skip to Main Content

Zápis z jednání Vydavatelské rady ČAZV 29.10.2013 od 13 hod. v sekretariátu ČAZV

 

Jednání se účastnili všichni členové VR a jako předseda ČAZV prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. a vedoucí redaktorka ČAZV RNDr. Marcela Braunová.

Pořad jednání:

 1. Zahájení a představení nových členů VR
 2. Kontrola zápisu zasedání VR ze dne 13.9.2012
 3. Možnosti financování vydavatelské činnosti v příštích letech
 4. Publikace „Osobnosti zemědělské vědy“
 5. Různé
 6. Závěr

Ad 1)

Jednání zahájil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc., přivítal přítomné členy VR a hosty. Představil nové členy VR za Předsednictvo ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D. a doc. Ing. Radima Váchu, Ph.D. s tím, že předsedou VR byl zvolen Předsednictvem doc. R. Vácha, Ph.D., kterému současně předal řízení. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad 2)

VR po seznámení s obsahem zápisu z jednání VR dne 13.9.2012 konstatovala, že úkoly v zápisu uvedené byly realizovány a dlouhodobě otevřené otázky jsou na pořadu jednání této VR. Jako podklad pro jednání byly dodány členům VR tyto materiály:

 • Stav vydávání VČ k 28.10.2013 – Dr. M. Braunová
 • Přehled podílu publikovaných příspěvků z ČR a zahraničí v jednotlivých VČ – doc. R. Vácha, Ph.D.
 • Kalkulace příjmů při ev. zpoplatnění publikovaných příspěvků v různých variantách – doc. R. Vácha, Ph.D.
 • Osobnosti – inventura souhrnu k 21.10.2013 – Ing. S. Mihulka, CSc.

Ad 3)

Předseda VR informoval členy o celkové situaci ve financování vydavatelské činnosti na úseku VČ. Předložil VR rozbor podílu publikovaných příspěvků z hlediska původu autorů. V průměru je publikováno cca 40% příspěvků českých autorů. Dále předložil analýzu možných příjmů v případě zpoplatnění publikovaných příspěvků v řadě variant. Z přehledu vyplývá, že základní problém, tj. financování činnosti RR, by bylo možné v případě zpoplatnění příspěvků takto řešit. Zpoplatnění však odmítá většina RR. Jiný zdroj financování není zatím reálný, neb z provozních úspor ČAZV není možno částku cca. 500 tis. Kč každoročně ušetřit. Stejně tak i navýšení rozpočtu by bylo možné pouze se souhlasem MZe na základě návrhu pana náměstka Ing. S. Kozáka společně s odborem 17010 – VV MZe ČR. V případě podání žádosti na MZe je třeba přesně tuto žádost zdůvodnit a to i ve vazbě na celkovou činnost ČAZV a zajištění prostředků pro rezortní výzkum od RVVI dle platné metodiky. V souladu s usnesením jednání VR bude do 15.11.2013 jako podklad pro jednání s MZe zpracována analýza nákladů na vydávání VČ.

Usnesení:

 1. VR konstatuje, že je průběžně zajišťováno vydávání všech VČ, jak dle časového harmonogramu, tak i kvality publikovaných příspěvků.
 2. Nadále není zajištěno financování činnosti RR VČ.
 3. Zajištění jakýchkoli prostředků z MZe předpokládá řádné zdůvodnění tohoto požadavku s uvedením významu VČ. Z tohoto důvodů žádá paní ředitelka Ing. O. Chmelíková VR o předložení zdůvodnění požadavků na finance od MZe. Současně požádala o přijetí organizačních opatření k zajištění zdrojů z tržeb ČAZV pro financování práce RR.
 4. VR ukládá sekretariátu zpracování ekonomického rozboru nákladů v roce 2013 na vydavatelskou činnost na úseku VČ do 15.11.2013 s výhledem do konce roku.
 5. Závěry z jednání VR, zejména otázka zpoplatnění příspěvků, budou předloženy k posouzení a rozhodnutí Předsednictvu na jednání dne 5.11.2013, ev. 3.12.2013.

Ad 4)

Vedoucí redakční skupiny Ing. S. Mihulka, CSc. předložil VR přehled o stavu prací na části publikace „Osobnosti“ v členění dle vědních oborů – odborů. Z přehledu vyplývá značná nevyrovnanost počtu zpracovaných pokladů k této části publikace. Ing. V. Hrubý, CSc. informoval VR o stavu prací na dalších částech publikace připravované k vydání k oslavám 90. výročí založení ČAZ v září 2014. Publikace bude obsahovat tyto části:

A. Informace o vývoji vědního oboru v období let 1900-2000 – zpracováno odbory a redakčně upraveno – ThDr. Mgr. Š. Steinová, Th.D., Ing. S. Mihulka, CSc.
B. Přehled významných osobností působících v oboru zemědělství v letech 1900 – 2000 s tím, že v základní charakteristice bude obsaženy tyto informace: úplné jméno a příjmení, tituly, obor ev. obory působení s ev. uvedením základního prostředí instituce významné publikací. U zvlášť významných osobností majících např. přímý vztah k činnosti ČAZ ap. je možno uvést i další charakteristiku jejich činnosti a aktivit. Zpracovávají odbory ČAZV a jimi jmenovaní garanti.
C. Přehled základních výzkumných, vědeckých a osvětových pracovišť vč. škol působících v oboru zemědělství – zpracovává Dr. A. Kubačák.
D. Doplnění materiálů z archivů zejména s využitím zdrojů z NZM – zpracovává Dr. Š. Steinová.

Usnesení:

 1. VR bere na vědomí informaci o stavu prací na jednotlivých částech publikace „Osobnosti“.
 2. VR žádá zpracovatele částí A a B, aby obratem tyto jednotlivé hotové části zaslali příslušnému předsedovi odboru. Do publikace budou zahrnuty materiály a osobnosti předložené odborům do 25.11.2013. Odpovědnost za zmíněný obsah zejména zveřejněných osobnosti mají předsedové odborů.
 3. Schválení podkladových materiálů z odborů k publikaci proběhne na jednání Předsednictva dne 3.12.2013.
 4. V prvním čtvrtletí proběhnou redakční a přípravné práce pro tisk, grafická práce ap.
 5. Publikace by měla být vydána ve II. čtvrtletí 2014.

Ad 5)

V bodě různé bylo projednáno, že bude v návaznosti na konání VR svoláno i společné jednání předsedů RR a pracovníků redakce VČ.

Ad 6)

Jednání zakončil předseda VR doc. R. Vácha, Ph.D. s tím, že termín konání příštího jednání VR bude stanoven později s předpokladem termínu do konce roku.

Zpátky nahoru