skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 5.5.2015 od 8,00 hod. v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty,
Praha 2, Slezská 7

 

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

Hosté:               doc. Ing. Milan Podsedníček, odd. výzkumu MZe

Ing. Jan Budský, MZe, odd. výzkumu MZe

Ing. Prokop Šmirous, CSc., předseda KV ČAZV

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c., KV ČAZV

Ing. Eva Karská – vedoucí redakce ČAZV

Omluveni:        Ing. Kateřina Ventrubová, MZe – ředitelka odboru 17010 MZe

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Zastupování:   doc. Ing. Milan Podsedníček, CSc. za Ing. K. Ventrubovou. Ph.D.

prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. za doc. Ing. Petra Homolku, CSc., Ph.D.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení.
 2. Kontrola zápisu z jednání Předsednictva 14.4.2015
 3. Vyhodnocení vyhlášených soutěží ministra zemědělství
  Ing. J. Budský – odd. výzkumu MZe, všichni členové Předsednictva
 4. Odsouhlasení návrhů na udělení bronzových medailí a čestných uznání na Radě ČAZV
  prof. V. Podrázský, CSc., všichni členové Předsednictva
 5. Organizační zajištění jednání Rady ČAZV a projednání zpráv o činnosti ČAZV, VR, KV, zprávy o hospodaření
  všichni členové Předsednictva
 6. Různé
 7. Závěr

 

 

Ad    1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

 

Ad 2)       Zápis z jednání Předsednictva dne 14.4.2015 byl schválen s tím, že je třeba jej doplnit o upozornění a požadavek odborů zveřejňovat včas příspěvky které mají DOI. Vedoucí redaktorka Ing. E. Karská na připomínku reagovala s tím, že u časopisů ČAZV je DOI přiřazováno jednotlivým článkům až v konečné fázi jejich přípravy,
tj. při lámání. Z kapacitních důvodů (pracovní vytížení redaktorek) není možné proto všechny články přijaté k publikaci okamžitě zveřejňovat a vkládat do databáze CrossRef. V rámci možností se odd. redakce bude snažit připravit více článků do požadované fáze přípravy tak, aby mohly být vloženy do databáze CrossRef.

 

Ad    3)    Ing. J. Budský seznámil Předsednictvo s přihláškami do vyhlášené soutěže – počty přihlášených, kteří splnili formální náležitosti do obou soutěží ministra zemědělství. V návazném jednání byly přihlášky do soutěže přiděleny jednotlivým zpravodajům, kteří do čtvrtka 7.5.2015 nahlásí Ing. J. Budskému návrhy hodnotitelů přihlášených vědeckých prací do soutěže. Konečné vyhodnocení a určení pořadí do obou soutěží proběhne na jednání Předsednictva dne 2.6.2015 v Pelhřimově.

 

Ad    4)    Předsednictvo hlasováním odsouhlasilo předložené návrhy na udělení bronzových medailí a čestných uznání na jednání Rady ČAZV. Návrhy odborů na udělení medailí byly schváleny jednohlasně. Medaile předá předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc. s přítomným zástupcem MZe doc. M. Podsedníčkem, CSc. Charakteristiky oceněných uvede doc. R. Vácha, Ph.D.

 

Ad    5)    Jednání Rady ČAZV je organizačně zajištěno ve velkém sále v přízemí Domu zemědělské osvěty. Na jednání se dostaví náměstek ministra zemědělství Ing. Jindřich Šnejdrla, za MŽP se účastní jednání vedoucí jednání programů Ing. L. Franková. Účast potvrdil senátor Ing. J. Veleba. Jednání bude moderovat místopředseda ČAZV
RNDr. J. Nedělník, Ph.D.

