skip to Main Content

 Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 3.1.2012 v zasedací místnosti sekretariátu ČAZV v budově MZe

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:       Ing. Jan Drbohlav, CSc.

Hosté:             Ing. Prokop Šmirous, CSc. – předseda Kontrolního výboru

Pořad jednání:

 1. Zahájení – Mgr. Jan Lipavský, CSc., předseda ČAZV
 2. Kontrola zápisu
 3. Průběh soutěží vyhlášených MZe – Ing. O. Chmelíková
 4. Činnost RVVI, metodika hodnocení výsledků výzkumné činnosti – J. Lipavský, CSc., Ing. O. Chmelíková
 5. Vydavatelská činnost ČAZV – prof. M. Toman, CSc., Ing. V. Hrubý, CSc.
 6. Vyhodnocení činnosti Předsednictva v roce 2011 – příprava zpráv o činnosti odborů – všichni členové Předsednictva
 7. Program činnosti Předsednictva a návrh rozšířených zasedání v I. pololetí 2012 – všichni členové Předsednictva
 8. Různé
 9. Závěr

Ad  1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání Poděkoval za aktivní činnost celého Předsednictva v roce 2011. Požádal o úpravu pořadu jednání a to tak, že nebude projednán bod č. 4. Předsednictvo změnu schválilo bez výhrad.

Ad  2)    Kontrolou zápisu bylo konstatováno, že ze zápisu vyplývají některé nedokončené úkoly, a to zejména naplnění usnesení Rady ČAZV, body 8.-10., týkající se požadavků praxe a podpory výzkumu s ohledem na řadu negativních tendencí ve vývoji agrárního sektoru. Na základě široké diskuse dospělo Předsednictvo k těmto závěrům a usnesení:

Usnesení: 1.   Uvedená jednání s cílem naplnění požadavků provede se zástupci profesních organizací RNDr. J. Nedělník, Ph.D. společně s předsedou ČAZV Mgr. J. Lipavským, CSc.

 1. Problematika, která bude předmětem jednání a prezentace by měla zahrnovat otázky celého agrárního sektoru, tj. vedle zemědělské prvovýroby i problematiku potravinářství, vodních zdrojů, lesního hospodářství apod.
 2. Jednání by měla vést k závěru, že zemědělský výzkum vnímá negativní tendence ve vývoji, zejména v některých segmentech agrárního sektoru, ale současně by z diskuse a závěrů měla vyplynout i podpora výzkumu od uživatelů výzkumu s uvedením a konstatováním dopadu a využití konkrétních výsledků zejména aplikovaného výzkumu v praxi.
 3. Předsednictvo žádá své členy, aby za příslušné odbory připravili do 23.1.2012 pro daná jednání příklady k bodu 3 ze svých oborů, kdy výsledky aplikovaného výzkumu přispěly výrazně k rozvoji produktivity, nových technologií, úspor, zlepšení kvality produktů apod.
 4. Podklady z odborů budou soustřeďovány v sekretariátu ČAZV s tím, že jednotlivá stanoviska budou předávána průběžně všem členům Předsednictva.
 5. Předsednictvo navrhne zástupcům profesních a zájmových organizací možnost uspořádat v této věci tiskovou konferenci, kde budou stanoviska obou stran přednesena tisku. Forma prezentace musí být dále upřesněna i s ohledem na názor AK ČR, PK ČR, ASZ ČR, ZS ČR apod.

Ředitelka Ing. O. Chmelíková informovala Předsednictvo o organizačních a personálních změnách na MZe ČR.

Do funkce náměstka odpovědného za výzkum nastoupil RNDr. Jiří Mach. Ředitelka Ing. O. Chmelíková přislíbila pozvat společně s Předsedou ČAZV pana náměstka na příští jednání Předsednictva na MZe.

Na jednání ve čtvrtek 5.1.2012 požádá paní ředitelka pana náměstka RNDr. J. Macha o účast na jednání na RVVI v zájmu navázání pravidelného osobního styku s vedením RVVI.

Dále uvedla, že od 1.1.2012 nastoupil nový náměstek pro zemědělskou politiku EU Ing.Martin Hlaváček

Ad  3)    Ředitelka Ing. O. Chmelíková uvedla, že vyhlášená soutěž KUS a její vyhodnocení probíhá dle harmonogramu se zahájením řešení 1.4.2012.

               Nová soutěž bude vyhlášena v květnu, ovšem s jiným zaměřením priorit. I tato soutěž bude vyhlášena jako dvoukolová (dvoustupňová) přestože jak průběh soutěže, tak i její vyhodnocení je náročnější, zejména i na čas – dobu vyhodnocení soutěže.

