skip to Main Content

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 5.3.2013 od 8,00 hod. na rektorátu ČZU

Přítomni:        dle prezenční listiny 

Hosté:             prof. Ing. Jiří Balík, CSc. – rektor ČZU

                        Ing. Prokop Šmirous, CSc.. – předseda KV ČAZV

                        Ing. Zdeněk Pastorek, CSc. – KV ČAZV

                        Ing. Slavoj Palík, CSc. – výbor ORV ČAZV

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu
 3. Příprava zasedání pléna ČAZV – Mgr. J. Lipavský, CSc.
 4. Informace o činnosti odborů – všichni členové Předsednictva
 5. Tisková konference a rozšířené zasedání Předsednictva 9.4.2013 v gesci OVOJP a OPTT – Ing. S. Vavreinová, CSc. a Ing. P. Roubal, CSc.
 6. Různé
 7. Závěr

Ad  1)    Jednání zahájil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Přivítal přítomného hosta jednání, rektora ČZU prof. J. Balíka, CSc. a členy Předsednictva. Pořad jednání byl  schválen bez připomínek. Prof. J. Balík, CSc. přivítal členy Předsednictva a krátce informoval o činnosti ČZU v současnosti.

Ad  2)    Kontrolou zápisu bylo zjištěno, že jsou průběžně zajišťovány úkoly vyplývající ze závěrů jednání Předsednictva takto:

 • Probíhá příprava tiskových konferencí (TK).
 • Je zajištěno s ÚZEI vyjasnění pracovních a ekonomických vztahů při vydavatelské činnosti ČAZV. 
 • Je připravován seminář využití GMO při zasedání Unie evropských zemědělských akademií v Praze v květnu 2014.
 • Příprava vydání publikace „Osobnosti zemědělského výzkumu 1900-2000“.

           Zápis byl Předsednictvem schválen bez připomínek.

Ad  3)    Předseda ČAZV Informoval přítomné členy o přípravě pléna v aule ČZU. Předseda ČAZV přednese informaci o činnosti ČAZV a řízení jednání předá místopředsedovi ČAZV prof. J. Hronovi, DrSc.

              Z jednání se omluvili oba pozvaní ministři, Ing. P.Bendl a RNDr. T. Chalupa. Na jednání je zastoupí vrchní ředitel Ing. Pavel Sekáč za MZe a ředitel odboru Ing. Jiří Klápště za MŽP. Dále se z hostů účastní předseda SAPV prof. Š. Mihina, DrSc., senátor a prezident AK ČR Ing. Jan Veleba, za PK ČR ředitel Ing. Tomáš Kreutzer a další hosté, reprezentanti univerzit a výzkumných pracovišť.

Hlavním tématem jednání je zveřejněná koncepce MZe „České zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky EU po roce 2013. Výklad k uvedenému materiálu přednese vrchní ředitel odboru Ing. P. Sekáč.

Předsednictvo požádalo prof. V. Podrázského, CSc. o přednesení charakteristik členů ČAZV, kterým bude slavnostně předáno ocenění zlatou a stříbrnou medailí a čestné členství ČAZV.

Předsednictvo potvrdilo na základě schválení členy Rady ČAZV udělení zlatých a stříbrných medailí ČAZV a čestného členství takto:               

Zlaté medaile:                                                                      

OŽV:          doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

                   prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc.

ORV:         Ing. Slavoj Palík, CSc.                                                           

                   Ing. Bohumil Vokál, CSc.

OVOJP:     prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.

OVH:         prof. Ing. Jaroslav Herynek, CSc.

                   prof. Ing. Klaudius Kasprzak, CSc.

OP:             prof. Ing. Alois Prax, CSc.      

Stříbrné medaile:        

OŽV:          prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc.

                   prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

                   prof. Ing. Ladislav Štolc, CSc.

ORV:         Ing. Jaromír Procházka, CSc.

ORL:          Ing. Jaroslav Rod, CSc.

                   doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.     

OZTEV:     prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.

                   doc. Ing. Jan Červinka, CSc.

                   doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc.

OPTT:        Ing. Ivan Bohačenko, CSc.

OVOJP:     prof. Ing. Pavel Kalač, CSc.

OVH:         prof. Ing Alexandr Grünwald, CSc.

                                 Ing. František Kulhavý, CSc.

Čestné členství:

OŽV:          prof. Ing. Jan Frelich, CSc.

OVOJP:     prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

                   Ing. Ctibor Perlín, CSc.

                   prof. Ing. Milan Pešek, CSc.

                   Ing. Jakub Šebesta

OLH:          Ing. Václav Lochman, CSc.

OP:             Ing. Karel B. Březina

Ad  4)    V zájmu zpracování zprávy o činnosti ČAZV za rok 2012 pro MZe a členy Rady ČAZV požádal Ing. V. Hrubý, CSc. jednotlivé odbory o dopracování výstižné zprávy o činnosti odboru za rok 2012 v rozsahu 1 – 2 stran.

Ad  5)    Odbory z oboru potravinářství zajišťují ve spolupráci s PK ČR tiskovou konferenci k výzkumu v oboru potravinářských věd. Dále zajišťují rozšířené zasedání Předsednictva dne 9.4.2013. Toto jednání se uskuteční na ČZU v Praze 6 – Suchdole.

Ad  6)    Různé

 • V rámci hodnocení situace v zemědělském výzkumu proběhla krátká diskuse k činnosti RVVI, ze které zejména vyplynulo provedení nutných změn v hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu. Jedná se o dlouhodobý problém, který je třeba řešit společně i s rezortem MZe.
 • J. Lipavský, CSc. upozornil na dopady krácení rozpočtu MZe na výzkum ve vztahu k zachování sbírek genetických zdrojů. V případě omezení rozsahu prací na tomto úseku by došlo i k nedodržení mezinárodních smluv a závazků ČR. O této věci bude předseda ČAZV informovat pana ministra Ing. P. Bendla a předsedu zemědělského výboru Parlamentu (PSP) P.Lukšu.
 • V. Podrázský, CSc. požádal Předsednictvo o podporu stanoviska odboru ve věci NP Šumava, které bude zveřejněno v tisku.
 • Řada odborů uskuteční v odpoledních hodinách po zasedání pléna ČAZV jednotlivá pléna odborů přímo v areálu ČZU.
 • Předsednictvo schválilo přijetí nových členů dle návrhů odborů takto:

         prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc. z VFU  v Brně

         doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. je již členkou OVOJP, v OVL jako 2. členství

Ad  7)    Jednání Předsednictva zakončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc., poděkoval členům Předsednictva za aktivní účast a pozval je na jednání pléna ČAZV v aule ČZU.

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru