skip to Main Content

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ČAZV v roce 2014

 

Kontrolní výbor (KV) pracoval ve složení:

Ing. P. Šmirous, CSc., předseda, Ing. Z. Pastorek, CSc., místopředseda, Ing. J. Celba, CSc., Ing. M. Hrib, Ph.D., prof. Ing. J. Chládek, CSc. – členové.

Za sekretariát ČAZV se jednání zúčastňovali:  Ing. V. Hrubý, CSc., Ing. J. Čížková a H. Vívodová.

 1. KV provedl kontrolu činnosti ČAZV v uplynulém období na dvou jednáních, a to dne
  9. 4. 2014 a 15.4. 2015. Předseda nebo místopředseda KV se pravidelně účastnili všech jednání Předsednictva ČAZV.
 2. Předmětem kontroly byly jednak otázky plnění úkolů na úseku odborné činnosti ČAZV podle usnesení Rady ČAZV 13. května 2014, a dále pak kontrola hospodaření a celkové činnosti Předsednictva a sekretariátu v průběhu roku včetně hospodaření úseku redakce a vydávání vědeckých časopisů.
 3. Kontrola hospodaření Odborem auditu a supervize MZe, ve dnech 13. 10. 2014 – 5.12. 2014 nezjistila žádné nedostatky.Kontrolní výbor souhlasí s užíváním aktualizované účtové osnovy v souladu s názorem Odboru ekonomiky MZe a MF, dále se systémem schvalování finančních výdajů ČAZV.
 4. Hospodaření ČAZV v roce 2014 bylo vyrovnané s kladným výsledkem 80. 580,00 Kč.
  KV souhlasí s návrhem převést 40.000,- do fondu odměn a 40. 580 do rezervního fondu.
  Plán hospodaření pro rok 2015 je navržen jako vyrovnaný a odpovídá rozpisu závazných ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 MZe na rok 2015.
 5. KV dále hodnotil činnost Předsednictva a sekretariátu ČAZV. Závěr z jednání KV konstatuje, že Předsednictvo se sešlo na pravidelných měsíčních jednáních 10 x ročně, přičemž ve 3 případech navázala na jednání Předsednictva rozšířená zasedání, kde formou semináře byly projednány jednotlivé odborné otázky, týkající se konkrétní problematiky příslušných odborů. Se závěry z těchto rozšířených zasedání Předsednictva bylo seznámeno vedení MZe.Ostatní úkoly Předsednictvo ČAZV plní (viz bod 7). Vydávání vědeckých časopisů (VČ) je věnována trvalá pozornost, nedochází k omezení a zdržení ve vydavatelské a redakční práci. Problémem je nedostatek financí na ocenění práce předsedů redakčních rad, upgrade redakčního SW a administrativu plateb za publikace. Oddělení redakce i sekretariát pracují bez rezervy.KV doporučuje znovu požádat MZe o doplnění zdrojů na vydávání časopisů na původní úroveň r. 2011 (tj. + 0,9 mil. Kč) na pokrytí základních provozních výdajů a zvýšené náklady spojené se službami v nové lokalitě „Slezská“. Dále je potřebné doplnit mzdové prostředky o 3,5 % určené MZe na zvýšení platů vyplývající z usnesení vlády. Připomínáme, že přímý přínos VČ je 6,9 mil. Kč v hodnotě publikací pro zemědělskou a potravinářskou knihovnu Antonína Švehly získaných výměnou za časopisy vydávané ČAZV.Předsednictvo ČAZV s Odborem výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe spolupracují dále při přípravě výzkumných témat, programu KUS a nového programu Země.

  Předsednictvo nadále aktivně jedná s AK ČR, SVP ČR, ASZ a PK ČR.  Zástupcem Předsednictva ČAZV pro jednání s nevládními organizacemi ve věci aplikovaného výzkumu a poradenství je RNDr. J. Nedělník, Ph.D., místopředseda ČAZV.

 6. Placení členských příspěvků je řešeno po dohodě s odbory. Je potřebné dopracovat novou evidenci a systém výběru členských příspěvků.
 7. Závěry k plnění usnesení ze zasedání Rady ČAZV ze dne 13. 5. 2014 a rozpracování návrhů KV ČAZV z 13.5.2014.
  • Byl zpřesněn  Statut pro udělování medailí ČAZV – do 31.12. 2014.
  • Zveřejňování odborné činnosti ČAZV se úspěšně plní. Významné bylo konání
   tiskové konference (TK) při zasedání Unie v září 2014 a příprava dalších TK.
  • Je přínosem, že informace o výsledcích aplikovaného výzkumu v jednotlivých odborech jsou nyní pravidelně zveřejňovány v týdeníku „ Zemědělec“.
  • KV doporučuje: nadále pokračovat v prezentování činnosti ČAZV vhodnou formou mezi laickou i odbornou veřejností, zveřejňování informací o výsledcích výzkumu v týdeníku Zemědělec, včetně TK.
   Několikrát za rok by měla být veřejnosti poskytnuta informace o zemědělské vědě, výzkumu a vývoji včetně informace o činnosti ČAZV v obecném tisku (HN, Ekonom, a pod.)
  • ČAZV je členem Unie evropských zemědělských akademií. V září 2014 se v Praze uskutečnilo 8. mezinárodní generální zasedání UEAA, kde ČAZV převzala předsednictví na dobu dvou let 2014 – 2016.KV doporučuje: pro zdárné zajištění předsednictví zajistit prostředky na činnost
   v programu UEAA.
  • Zpracování Koncepce pro vydávání vědeckých časopisů do budoucna není dokončeno. V průběhu roku byly Vydavatelskou radou ČAZV řešeny problémy vydavatelské činnosti, zpoplatnění příspěvků do VČ, doplnění informací pro publikaci „Osobnosti“.
  • KV doporučuje: Vydavatelské radě spolu se sekretariátem – aktuálně dořešit systém zpoplatnění publikací ve VČ, zejména urychleně dopracovat SW firmou e-Fractal.
  • Probíhá přijímání nových členů do odborů ČAZV. V roce 2014 bylo přijato
   13 nových členů. Sekretariát ČAZV využívá v rámci účetnického programu nový systém elektronické evidence členů.KV doporučuje: sekretariát předá seznam plateb členských příspěvků předsedům odborů k řešení do 30.6. 2015.

 

Kontrolní výbor chválí sekretariát ČAZV za řádnou práci a za to, že nebyly shledány žádné nedostatky.

 

Ing. Prokop. Šmirous, CSc.

předseda Kontrolního výboru ČAZV

V Praze dne 15.4.2015

Zpátky nahoru