Předsednictvo navrhne Radě do mandátové komise Ing. Z. Pastorka, CSc., prof. h.c., Ing. M. Houšku, CSc., Ing. J. Čížkovou, Ing. B. Klímovou, do návrhové komise
Ing. Z. Bubníka, CSc., Ing. S. Vavreinovou, CSc., Ing. J. Čepla, CSc., zapisovatele zápisu Ing. V. Hrubého, CSc., ověřovatele zápisu prof. Ing. J. Hrona, DrSc., dr. h.c. a Mgr. J. Lipavského, CSc.

Jednotlivé zprávy, které budou předneseny, byly rozeslány členům Rady ČAZV před jednáním. K uvedeným zprávám nevznesli členové Předsednictva žádné připomínky.

 

Ad    6)    Různé

 • RNDr. J. Nedělník, Ph.D. upozornil na nutnost dokončení série článků do Zemědělce a navrhl k projednání na příštím Předsednictvu schválit novou formu prezentace výsledků, opět se zapojením uživatelů výsledků výzkumu. Je možné zvážit i prezentaci z jednání rozšířených zasedání Předsednictva s účastí redaktora Zemědělce na tomto jednání. Tato forma by však naplnila jen 4 – 5 článků.
 • Doc. L. Koutný, Ph.D., CSc. uvedl, že spolupracuje s ASZ na problematice odvodňovacích systémů, eroze apod. Stejně tak je do spolupráce zapojen i
  doc. R. Vácha, Ph.D. v oboru pedologie.
 • Ing. V. Hrubý, CSc. a Ing. Z. Pastorek, CSc., prof. h.c. informovali o výsledcích cesty na jednání UEAA v Kyjevě. Jednání se účastnili převážně členové a zástupci UEAA z východní Evropy a bývalých států SSSR.

Národní akademie zemědělských věd Ukrajiny je součástí Akademie věd Ukrajiny, ale zachovává si odbornou samostatnost a spravuje a řídí řadu výzkumných pracovišť a ústavů. O spolupráci s UEAA a i naší akademií je velký zájem.

V této souvislosti byl vyřízen požadavek sekretariátu ministra zemědělství na získání informace o zajištění pobytu 10 stážistů v ČR. Příslušný dopis náměstka ministra zemědělství Ukrajiny byl s vysvětlujícím dopisem předán do sekretariátu ministra MZe.

 • Ing. Z. Pastorek, CSc., prof. h.c. upozornil na nutnost dokončení prací, které vyplynuly z jednání UEAA v minulém roce v Praze. Jedná se zejména o dokončení prací na www stránce UEAA.
 • Jednohlasně byl Předsednictvem schválen návrh na přijetí nového člena ČAZV:

Ing. Martin Klewar, ÚHÚL Brandýs nad Labem – OLH

 • Ing. J. Čepl, CSc. upozornil Předsednictvo na nutnost vést častější jednání přímo s ministrem zemědělství z titulu poradního orgánu ministra. Tím by byly snáze řešeny i problémy ČAZV při jednání s MZe.

Předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc. v této souvislosti uvedl, že je
s ministrem Ing. M. Jurečkou dohodnut na návštěvě a navrhuje účast více zástupců ČAZV na tomto jednání. Termín a náplň jednání musí být upřesněna se sekretariátem ministra.

 • Na příští jednání Předsednictva, které se bude konat dne 2.6.2015 v Pelhřimově, bude pozván i náměstek Ing. Jindřich Šnejdrla. Při jednání by mohly být dořešeny záležitosti týkající se vydavatelské činnosti ČAZV a financování změn v přechodném období při zavedení zpoplatnění publikovaných příspěvků.
 • Příští jednání Předsednictva se bude konat v gesci OVL a rozšířené zasedání bude zaměřeno na otázku bezpečnosti krmiv. Jednání proběhne v ZZN Pelhřimov, Rynárecká ul. 1742 od 10,00 hod.

 

Ad 7)   Závěr

Jednání zakončil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc.  Poděkoval za účast na jednání a pozval přítomné členy Předsednictva a hosty na jednání Rady ČAZV a na příští jednání Předsednictva dne 2.6.2015 v Pelhřimově.

Zpátky nahoru