skip to Main Content

Správce IS VaVaI, kterým je Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), stanovil termín pro předání údajů do RIV (dle návrhu Metodiky 2013 – 2015) do 30. 5. 2013 pro výsledky výzkumných organizací a do 7. 9. 2013 pro výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory.   Termín předání údajů do RIV13 od jednotlivých předkladatelů, tj organizací příp. organizačních jednotek (např. fakulty) je MZe stanoven do 30. dubna 2013. Proces kontroly předávaných dat bude probíhat v květnu 2013. MZe pak předá dodávky údajů RIV13 za všechny předkladatele do IS VaVaI do 30. 5. 2013. Předávaná data do RIV od jednotlivých předkladatelů musí být pouze ve formátu XML (soubory s koncovkou vav). Pro vkládání a sběr údajů do RIV je na webových stránkách RVVI www.vyzkum.cz v sekci Informační systém VaVaI k dispozici uživatelská aplikace Vklap, která umožní uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádání. Pro povinnou kontrolu dodávek dat je k dispozici webová kontrolní služba. Nutnou součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI vytvořená webovou kontrolní službou aplikace Vklap, podepsaná zodpovědnou osobou, která je oprávněna jednat jménem předkladatele (např. rektor, děkan, ředitel, jednatel, případně jimi pověřená osoba), opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným v dodávce dat. Lze ji zaslat naskenovanou v elektronické podobě nebo v tištěné podobě na MZe – adresa: Ministerstvo zemědělství, Odbor 17010, Jan Budský, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.   Dodávky dat do RIV13 v předepsaném formátu XML a naskenované průvodky dodávek dat od jednotlivých předkladatelů budou elektronicky zaslány do 30. dubna 2013na adresu jan.budsky@mze.cz.   V případě dotazů kontaktujte Jana Budského, tel. 2 2181 3026.


Změny týkající se předávaných údajů v roce 2013 oproti roku 2012 Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2013

Zpátky nahoru