skip to Main Content

Zápis

ze zasedání Vydavatelské rady
rozšířené o předsedy redakčních rad a redaktorky vědeckých časopisů
konané dne 2. 11. 2012

 

Přítomni:    V. Podrázský, V. Hrubý, F. Jílek, J. Lipavský, V. Vaněk, J. Blažek, K. Hruška, P. Kovář, A. Lebeda, Z. Pastorek, M. Slodičák, V. Šíp, M. Braunová, J. Janovcová, E. Kárská, M. Knížková, Z. Radošová, A. Rottová, K. Součková, G. Vladyková

Omluveni:   O. Chmelíková, V. Jeníček, J. Velíšek

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení vydávání vědeckých časopisů v roce 2012
 3. Výhled pro rok 2013
 4. Různé
 5. Závěr

 

Ad 1

Jednání zahájil předseda VR prof. Ing. V. Podrázský, CSc. Pořad jednání byl schválen.

Ad 2

Zprávu o vydávání časopisů v roce 2012 podala vedoucí redaktorka RNDr. M. Braunová. Uvedla, že časopisy vycházejí včas a celý ročník edice časopisů by měl být odevzdán do tisku do konce listopadu 2012. Přes narůstající počet příspěvků, které docházejí do jednotlivých redakcí, není u všech časopisů možné zkracovat termíny na tisk jednotlivých čísel, protože většina příspěvků je autorům vracena editorem bez lektorského řízení. V letošním roce byly do databáze Current Content zařazeny další dva časopisy – Plant Protection Science a Soil and Water Research, u který je předpoklad na získání IF za rok 2013. Zbývající dva časopisy, které prozatím Thomson Reuter nezařadil do svých databází, zašlou novou žádost v roce 2013, protože uplyne dvouletá lhůta požadovaná na hodnocení. Byl předložen požadovaný ekonomický rozbor za 3. čtvrtletí 2012, přičemž uvedla, že se jedná o informativní rozbor – celkový rozbor je možné udělat jen za celý kalendářní rok, a také stav rukopisů v jednotlivých časopisech k 31. 10. 2012. V průběhu roku 2012 redaktorky udělaly průzkum u členů RR ohledně zasílání časopisu v elektronické formě. Ve většině případů byl návrh akceptován a tak se na poštovném ušetří asi 130 tis. Kč.
V dalším jednání se k problémům v redakcích vyjádřili předsedové redakčních rad:
Prof. Jílek: redakce bez problémů; nutnost zaplatit koeditorům za jejich činnost; požadoval specifikaci režie uvedené v přehledu
Ing. Blažek: velký počet článků v systému, ale většina je nekvalitních; osloveni budou evropské instituce s žádostí o spolupráci
Prof. Lebeda: žádost o rozšíření časopisu o 8 stran byla schválena odborem rostlinolékařství a prozatím zamítnuta na minulé Vydavatelské radě; z pověření RR časopisu opětovně žádá o zvýšení počtu stran jednotlivých čísel
Ing. Šíp: u speciálních čísel by požadoval změnu Volume místo stránkování se znakem S; rozšířený rozsah časopis řeší platbou od autorů
Prof. Kovář: časopis je jediný, který je z oblasti vodohospodářství zařazen na Web of Science; stránkový přesah ročníku je hrazen autory
Prof. Hruška: stabilizovaný stav redakce; zhodnotil nešťastný přístup při hodnocení vědeckých pracovníků na základě IF; zdůraznil, že by bylo vhodné požadovat předběžnou imprimatur z instituce, kde byly pokusy dělány; bylo by vhodné vrácené práce posílat s posudky nadřízenému autor; příspěvky jsou lektorovány v zahraničí a tak jsou naši autoři poučeni o mezinárodních požadavcích na práce; i před zhoršení finanční situace dosahují časopisy úspěch ve světovém měřítku
RNDr. Slodičák: po převzetí funkce předsedy byla zrekonstruována redakční rada – rozšířen počet zahraničních členů, kteří jsou zároveň koeditory za svůj obor; nadále bude redakce usilovat o zařazení na WOS
Ing. Pastore: v časopisu je odráží celková neuspokojivá situace ve výzkumu v zemědělské technice a tak ani struktura uveřejňovaných prací není uspokojivá
Prof. Vaněk: konstatoval, že úroveň všech časopisů má stoupající tendenci; v redakci je nevyšší počet zaslaných příspěvků (od počátku roku 726), což klade značné nároky na práci editora

Ad 3

Předseda Vydavatelské rady prof. V. Podrázský zhodnotil jednání a uvedl závěr:

 1. Pro rok 2013 byly zvýšeny ceny předplatného o 10 %
 2. Předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský společně s tajemníkem ČAZV Ing. V. Hrubým bude se snažit získat z MZe mimořádný příspěvek na výplaty editorům. Mgr. Lipavský je objednán i ministra a Ing. Hrubý bude nadále jednat s Ing. Chmelíkovou
 3. Znovu bylo zamítnuto jakékoliv zpoplatnění příspěvků uveřejňovaných na webu.
 4. Platby budou nadále požadovány za uveřejnění barevných obrázků, přičemž byla schválena sazba 200 Euro za stránku, tj. 2500,- Kč. Jednotlivé RR mohou rozhodnout o přednostním uveřejnění prací schválených pro tisk a tím zvýšit rozsah časopisu. V tomto případě bude sazba 750,- Kč za tiskovou stránku.
 5. Sjednocování rozsahu prací v rámci všech časopisů bylo zamítnuto. O jejich přijatelnosti pro tisk nadále zůstává na rozhodnutí RR časopisu.
 6. Od roku 2013 nebudou posílány tištěné výtisky členům RR, ale budou dostávat elektronickou verzi časopisu. Pouze předsedové redakčních rad obdrží po 2 výtiscích.
 7. Na základě požadavků autorů o přidělení DOI bylo rozhodnuto, že redakce projedná tuto možnost s CrossRef , která DOI přiděluje. Předpokládaný výdaj na tuto službu je 1 USD za aktuální článek a 0.15 USD za DOI přidělené článkům starším než 2 roky.
 8. Ve všech časopisech je nutné uvádět u příspěvků nejen datum poslání do redakce, ale i datum přijetí k publikování
 9. Všechny časopisy zařadí buď do čísla 12/2012 nebo 1/2013 přehled lektorů, kteří v roce 2012 pro časopis lektorovali příspěvky

Zapsala: RNDr. M. Braunová

Zpátky nahoru