skip to Main Content

Rok 2020 bude Mezinárodním rokem zdraví rostlin (International Year of Plant Health = IYPH)

Rozhodlo o tom Valné shromáždění OSN na sklonku minulého roku a potvrdilo tak celosvětový význam ochrany rostlin před škody působenými škůdci a chorobami. 6. prosinec každého roku bude připomínán jako Den zdraví rostlin.

Hlavním koordinátorem Mezinárodního roku zdraví rostlin je na celosvětové úrovni Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (International Plant Protection Convention = IPPC). Jde o mezinárodní dohodu, která vznikla v roce 1952 a pracuje pod záštitou Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Dohoda poskytuje rámec pro ochranu světových zdrojů rostlin a koordinuje ochranu před zavlékáním a šířením nebezpečných škodlivých organismů rostlin. Standardy přijaté v rámci této dohody garantují jednotný postup rostlinolékařské certifikace při celosvětovém obchodu s rostlinami. Dohoda nyní sdružuje přes 180 smluvních stran. Odkaz na webové stránky IPPC související s koordinací IYPH je dostupný v anglickém jazyce zde: https://www.ippc.int/en/iyph/.

Česká republika přistoupila k této dohodě ihned po svém vzniku v roce 1993. Česká verze dohody je dostupná ve Sbírce mezinárodních smluv zde: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=16/2019&typeLaw=mezinarodni_smlouva&what=Cislo_zakona_smlouvy

Podle odhadů FAO není až 40 % celkové sklizně surovin pro výrobu potravin využito z důvodu ztrát způsobených škodlivými organismy rostlin. V celosvětovém kontextu činí ztráty na produkci vlivem fytopatogenních chorob okolo 220 bilionů USD ročně, a vlivem invazních škůdců 70 bilionů USD.

Zdravé rostliny jsou však významné nejen pro zemědělskou a lesnickou produkci, ale pro veškerý život na Zemi, pro fungování ekosystémů a pro bezpečnost potravin. Pomáhají udržovat zdravé životní prostředí, lesy a biodiverzitu, překonávat klimatické změny.

Mezinárodní rok zdraví rostlin bude proto vhodnou příležitostí, jak české veřejnosti přiblížit význam zdraví rostlin a jeho ochranu. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) jako národní organizace ochrany rostlin České republiky, Česká společnost rostlinolékařská a odbor rostlinolékařství České akademie zemědělských věd, jsou si vědomy své odpovědnosti za šíření povědomí veřejnosti v oblasti ochrany rostlin. Rovněž na území České republiky se tak chystají akce na podporu Mezinárodního roku zdraví rostlin. Bylo připraveno české logo a vybráno motto „zdravé rostliny pro lepší život“.

V roce 2020 proběhne fotosoutěž pro veřejnost na téma zdraví rostlin. Význam ochrany rostlin v souvislosti s IYPH bude v roce 2020 také v programu tradičních rostlinolékařských akcí jako jsou „Rostlinolékařské dny“ v Pardubicích nebo „Pohled přes hranice“ v Dolních Dunajovicích. Plánují se také další akce zakomponované do programu Národního zemědělského muzea v roce 2020.

Zpátky nahoru