skip to Main Content

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ČAZV v roce 2012

pro zasedání Rady ČAZV dne 14.5.2013

 

Kontrolní výbor (KV) pracoval ve složení:

Ing. P. Šmirous, CSc., předseda, Ing. Z. Pastorek, CSc., místopředseda, Ing. J. Celba, CSc., Ing. J. Chládek, CSc. a doc. P. Zahradník, CSc., členové.

Za sekretariát ČAZV se jednání zúčastňovali:  Ing. V. Hrubý, CSc. a Ing. J. Čížková

 

 1. KV provedl kontrolu činnosti ČAZV v uplynulém období na dvou jednáních, a to dne 28.3.2012 a 2.5.2013. Předseda nebo místopředseda KV se pravidelně účastnili všech jednání Předsednictva ČAZV.
 2. Předmětem kontroly byly jednak otázky plnění úkolů na úseku odborné činnosti ČAZV podle usnesení Rady ČAZV 15. května 2013 a dále pak kontrola hospodaření a celkové činnosti Předsednictva a sekretariátu v průběhu roku včetně hospodařeníúseku  redakce a vydávání vědeckých časopisů.
 3. Kontrola hospodaření nezjistila závažné nedostatky.
  Kontrolní výbor byl seznámen s aktualizovanou účtovou osnovou, v souladu s názorem odboru ekonomiky MZe a MF, dále se systémem schvalování finančních výdajů ČAZV.
  Aktualizovaná osnova bude předložena Radě ČAZV14.5.2013 k seznámení – zodpovídá Ing. V. Hrubý.
 4. Hospodaření ČAZV v roce 2012 bylo vyrovnané s kladným výsledkem 23.923,- Kč.
  KV souhlasí s návrhem převést tento výsledek do rezervního fondu.
  Plán hospodaření pro rok 2013 je navržen jako vyrovnaný a odpovídá rozpisu závazných   ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 MZe na rok 2013.
 5. KV dále hodnotil činnost Předsednictva a sekretariátu ČAZV. Závěr z jednání KV konstatuje, že Předsednictvo se sešlo na pravidelných měsíčních jednáních 10 x ročně, přičemž ve čtyřech případech navázala na jednání Předsednictva rozšířená zasedání, kde formou semináře byly projednány jednotlivé odborné otázky, týkající se konkrétní problematiky příslušných odborů. Se závěry z těchto rozšířených zasedání Předsednictva bylo seznámeno vedení MZe a MŽP.
  Ostatní úkoly Předsednictvo ČAZV plní (viz bod 7). Vydávání vědeckých časopisů byla věnována Předsednictvem trvalá pozornost, od 1.1.2011 nedošlo k omezení a zdržení ve vydavatelské a redakční  práci.
 6. Placení členských příspěvků je řešeno po dohodě s odbory.
 7. K plnění usnesení ze zasedání Rady ČAZV ze dne 15.5.2012 přijal KV tyto závěry:
  • Bod 2 Změny Organizačního a jednacího řádu a Statutu pro udělování medailí ČAZV budou řešeny v dalším období.
  • Bod 3 – Předsednictvo ČAZV s odborem výzkumu MZe dovedli do finále program KUS MZe a spolupracují dále při přípravě výzkumných témat.
  • Bod 5 – Předsednictvo nadále aktivně jedná s AK ČR a ZS ČR. Zástupcem Předsednictva ČAZV pro jednání s nevládními organizacemi, ve věci aplikovaného výzkumu a poradenství, je  RNDr. J. Nedělník, PhD.
  • Bod 6 – rozpracování návrhů KV ČAZV z 15.5.2012:
  • Probíhápříjímání  nových členů do odborů ČAZV. Loni bylo přijato 33 nových členů. Sekretariát ČAZV využívá nový systém elektronické evidence členů a zpracoval podobnou evidenci členských příspěvků.
Zpracování Koncepce vydávání vědeckých časopisů do budoucna není dokončeno.  V průběhu roku byly řešeny problémy vydavatelské činnosti. Je potřeba pokračovat v řešení. KV doporučuje nové vydavatelské radě předložit návrh „Koncepce“  Předsednictvu ČAZV nejpozději do 30.11.2013. Přitom dořešit předání následných vazeb vědeckých časopisů od ÚZEI (výměny časopisů aj.).
KV doporučuje Předsednictvu ČAZV projednat návrhy změn, případně aktualizovat Organizační a jednací řád ČAZV. Dále doplnit Statut pro udělování medailí a čestných uznání termíny pro podávání a projednání návrhů na udělení medailí a čestných uznání.

 1. Zveřejňování odborné činnosti ČAZV se úspěšně plní. Významné bylo konání několika (4) tiskových konferencí (TK) společně s AK ČR a přípravy dalších TK.
 2. KV doporučuje i nadále pokračovat v prezentování činnosti ČAZV vhodnou formou mezi laickou i odbornou veřejností, včetně TK.
 3. Závěry z rozšířených zasedání a informace o činnosti ČAZV je potřebné publikovat v odborných zemědělských časopisech. Několikrát za rok by měla být veřejnosti poskytnuta informace o zemědělské vědě, výzkumu a vývoji včetně informace o činnosti ČAZV.
V souvislosti s příznivým  výsledkem kontroly, 29.6. – 30. 9. 2012,  odboru auditu a supervize MZe v činnosti ČAZV,  Kontrolní výbor oceňuje práci sekretariátu ČAZV za řádnou práci a za to, že nebyly shledány žádné nedostatky.

 

Ing. Prokop. Šmirous, CSc.

předseda Kontrolního výboru ČAZV

Zpátky nahoru