skip to Main Content

Zápis z jednání Vydavatelské rady

konané dne 3.6.2011 v Praze v sekretariátu ČAZV

 

Účastni:             dle prezenční listiny

Omluven:           Mgr. Jan Lipavský, CSc.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, kontrola úkolů
 2. Hodnocení vydavatelské činnosti v období leden – březen 2011:
  • zhodnocení kontinuity vydávání po převzetí redakce pod ČAZV;
  • zhodnocení technických aspektů vydávání časopisů včetně personálního zajištění redakčních činností a smluvního zajištění externích prací;
  • zhodnocení finančních aspektů vydávání časopisů;
  • připomínky a náměty členů Vydavatelské rady.
 3. Diskuse ke koncepci vydavatelské činnosti od r. 2012
 4. Různé

 

1. Jednání zahájil a řídil předseda Vydavatelské rady prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. Přivítal přítomné členy VR. Pořad jednání byl schválen.

2. VR zhodnotila vydavatelskou činnost vědeckých časopisů po přechodu redakce vydavatelské činnosti do ČAZV.

 • Kontrolou stavu prací při vydávání jednotlivých čísel VČ bylo zjištěno, že práce jsou průběžně zajišťovány, jednotlivá čísla vycházejí pravidelně;
 • bylo konstatováno, že za předání časopisů nadaci Thomson Reuters (TR) odpovídá:
  • redaktorka VČ za včasnou přípravu čísla k vydání a předání ke zveřejnění na www.cazv;
  • za odeslání tištěného čísla TR pí Bendová;
  • Ing. Pešová provádí měsíční kontrolu na www stránce, výsledek je předáván písemně vedoucí pracoviště RNDr. Braunové.
 • Změny v obsazení míst redaktorek:
  • Journal of Animal Science – Mgr. Cihelková se zapracovává;
  • Journal of Forest Science – odchází redaktorka, která však připraví ještě
   7. číslo, nová redaktorka bude vybrána ve výběrovém řízení – vyhlášeno bude v tisku v červnu a dále s odkazem na www ČAZV a MZe. Vzhledem k onemocnění bude třeba obsadit i funkci předsedy RR JFS po prof. Vackovi, DrSc. V této věci probíhá jednání s předsedou OLH.
 • Zhodnocení finančních aspektů vydavatelské činnosti:
  • na základě předběžného rozpočtu na vydavatelskou činnost VR doporučuje vyplatit odměnu předsedům RR ve výši cca 500 tis. Kč jako zálohu. Mechanismus výplaty bude upřesněn (příkazní smlouva, smlouva s jednotlivými zaměstnavateli předsedů RR). Výplatu zajistí sekretariát.
 • Připomínky a náměty členů VR:
  • Jednotlivé práce v redakci budou koncem roku analyzovány dle náročnosti finanční a pracovní za účelem racionalizace práce a možných úspor. V případě nutnosti doporučuje VR posílit administrativu sekretariátu o pracovní sílu na smlouvu ve formě poskytnutí služby.

3. Představa koncepce vydavatelské činnosti pro roky 2012-2016 bude v pracovní verzi připravena předsedou VR prof. M. Tomanem, CSc. a předložena k projednání na VR. Po projednání budou vyzvány odbory a předsedové RR k podání připomínek. Po jejich zapracování bude koncepce předložena předsednictvu ČAZV.

4. Různé

Dle výkonu a náročnosti práce doporučuje Předsednictvo vyplatit v pololetí ve výplatě za červen odměnu jednotlivým zaměstnancům redakce a sekretariátu.

VR schválila podpis dohody ČAZV s EBSCO Publishing’s, Ipswisch, MA USA ve věci zařazení 5 časopisů ČAZV do databáze této organizace. Po podepsání dohody bude zahájeno zasílání vybraných časopisů do USA v tištěné podobě. Jedná se o časopisy VetMed, SWR, CJGPB, CJFS, Agr.Econ.

VR bude svolána v měsíci září a dále v listopadu.

 

prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

předseda Vydavatelské rady ČAZV

Zpátky nahoru