skip to Main Content

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 5.2.2013 od 10,00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu ČAZV

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:       prof. Ing. Jan Hron, DrSc.

                        prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

                        Ing. Jaroslav Kára, CSc.

                        Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc..

                        prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

                        Ing. Prokop Šmirous, CSc.   

Zastupování:   Ing. Zdeněk Pastorek, CSc. – za Ing. J. Káru, CSc.

                        Ing. Ctibor Perlín, CSc. – za Ing. S. Vavreinovou, CSc.

Hosté:             Ing. Zdeněk Pastorek, CSc. – Kontrolní výbor ČAZV

Pořad jednání:

     1.  Zahájení – Mgr. Jan Lipavský, CSc.

 1. Kontrola zápisu
 2. Příprava jednání Pléna členů ČAZV – všichni členové Předsednictva
  • stanovisko ČAZV k materiálu „České zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky EU po roce 2013“
  • organizační zabezpečení jednání Pléna
  • návrhy na ocenění členů – čestné členství a čestné uznání
 3. Projednání materiálu k hospodaření ČAZV v roce 2012 – 2014 ve vedení MZe – Ing. O. Chmelíková, Mgr. Lipavský, CSc.
 4. Zpracování zprávy o činnosti odborů ČAZV v roce 2012 – všichni členové Předsednictva
 5. Vydavatelská činnost – smluvní zajištění činnosti v roce 2013 – Podrázský, CSc., Ing. Hrubý, CSc.
 6. Různé
 7. Závěr

Ad  1)    Jednání zahájil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Pořad jednání byl následně schválen bez připomínek.

Ad  2)    Na základě kontroly zápisu z Předsednictva dne 8.1.2013 bylo projednáno plnění těchto úkolů:

 • Tisková konference v gesci OVH, OP a OLH připravovaná na měsíc únor proběhne ve spolupráci s AK ČR.Předsednictvo bere na vědomí, že v tomto smyslu byl projednán materiál „Návrh rámcového rozpočtu ČAZV na rok 2013“ ve vedení MZe. Schválený celkový příjem ČAZV na rok byl schválen ve výši 7.151 tis. Kč. Uvedená částka pokrývá základní výdaje ČAZV vč. vydavatelské činnosti VČ.
 • Předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. projednal s ministrem zemědělství otázky týkající se činnosti ČAZV. Nebyl získán příslib úpravy rozpočtu na úhradu honorářů předsedů RR za rok 2012.
 • Trvá úkol zahájení jednání s ředitelem ÚZEI PhDr. J. Šlajsem, LL.M. ve věci možného snížení nákladů na vydávání VČ a ev. zvýšení tržeb za vědecké časopisy formou poplatků za přístup k časopisům nebo zpoplatněním otištěných příspěvků.

V této souvislosti by měly být řešeny i otázky autorských práv k ERS užívaného ČAZV, ale hrazeného a vyvinutého firmou e-Fractal s..r.o. pro ÚZEI v minulých letech. Jednání společně s paní ředitelkou Ing. O. Chmelíkovou bude svoláno v co nejkratší době.

 • Plán činnosti Předsednictva pro rok 2013 platí s tím, že nejbližší rozšířené jednání Předsednictva se uskuteční 9.4.2013 v gesci OVOJP a OPTT.
 • Zatím se nepodařilo zajistit schůzku s panem ředitelem Ing. M. Sedláčkem ve věci zveřejnění informací o zemědělském výzkumu a činnosti ČAZV v týdeníku Zemědělec. Ústní souhlas ředitele Ing. M. Sedláčka byl získán, ale vše musí být upřesněno při osobním jednání v co nejkratším termínu.
 • Ve věci přípravy konference ke GMO v souvislosti s připravovaným jednáním UEAA v Praze v květnu 2014 informoval Mgr. J. Lipavský, že odbornou gesci za ČAZV by převzala RNDr. J. Ovesná, CSc. a prof. Ing. K. Demnerová, CSc. Bližší dispozice bude třeba připravit i s ohledem na mezinárodní charakter konference a účast akademií ze států mimo EU.

Ad  3)       – Všem členům Předsednictva byl rozeslán materiál MZe „České zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky EU po roce 2013“. K uvedenému materiálu je třeba předat MZe připomínky do 15.2. náměstkyni ministra Ing. J. Beneš-Špalkové. Dále bude s obsahem tohoto koncepčního materiálu seznámeno plénum ČAZV na zasedání 5.3.2013. Konečné stanovisko na základě stanoviska odborů připraví pro MZe předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc.

