skip to Main Content

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ČAZV v roce 2013

pro zasedání Rady ČAZV dne 13.5. 2014

Kontrolní výbor (KV) pracoval ve složení:

Ing. P. Šmirous, CSc., předseda, Ing. Z. Pastorek, CSc., místopředseda, Ing. J. Celba, CSc., Ing. M. Hrib, Ph.D., prof. Ing. J. Chládek, CSc. – členové.

Za sekretariát ČAZV se jednání zúčastňovali:  Ing. V. Hrubý, CSc. a Ing. J. Čížková.

 1. KV provedl kontrolu činnosti ČAZV v uplynulém období na dvou jednáních, a to dne
  2. 5. 2013 a 9. 4. 2014. Předseda nebo místopředseda KV se pravidelně účastnili všech jednání Předsednictva ČAZV.
 2. Předmětem kontroly byly jednak otázky plnění úkolů na úseku odborné činnosti ČAZV podle usnesení Rady ČAZV 14. května 2013, a dále pak kontrola hospodaření a celkové činnosti Předsednictva a sekretariátu v průběhu roku včetně hospodaření úseku redakce a vydávání vědeckých časopisů.
 3. Kontrola hospodaření nezjistila žádné závažné nedostatky.
  Kontrolní výbor souhlasí:
  a) s užíváním aktualizované účtové osnovy v souladu s názorem Odboru ekonomiky MZe a MF,
  b) se systémem schvalování finančních výdajů ČAZV.
  Odbor auditu a supervize MZe v protokolu ze 30.9.2013 neshledal v hospodaření a činnosti ČAZV žádné závady.
 4. Hospodaření ČAZV v roce 2013 bylo vyrovnané s kladným výsledkem 7.202,-Kč.
  KV souhlasí s návrhem převést tento výsledek do rezervního fondu.Plán hospodaření pro rok 2014 je navržen jako vyrovnaný a odpovídá rozpisu závazných ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 MZe na rok 2014.
 5. KV dále hodnotil činnost Předsednictva a sekretariátu ČAZV. V závěru z jednání KV se konstatuje, že Předsednictvo se sešlo na pravidelných měsíčních jednáních 10 x ročně, přičemž v pěti případech navázala na jednání Předsednictva rozšířená zasedání, kde formou semináře byly projednány jednotlivé odborné otázky, týkající se konkrétní problematiky příslušných odborů. Se závěry z těchto rozšířených zasedání Předsednictva bylo seznámeno vedení MZe a MŽP.
  Ostatní úkoly Předsednictvo ČAZV plní (viz bod 7). Vydávání vědeckých časopisů byla věnována Předsednictvem trvalá pozornost, nedochází k omezení a zdržení ve vydavatelské a redakční práci. Problémem je nedostatek financí na ocenění práce předsedů redakčních rad. Vydavatelství pracuje bez rezervy.KV doporučuje požádat MZe o doplnění zdrojů na vydávání časopisů na původní úroveň 2011 (tj. + 0,9 mil. Kč).
  Předsednictvo ČAZV s odborem výzkumu MZe dovedli do finále program KUS MZe a spolupracují dále při přípravě výzkumných témat.
  Předsednictvo nadále aktivně jedná s AK ČR,  ZS ČR, ASZ a PK ČR.  Zástupcem Předsednictva ČAZV pro jednání s nevládními organizacemi ve věci aplikovaného výzkumu a poradenství je RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 6. Placení členských příspěvků je řešeno po dohodě s odbory, tendence je zlepšující se.
 7. Závěry k plnění usnesení ze zasedání Rady ČAZV ze dne 14.5.2013 a rozpracování návrhů KV ČAZV z 14.5.2013.
  • KV doporučuje Předsednictvu ČAZV doplnit Statut pro udělování medailí a čestných uznání (ČU), termíny pro podávání a projednání návrhů na udělení medailí a ČU.
   Závěr: Zpřesnit Statut pro udělování medailí ČAZV – do 31.12. 2014
  • Zveřejňování odborné činnosti ČAZV se úspěšně plní. Významné bylo konání
   tří tiskových konferencí (TK) společně s AK ČR a PK ČR a příprava dalších TK.
  • Je přínosem, že závěry z rozšířených zasedání Předsednictva ČAZV a informace o činnosti v jednotlivých odborech jsou nyní zveřejňovány v týdeníku „ Zemědělec“.
  • KV doporučuje: nadále pokračovat v prezentování činnosti ČAZV vhodnou formou mezi laickou i odbornou veřejností, včetně TK.
   Několikrát za rok by měla být veřejnosti poskytnuta informace o zemědělské vědě, výzkumu a vývoji včetně informace o činnosti ČAZV v obecném tisku (HN, Ekonom, a pod.)
  • Probíhají přípravy pro zajištění předsednictví v Evropské unii zemědělských akademií (UEAA) v letech 2014 – 2016.
   KV doporučuje: zajistit setkání členů UEAA, které se uskuteční v září 2014 v Praze.
  • Zpracování Koncepce vydávání vědeckých časopisů do budoucna není dokončeno. V průběhu roku byly řešeny problémy vydavatelské činnosti. Je potřeba pokračovat v řešení.
   KV doporučuje: nové Vydavatelské radě aktualizovat „Koncepci“ a předložit ji Předsednictvu ČAZV nejpozději do 30.6.2014. Přitom dořešit předání následných vazeb vědeckých časopisů od ÚZEI (výměny časopisů aj.).
  • Probíhá přijímání nových členů do odborů ČAZV. V roce 2013 bylo přijato
   22 nových členů. Sekretariát ČAZV využívá nový systém elektronické evidence členů a zpracoval podrobnou evidenci členských příspěvků.
   KV doporučuje: aby sekretariát předal seznam plateb předsedům odborů k řešení – do 30.6. 2014.

Kontrolní výbor oceňuje sekretariát ČAZV za jeho práci i za to, že nebyly shledány žádné nedostatky.

Ing. Prokop Šmirous, CSc.

předseda Kontrolního výboru ČAZV

Zpátky nahoru