. Babákem. Diskuze proběhla i na téma hodnocení výzkumných pracovišť, jejichž postavení je však v rámci AV ČR organizačně odlišné (70 % stabilních institucionálních příjmů od AV ČR – 30 % granty).

Ad  4)    Mgr. J. Lipavský, CSc. informoval o jednání s p. rektorem prof. J. Balíkem, CSc. ve věci přípravy jednání pléna členů ČAZV v aule na ČZU v Praze 6 – Suchdole dne 13.3.2012 od 10 hod.

               Předsednictvo projednalo přípravu jednání pléna s těmito závěry:

 • Návrh pozvánky bude doplněn o hlavní téma jednání, a to „Transfer výsledků zemědělského výzkumu do praxe“.
 • Každý odbor připraví pro koordinátory přípravy jednání, tj. Mgr. J. Lipavského, CSc. a RNDr. J. Nedělníka, Ph.D., vystoupení ke hlavnímu tématu, a to 2 – 3 témata úspěšných aplikovaných výsledků výzkumu v praxi. Vedle hlavního vystoupení by měli k tomuto tématu vystoupit i 2 – 3 zástupci dalších odborů ČAZV. Celá režie vystoupení, vč. obsahu bude koordinována pověřenými zástupci Předsednictva (Mgr. J. Lipavský, CSc. a RNDr. J. Nedělník, Ph.D.).
 • Připravené podklady pro jednání pléna ČAZV budou využity pro zajištění společné tiskové konference AK ČR s ČAZV k otázkám zajištění zemědělského výzkumu a řešení aktuálních problémů zemědělské praxe. V této otázce vedl již jednání RNDr. J. Nedělník, Ph.D. s prezidentem AK ČR Ing. J. Velebou.
 • Hosté pléna ČAZV – dle pozvánky – budou pozváni dopisem předsedy ČAZV.
 • Za RVVI vystoupí tajemník RVVI Ing. J. Marek, CSc., jeho účast zajistí osobním jednáním předseda ČAZV. Ing. J. Marek, CSc. předběžně již účast přislíbil.
 • V souladu se Statutem a jednacím řádem pro udělování medailí ČAZV schválilo Předsednictvo na základě návrhů odborů udělení zlatých a stříbrných medailí ČAZV takto:

Zlaté medaile:

ORL                       Ing. Vladimír Řehák, CSc.

OŽV                       doc. Ing. Josef Čeřovský, DrSc.

OZTEV                  Ing. Otakar Syrový, CSc.

OPTT + OVOJP     prof. Ing. Jiří Davídek, DrSc.

OEŘSI                    prof. Ing. Karel Vinohradský, DrSc.

OLH                       prof. Ing. Ivan Roček, CSc.

OP                          prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c.

OVH                      prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.

 

Stříbrné medaile:

 

ORV                       prof. Ing. Jan Křen, CSc.

ORL                       doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.                          

OŽV                       Ing. Jiří Zedník, CSc.

                               prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.

OZTEV                  prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc.

                               doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc.

OPTT + OVOJP     Ing. Karel Duffek, CSc.

                               Ing. Milan Houška, CSc.

                               Ing. Inka Laudová

                               prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc.

OEŘSI                    prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

OP                          Ing. Eliška Podlešáková, CSc.

                               doc. RNDr. Miloš Valla, CSc.

OVH                      Ing. Jiří Váša, DrSc.

 • Udělení zlatých medailí podléhá schválení Rady ČAZV. Schválení zajistí sekretariát ČAZV, stejně tak ražbu nových medailí.
 • Detailní postup jednání pléna ČAZV bude projednán na Předsednictvu od 8,00 hod. v zasedací místnosti rektorátu ČZU před jednáním pléna v 10,00 hod.
 • V návaznosti na jednání pléna ČAZV mohou jednotlivé odbory zajistit svolání jednání členů odborů s využitím prostor v ČZU.

Ad  5)    Pro jednání s uživateli výzkumu budou využity podklady z jednotlivých odborů připravených pro jednání pléna ČAZV.

               Výsledkem jednání zástupce ČAZV RNDr. J. Nedělníka, Ph.D. s AK ČR je dohoda o uspořádání společné tiskové konference k problematice uplatnění výsledků zemědělského výzkumu v praxi se zaměřením na řešení aktuálních problémů zemědělské praxe (tj. vč. potravinářství, oboru veterinární medicíny, vodního a lesního hospodářství a životního prostředí).

            Termín tiskové konference (TK) byl stanoven na 22.3.2012. Svolání TK zajistí AK ČR.

 • TK se za Předsednictvo ČAZV zúčastní Mgr. J. Lipavský, CSc., RNDr. Nedělník, Ph.D. a prof. V. Skřivanová, CSc.
 • Příprava na jednání TK proběhne 10.3.2012 s tím, že takto bude zajištěna i příprava jednání pléna ČAZV

Ad  6)     Předsednictvo žádá všechny odbory o zpracování zprávy o činnosti odborů v roce 2012. Zprávy budou využity jako podklad pro informaci členů Rady ČAZV a pro zpracování závěrečné zpráva o činnosti ČAZV pro MZe. Zprávy je třeba předložit sekretariátu ČAZV do konce února 2012. Tyto budou zasílány obratem všem členům Předsednictva pro informaci.

