skip to Main Content

Předání údajů do IS VaVaI – RIV15 – výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory

Do 7. září 2015 může ve druhé lhůtě MZe předat údaje do IS VaVaI – RIV15, a to výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory. K 31. 12. 2014 bylo ukončeno 41 projektů. Pokud předkladatelé ať už z jakéhokoliv důvodu nedodali výsledky ukončených projektů v první lhůtě předání údajů do RIV15 (29. 5. 2015), je možné předat údaje o těchto výsledcích ve výše uvedené druhé lhůtě. Postup pro předání údajů do RIV je stejný jako při prvním letošní lhůtě pro předání údajů do RIV.
Předávaná data do RIV od jednotlivých předkladatelů musí být pouze ve formátu XML (soubory s koncovkou vav).
Pro vkládání a sběr údajů do RIV je na webových stránkách RVVI www.vyzkum.cz v sekci Informační systém VaVaI k dispozici uživatelská aplikace Vklap, která umožní uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádání. Pro povinnou kontrolu dodávek dat je k dispozici webová kontrolní služba.
Nutnou součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI vytvořená webovou kontrolní službou aplikace Vklap, podepsaná zodpovědnou osobou, které je oprávněna jednat jménem předkladatele (např. rektor, děkan, ředitel, jednatel, případně jimi pověřená osoba). Lze ji zaslat naskenovanou v elektronické podobě nebo v tištěné podobě na MZe – adresa: Ministerstvo zemědělství, Odbor 17010, Jan Budský, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Dodávky dat do RIV15 v předepsaném formátu XML a naskenované průvodky dodávek dat od jednotlivých předkladatelů budou elektronicky zaslány do 26. srpna 2015 na adresu jan.budsky@mze.cz.

V případě dotazů kontaktujte Jana Budského, tel. 2 2181 3026.


 Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2015

Zpátky nahoru