skip to Main Content

Tisková zpráva
k jednání pléna Unie evropských zemědělských akademií (UEAA)

Spolupráce evropských zemědělských akademií a větší součinnost při formulování národních a evropské zemědělské politiky byly mj. náplní 8. plenárního zasedání UEAA. Jednání, které organizovala Česká akademie zemědělských věd (ČAZV), se uskutečnilo ve dnech 18. a 19. září 2014 v Praze v Domě zemědělské osvěty v prostorách historické budovy zemědělské a potravinářské knihovny ve Slezské ulici v Praze 2. Záštitu nad jednáním převzal ministr zemědělství Ing. Marián Jurečka. V úvodu jednání pozdravil jménem pana ministra účastníky jednání náměstek ministra zemědělství Ing. Jindřich Šnejdrla. Setkání 8. plenárního zasedání UEAA se zúčastnili zástupci 13 zemí. Byla projednávána jak agenda unie, tak se řešily mimo jiné i aktuální otázky aplikovaného zemědělského výzkumu v evropském prostoru. Byla konstatována podobnost nepříznivého stavu tohoto oboru v mnoha zemích a řada společných problémů. Na zasedání byly přijaty nové účastnické země – akademie Slovenska, Gruzie a Velké Británie.

Významným bodem jednání UEAA byla i volba nové předsednické země, kterou se stala na období dvou let Česká republika reprezentovaná ČAZV, místopředsednictví bude vykonávat Francie reprezentovaná Francouzskou zemědělskou akademií.

Součástí generálního shromáždění byl odborný seminář věnovaný problematice GMO (biotechnologií), jako částečně kontroverznímu tématu. Účastníci sice nemohli pro rozdílný přístup jednotlivých zemí zaujmout jednotné stanovisko, přesto podpořili deklaraci ČAZV k této problematice, zdůraznili význam dalšího výzkumu a apel na přehodnocení velmi restriktivní legislativy v EU jako celku i v jednotlivých zemích. Připomněli, že i když je využívání v zemích EU silně regulováno a v některých zemích zcela vyloučeno, zároveň dochází k importům obrovského množství komodit vyrobených za využití GM plodin a jejich využití v potravinářství i ve výrobě krmiv (viz. samostatné stanovisko ČAZV).

Druhý den se uskutečnila odborná exkurze v prostorách Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., v Praze 6 – Ruzyni (národní referenční laboratoř pro GMO) a v prostorách Školního zemědělského podniku ČZU v Praze – ŠZP Lány.

V Praze dne 25.9.2014


 

Press Release
on the General Session of the Union of European Academies for Science to Agriculture, Food And Nature (UEAA)

Cooperation among European agricultural academies and greater cooperation in the formulation of national and European agricultural policy were among the themes of the 8th General Session of the UEAA. This session, which was organized by the Czech Academy of Agricultural Sciences (CAZV), took place on 18 and 19 September in Prague in the House of Agricultural Education in the historical building of the agriculture and food library on Slezská St. in Prague. The session was held under the aegis of Minister of Agriculture Marián Jurečka. At the beginning of the session, deputy minister of agriculture Jindřich Šnejdrla greeted the participants on behalf of the minister. The 8th General Session was attended by representatives of 13 countries. Discussions included EU policy and current issues of applied agricultural research in Europe, as well as the unfavourable status of this field in many countries, and a number of common problems. During the session, new member countries were also accepted – academies in Slovakia, Georgia, and Great Britain.

Another important point of the UEAA session was the election of a new presiding country, the Czech Republic, represented by CAZV. The vice-presidency shall be occupied by France, represented by the French Academy of Agriculture.

The session also included a technical seminar on GMO as a somewhat controversial subject. Because of the differing approaches of individual countries, participants were unable to come to adopt a common position, but nevertheless supported the CAZV’s declaration on this issue, emphasized the importance of further research, and called for a re-evaluation of the extremely restrictive legislation of the EU as a whole as well as in individual countries. They noted that although its use is strictly regulated in all EU countries and in some entirely prohibited, at the same time vast quantities of commodities produced with GM crops are imported, which are then used in the food industry and feed production (see the CAZV’s position on this issue).

On the second day, there was an excursion to the Crop Research Institute in Prague 6 – Ruzyně (the national reference laboratory for GMO) and to the farm of the Czech University of Life Sciences Prague, located in Lány.

Prague, 25 September 2014


UEAA – FOTO

Zpátky nahoru