                  – Zasedání pléna ČAZV je po organizační stránce zajištěno ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Pozvánka k jednání byla schválena bez připomínek. Na jednání budou pozváni uvedení hosté a jako další jsou zváni představitelé univerzit a výzkumných pracovišť. Hlavní referát přednese pan ministr zemědělství Ing. P. Bendl, ev. v zastoupení náměstkyně ministra Ing. J. Beneš – Špalková. Před zasedáním pléna se uskuteční od 8,00 hod. jednání Předsednictva v zasedací místnosti rektorátu v 6. patře. Po skončení pléna je možno svolat jednání odborů ČAZV v prostorách ČZU. Přípravu těchto jednání si zajistí vedení odborů samostatně.

                 – Vedení odborů mohou navrhnout k ocenění na plénu zasloužilé členy ČAZV na udělení medailí, ev. čestného členství. Na jednání Rady ČAZV dne 14.5.2013 budou dále předávány bronzové medaile a čestná uznání ČAZV.

Ocenění navržená k předání na plénu 5.3. je třeba zaslat do sekretariátu obratem, nejdéle do 22.2.2013. Ve věci udělení vyššího stupně medailí je třeba ve smyslu schváleného řádu pro udělování medailí postupovat tak, aby tato ocenění byla předána za dlouholetou a mimořádně úspěšnou práci ve vědě a pro ČAZV. Statut a řád pro udělování medailí je na www stránce ČAZV.

Ad  4)    Ing. V. Hrubý, CSc. seznámil členy Předsednictva se skutečností, že výsledek hospodaření ČAZV bude vyrovnaný, ale nebyly vyplaceny honoráře předsedům RR za rok 2012. V případě, že se nepodaří získat mimořádné navýšení příspěvku pro ČAZV pro tento účel, budou muset být použity prostředky ve výši do 350 tis. Kč z provozního rozpočtu ČAZV na rok 2013. Nevyplacení honorářů by ohrozilo úroveň VČ.

Přidělený rozpočet na rok 2013 by měl pokrýt předpokládané výdaje ČAZV s tím, že zatím není dořešena otázka úplného financování publikace „Osobnosti“, která by měla být vydána v roce 2013 – 2014 k 90. výročí založení ČAZ v roce 1924.

Ing. V. Hrubý, CSc. předložil přehled základních smluv na poskytované služby s předpokladem blízké nebo vyšší částky za rok než 100 tis. Kč dle usnesení Rady ČAZV z 15.5.2012.

           Jedná se o tyto smlouvy:

 • Smlouva s ÚZEI na společný tisk VČ v zařízení ÚZEI do max. výše 350 tis. Kč/rok dle skutečného počtu tištěných časopisů.
 • Smlouva o poskytování služeb s MZe ČR – ve výši do 100 tis. Kč dle rozsahu poskytovaných služeb (otop, voda, energie, úklid ap.).
 • Smlouva o poskytování služeb se Státní veterinární správou ČR v předpokládané výši do 200 tis. Kč dle rozsahu poskytovaných služeb (otop, voda, energie, úklid ap.).
 • Smlouva s firmou e-Fractal, s.r.o. o podpoře a rozšiřování aplikace ERS ve výši 220 tis. Kč.
 • Smlouva na tisk barevných obálek VČ společně i pro ÚZEI s firmou NTP Pelhřimov, s.r.o. ve výši 80 tis. Kč vč. DPH.

Uvedené smlouvy zajišťují základní chod pracovišť ČAZV a vydavatelské činnosti VČ. Další dílčí smlouvy na udržení sítí výpočetní techniky, korektury anglického jazyka a dílčí tiskařské práce jsou prováděny na základě objednávek jednotlivých prací a jsou hrazeny na základě skutečného rozsahu provedené práce resp. služby.

Usnesení: 1. Předsednictvo bere na vědomí informaci Ing. V. Hrubého, CSc. o vyrovnaném hospodaření ČAZV v roce 2012.

 1. Předsednictvo schvaluje vyplacení honorářů předsedům RR a kreditorům ve výši 350 tis. Kč za činnost v roce 2012.
 2. Předsednictvo bere na vědomí informaci o uzavřených výše uvedených smlouvách mezi ČAZV a poskytovateli služeb v předpokládané výši u jednotlivých smluv 80 – 250 tis. Kč. Jedná se o smlouvy mezi ČAZV a MZe ČR, SVS ČR, ÚZEI Praha, e-Fractal s.r.o. a NTP Pelhřimov, s.r.o.
 3. Předsednictvo souhlasí s uvedenými výdaji a zmocňuje předsedu ČAZV tyto spolupodepisovat s tajemníkem ČAZV v souladu s čl. 8. odst. 1 OJŘ.