               V současnosti probíhá i vyhodnocení výzkumných záměrů s tím, že zpráva bude připravena do 10.2.2012 a po vyhodnocení by mělo dojít k vyplacení prostředků do konce února.

Ad  5)    Prof. M. Toman, CSc. informoval Předsednictvo o skutečnosti, že z časových důvodů nemá možnost dále vykonávat funkci předsedy VR. Požádal Předsednictvo o uvolnění z funkce a Předsednictvo jeho žádosti vyhovělo s tím, že do příštího jednání Předsednictva připraví a projedná předseda ČAZV návrh na obsazení funkce předsedy VR.

               Prof. M. Toman, CSc. konstatoval, že přechod pracoviště redakce do ČAZV se zdařil. Vydávání VČ bylo řádně zajištěno vč. ekonomického zajištění činnosti RR.

               Dle plánu však nebyla připravena Koncepce vydavatelské činnosti, kterou měl předložit společně s panem prof. F. Jílkem, DrSc. Prof. M. Toman, CSc. přislíbil, že se  na přípravě Koncepce bude v případě potřeby ještě podílet.

               Navrhl, aby v rámci činnosti Kontrolního výboru byla provedena analýza příjmů a výdajů v redakci VČ s tím, že na základě této analýzy bude proveden rozpočet pro rok 2012 schvalovaný Radou ČAZV.

Ad  6)    Sekretariát žádá členy Předsednictva, aby v zájmu zpracování zprávy o činnosti ČAZV zpracovaly jednotlivé odbory samostatnou zprávu o činnosti za rok 2011. Tato bude předložena jako dílčí podklad pro zasedání Rady ČAZV a některé základní informace budou použity i do zprávy o činnosti ČAZV předávané MZe.

               Stručnou a výstižnou zprávu je třeba dodat sekretariátu do konce února 2012. Všichni členové Předsednictva obdrží zprávy z ostatních odborů.

               Stejně tak by měly být připraveny do konce března zprávy o činnosti Vydavatelské rady a Kontrolního výboru ČAZV.

Ad  7)     Předsednictvo po krátké diskusi schválilo plán činnosti, tj. termíny jednání řádných i rozšířených předsednictev v roce 2012.

               Jednání Předsednictva se budou konat v těchto termínech:

 • Praha – sekretariát ČAZV

6.3.2012       jednání pléna ČAZV – ČZU Praha 6 – Suchdol

                 3.4.2012         rozšířené zasedání v gesci OŽV – Využití genetiky při selekci hosp. zvířat – Praha 10 – Uhříněves

               15.5.2012     zasedání Rady ČAZV – ÚZEI Praha 2 – Slezská

               5.6.2012       rozšířené zasedání v gesci OLH ev. s OVH – Kostelec nad Č. Lesy

               29.8.2012     jednání Předsednictva v Jihočeském kraji – místo bude upřesněno, 30.8. zahájení výstavy Země živitelka

               2.10.2012     rozšířené zasedání v gesci OPTT a OVOJP – místo bude určeno dodatečně

               6.11.2012     rozšířené zasedání Předsednictva v Šumperku – Temenic k 70. výročí založení ústavu

Ad  8)     Různé

 • V. Hrubý, CSc. informoval Předsednictvo, že se neuskutečnila návštěva delegace Čínské AZV. K omluvě došlo těsně před návštěvou.
 • J. Hron, DrSc. požádal Předsednictvo o schválení členství prof. Ing. Karla Jandy, Ph.D. MA v OEŘSI. Předsednictvo jeho členství v ČAZV schválilo. Sekretariát zašle informaci o přijetí prof. K. Jandovi, Ph.D.
 • K žádosti vrchního ředitele MZe Ing. J. Ludvíka rozhodlo Předsednictvo, že pracovníkem pověřeným koordinací spolupráce ČAZV s MZe bude Ing. V. Hrubý, CSc. Tuto informaci předá sekretariát MZe ČR obratem.
 • V. Hrubý, CSc. informoval doc. R. Váchu, Ph.D., že www stránky ČAZV spravuje Ing. J. Čížková společně s e-Fractal, s.r.o.
 • Předsednictvo vzalo na vědomí informaci RNDr. J. Nedělníka, Ph.D. o přípravě obecných priorit aplikovaného výzkumu s tím, že mu Předsednictvo současně děkuje za obhajobu zemědělského výzkumu na řadě jednání v rámci jeho členství v dalších orgánech a institucích zajišťujících aplikovaný výzkum.

Ad  9)    Jednání Předsednictva zakončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. s tím, že poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání a pozval přítomné na příští jednání Předsednictva, které se bude konat dne 7.2.2012 v Praze, v sekretariátu ČAZV.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru