skip to Main Content

ODBOR ROSTLINNÉ VÝROBY

Předseda ORV:

Ing. Jaroslav ČEPL, CSc.

VÚ bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. e-mail: cepl@vubhb.cz

  Komise:

polních plodin a zahradních a speciálních plodin – předseda: Ing. Prokop ŠMIROUS, Ph.D.

pícninářská – předseda: Ing. Ivan HOUDEK

genetiky, šlechtění a semenářství 

výživy rostlin  a fyziologie rostlin – předseda: doc. Ing. Pavel RYANT, Ph.D.

jakosti rostlinných produktů – předseda: Ing. Vratislav PSOTA, CSc.

biometrická – předseda: Mgr. David HAMPEL

 

ODBOR ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ

Předseda ORL:

RNDr. Jan NEDĚLNÍK, Ph.D.

Výzkumný ústav pícninářský, spol.s r.o., Troubsko e-mail: nedelnik@vupt.cz

Komise:

komise nejsou ustaveny

 

ODBOR ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

Předseda OŽV:

doc. Ing. Petr. HOMOLKA, CSc., Ph.D.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha – Uhříněves e-mail: homolka.petr@vuzv.cz

Komise:

výživy a krmení zvířat – předseda: prof. Ing. Ladislav ZEMAN, CSc.

chovu skotu – předseda: doc. Ing. Luděk STÁDNÍK,Ph.D.

chovu prasat – předseda: Ing. Miroslav ROZKOT, CSc.

genetiky a šlechtění – předseda: Ing. Josef PŘIBYL, DrSc.

fyziologie zvířat a reprodukce – předsedkyně: prof. Ing. Markéta SEDMÍKOVÁ, Ph.D.

 

ODBOR VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Předseda OVL:

doc. MVDr. Pavel SUCHÝ, CSc.

VFU Brno e-mail: suchypa@pharm.muni.cz

Komise:

OVL v roce 1995 rozhodl, že bude ustavovat pouze aktuální komise, jejichž úkolem je zpracování konkrétních zadání a materiálů.

 

ODBOR ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, ENERGETIKY A VÝSTAVBY

Předseda OZTEV:

prof. Dr. Ing. František KUMHÁLA

Česká zemědělská univerzita v Praze e-mail: kumhala@tf.czu.cz

Komise:

techniky a mechanizaci RV – předseda: doc. Ing. Jan ČERVINKA, CSc.

zpracování zemědělské produkce k potravinářským i nepotravinářským účelům – předseda: doc. RNDr. Ing. Jiří BLAHOVEC, DrSc.

hodnocení a zkoušení zemědělských, lesnických a potravinářských stroj – předseda: Ing. Josef ŠENK, CSc.

 

ODBOR POTRAVINÁŘSKÉ TECHNOLOGIE A TECHNIKY

Předseda OPTT:

Ing. Petr ROUBAL, CSc.

Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o., Praha e-mail: roubal@milcom-as.cz

  Komise:

komise nejsou ustaveny

 

ODBOR VÝŽIVY OBYVATELSTVA A JAKOSTI POTRAVIN

Předsedkyně OVOJP:

Ing. Slavomíra VAVREINOVÁ, CSc.

Výzkumný ústav potravinářský Praha e-mail: slavka.vavreinova@seznam.cz

  Komise:

jakosti potravin – předseda: Ing. Jakub ŠEBESTA, CSc.

 aditiva, kontaminanty a analýzu – předseda: Ing. Olga ŠTIKOVÁ

 

ODBOR EKONOMIKY, ŘÍZENÍ, SOCIOLOGIE A INFORMATIKY

Předseda OEŘSI:

doc. Ing. Tomáš DOUCHA, CSc.

ÚZEI Praha 2 e-mail: doucha.tomas@uzei.cz

  Komise:

agrární politiky – předseda: doc. Tomáš DOUCHA, CSc.

managementu a marketingu – předseda: prof. Ing. Zdeněk POŠVÁŘ, CSc.

sociologie venkova – předseda: Mgr. Helena HUDEČKOVÁ, CSc.

ekonomiky zemědělských a potravinářských výrobků – předseda: prof. Ing. Jiří TVRDOŇ, CSc.

informatiky – předseda: Ing. Josef HANIBAL

právní – předseda: Mgr. Ing. Alan LANDA, MBA

marginálních oblastí – předseda:

 

ODBOR LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Předseda OLH

prof. Ing. Vilém PODRÁZSKÝ, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze e-mail: podrazsky@fld.czu.cz

  Komise:

biologická – předseda: Ing. Dušan KACÁLEK, Ph.D.

lesnické ekonomiky – předseda: prof. Ing. Luděk ŠIŠÁK, CSc.; web komise: https://www.cazv.cz/ek/

lesní techniky – předseda: doc. Ing. Jiří DVOŘÁK, Ph.D.

ochrany lesů a myslivosti – předseda: doc. Ing. Petr ZAHRADNÍK, CSc.

mimoprodukčních funkcí lesa – předseda: Ing. Vladimír ČERNOHOUS, Ph.D.

 

ODBOR PEDOLOGIE

Předseda OP:

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i, Praha – Zbraslav e-mail: vacha.radim@vumop.cz

  Komise:

komise:  nejsou ustaveny

 

ODBOR VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Předseda OVH:

doc. PhDr. Ing. Ladislav KOUTNÝ, CSc., Ph.D.

Mendelova univerzita Brno e-mail: koutnyl@seznam.cz

  Komise:

voda v krajině – doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.; prof. Dr. Ing. Milada ŠŤASTNÁ

vodohospodářsky významné toky a vodní díla – doc. PhDr. Ing. Ladislav KOUTNÝ, CSc., Ph.D.

vodárenství, stokování a čistírenství – prof. Ing. Iva ČIHÁKOVÁ, CSc.; prof. Ing. Pavel JENÍČEK, CSc.

Zpátky nahoru