Ad  5)    Předsednictvo vyzývá odbory, aby připravili zprávy o činnosti za rok 2012 v rozsahu 1–2 stránky za odbor. Uvedené zprávy je třeba odevzdat nejdéle v polovině března 2013, neb tyto budou sloužit jako podklad pro zprávu o činnosti ČAZV pro MZe a Radu ČAZV.

Ad  6)    Vzhledem k nepřítomnosti předsedy VR prof. V. Podrázského, CSc. informoval o vydavatelské činnosti Mgr. J. Lipavský, CSc. a Ing. V. Hrubý, CSc.

 • Redakční a vydavatelská činnost na úseku vědeckých časopisů je zajištěna. Odchod dvou redaktorek na mateřskou dovolenou byl zajištěn přijetím jedné redaktorky (Ing. Karská) a jedné redakční výpomoci na kratší dobu (půl roku). Tisk a distribuce jsou zajištěny v úsporném režimu.
 • Publikace „Osobnosti“ bude v roce 2013 připravována starým autorským a realizačním týmem, je však skutečností, že jednotlivé obory nemají vyrovnaný přístup k rozsahu prací.

Po dohodě s Ing. S. Mihulkou, CSc. a dr. Š. Steinovou bude třeba pravidelně v intervalu 1 – 2 měsíců svolávat redakční tým a případně tento posílit o další členy. Uvedený úkol připraví a zajistí ve spolupráci s odpovědnými redaktory Ing. V. Hrubý, CSc.

Ad  7)    Různé

 • J. Lipavský, CSc. informoval o návštěvě a jednání s předsedou SAPV prof. Š. Mihinou, Ph.D. SAPV má zájem o spolupráci s ČAZV, potvrdil účast na zasedání pléna ČAZV. Současně projevil zájem spolupodílet se dílčím způsobem na zpracování publikace „Osobnosti“ s tím, že by SAPV byla schopna dodat některé informace, které by naše redakce umístila v publikaci, neb mezi lety 1900 – 2000 fungoval 60 let společný stát. Finanční zajištění ze strany SAPV však nelze očekávat, možný je však odkup části nákladu pro osvětovou činnost v SR – knihovny, VÚ, univerzity apod.
 • V. Hrubý, CSc. předložil Předsednictvu certifikát Úřadu pro průmyslové vlastnictví chráněného znaku ČAZV. Obdobně bude třeba po dohodě s ÚZEI chránit značku Agricultural Journals, ev. Agricultural Journals System.
 • Předsednictvo schválilo na základě návrhu odboru přijetí těchto členů ČAZV:

OŽV:   Ing. Daniel Bureš, Ph.D.

            Ing. Filip Jančík, Ph.D.

            Ing. Veronika Koukalová, Ph.D.

            Ing. Petra Kubelková, Ph.D.

            doc. MVDr. Eva Urbanová – Skřivanová, Ph.D.

            všichni VÚŽV, v.v.i. Praha 10 – Uhříněves

ORV:  doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. – AF MENDELU

OVH: Ing. Petr Fučík – VÚMOP, v.v.i. Praha 5 – Zbraslav

 • Dále byli schváleni noví členové RR časopisu Plant Protection Science:

           Emmanuel Zimmy Byamukama PhD., Department of Plant Pathology, University of Nebraska, Lincoln, NE

           Doc. Ing. Lenka Burketová, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, Rozvojová 263, PRAHA 6-LYSOLAJE

           Ing. Jiban Kumar, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor rostlinolékařství,  Drnovská 507,  PRAHA 6-RUZYNĚ

          Členství v redakční radě ukončuje:

          doc. Ing. Kamil Hudec, Ph.D., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 • Pozvánky na plénum budou všem členům ČAZV rozeslány do 22.2.2013.
 • V jednotlivých odborech je třeba dle dispozic sekretariátu a OJŘ zajistit volby tak, aby po jejich vyhodnocení bylo možno zvolit nově vedení ČAZV. Rada ČAZV 14.5.2013 bude svolána ve stávajícím složení. Volba nového vedení  Předsednictva bude provedena na jednání Předsednictva 4.6.2013.

Ad  8)    Jednání Předsednictva ukončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc., poděkoval členům za aktivní účast na jednání a pozval je na jednání dne 5.3.2013 od 8,00 hod. v zasedací místnosti rektorátu ČZU a dále na plénum ČAZV od 10,00 hod.  v aule ČZU.

 

 

 

 

Zpátky nahoru