Ad  7)    Předsednictvo rozhodlo o změně jednání pléna ČAZV, a to z termínu 6.3.2012 na úterý 13.3.2012 od 10,00 hod.

 • Současně se mění termín jednání Předsednictva před jednáním pléna ČAZV na 13.3.2012 od 8,00 hod. v zasedací místnosti rektorátu ČZU.
 • Odbory lesního hospodářství a vodního hospodářství požádaly o změnu termínu jednání rozšířeného zasedání Předsednictva v Kostelci nad Černými lesy, a to z 5.6.2012 na úterý dne 12.6.2012 od 10,00 hod., (tj. o týden později) na stejném místě.

Ad  8)     Různé

 • Vzhledem k tomu, že z funkce předsedy Vydavatelské rady (VR) odstoupil prof. M. Toman, CSc., předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. požádal členy Předsednictva, aby navrhli a schválili z členů Předsednictva nového předsedu VR. Po krátké diskuzi byl navržen na tuto funkci prof. V. Podrázský, CSc. Předsednictvo jej hlasováním jednomyslně do této funkce schválilo.
 • V. Hrubý, CSc. předložil Předsednictvu zápis z jednání se zástupkyní ředitele NZM Mgr. Š. Steinovou. Obsah připravované publikace by byl rozšířen ve smyslu zápisu o již odbory dříve zpracované a nepublikované texty (jen na CD) o rozvoji vědního oboru. Pro publikace musí dojít k doplnění (aktualizaci) textu. Toto doplnění by měly provést odbory společně s pověřenými zástupci za odbor pro vydání publikace „Osobnosti“. Z uvedeného důvodu bylo předáno členům Předsednictva CD s těmito texty. Dále je možno rozšíření publikace o přehled výzkumných pracovišť působících v oboru zemědělství, a to i ve vazbě na působení jednotlivých osobností (1900 – 2000). V této věci bude nápomocné NZM s využitím archivních materiálů Národního archivu. Období po II. světové válce je schopna zpracovat ČAZV a její členové. Publikace bude doplněna o dobové charakteristické fotografie a dokumenty, aby publikace získala na atraktivitě. Náklady na tisk publikace jsou odhadovány na min. 300 tis. Kč (náklad 1 000 ks, 500 stran, pevná vazba). Předpokládané vydání v r. 2013 by mělo být připraveno k 90. Výročí založení ČAZ v roce 1924.
 • V. Hrubý. CSc. informoval Předsednictvo o přípravě jednání Evropské unie zemědělských akademií (UEAA) v květnu ve Švédsku, kde ČAZV má oficiálně převzít funkci předsedy této organizace a následně svolat a zajistit obdobné jednání v roce 2014 v Praze k 90. Výročí založení ČAZV. Součástí jednání UEAA bude o odborný seminář k problematice zoonóz. Jednání se za ČAZV zúčastní prof. M. Toman, CSc. s vystoupením na odborné části jednání. Úkoly předsednictví organizace UEAA převezme předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. společně s Ing. V. Hrubým, CSc., tajemníkem ČAZV.
 • J. Nedělník, Ph.D. požádal Předsednictvo o souhlas s možným příspěvkem ve výši 50 – 60 tis. Kč na vydání publikace „České názvosloví chorob rostlin“. Vzhledem k nejasnosti výše rozpočtu (snížení v roce 2012 o 1,3 mil. Kč) s výhledem další redukce, se Předsednictvo k přidělení prostředků nevyjádřilo. Příspěvek ve výši 50 tis. Kč poskytuje MZe.
 • V. Skřivanová, CSc. požádala ze OŽV o dotaci příspěvku na členství v evropské organizaci výzkumných organizací v Živočišné výrobě (EAP), kde je členem ČR od r. 1974. Příspěvek na zajištění členství je 6,6 tis. EUR. Ředitelka Ing. O. Chmelíková přislíbila ověřit společně se sekretariátem ČAZV možnost získání prostředků od MZe – vrchního ředitele Ing. J. Machka, sekce zemědělských komodit.
 • V. Hrubý, CSc. informoval Předsednictvo, že ČAZV hospodařilo s mírným ziskem, veškeré závazky byly vyrovnány a uhrazeny tak, jak bylo na jednáních Předsednictva schváleno. Návrh rozpočtu pro rok 2013 je snížen o 1,3 mil Kč. V důsledku snížení příspěvku od MZe o 15 %. Stejně byly sníženy i mzdové limity o 6 %. Proto požádal Předsednictvo o pochopení ve věci schvalování mimořádných výdajů.
 • Předsednictvo požádalo sekretariát ČAZV o zpracování rozpočtu na rok 2012 v souladu s přidělenými prostředky.

Ad  9)    Jednání Předsednictva zakončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Pozval přítomné na příští jednání Předsednictva, které se uskuteční ve změněném termínu dne 13.3.2012 od 8,00 hod. v zasedací místnosti rektorátu ČZU v Praze 6 – Suchdole.

 

 

 

Zpátky nahoru