skip to Main Content

ZÁPIS z jednání Vydavatelské rady ČAZV

konaného dne 4.10.2011 v zasedací místnosti rektorátu ČZU v Praze 6 – Suchdole

 

Přítomni:     členové VR – prof. MVDr. M. Toman, CSc., Mgr. J. Lipavský, CSc., prof. MVDr. Ing. F. Jílek, DrSc., Ing. V. Vaněk, CSc., Ing. Václav Hrubý, CSc.

host VR – prof. Ing. A. Lebeda, DrSc.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, kontrola úkolů
 2. První verze koncepce vydavatelské činnosti ČAZV 2012
 3. Konkrétní situace a problémy ve vydavatelské činnosti jednotlivých časopisů
 4. Různé

Ad   1) Jednání zahájil a řídil předseda Vydavatelské rady prof. M. Toman, CSc. Přivítal přítomné členy VR a hosta jednání.

Vlastnímu jednání VR předcházelo setkání s rektorem ČZU prof. Balíkem, který ocenil práci odpovědných redaktorů a poděkoval jim za jejich dosavadní práci. V další neformální diskuzi byly probírány různé aspekty vydavatelské činnosti.

Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Plnění úkolů z předchozích jednání VR a informace o vydavatelské činnosti:

 • Jednotlivá čísla vědeckých časopisů vycházejí pravidelně, pozice redaktorek jsou obsazeny. Dojde k výměně redaktorky v časopisu CJAS (Mgr. Z. Cihelková požádala o předčasný důchod). Nová redaktorka Ing. G. Vladyková nastoupila 17.10.2011 na 80 % úvazek.
 • Distribuce VČ je zajištěna s osobní zodpovědností, odpovídá ved. redaktorka dr. Braunová.
 • Sekretariát připravuje vyplacení náhrad za provedené práce předsedů RR a dalších členů RR podílejících se na editorské činnosti. Celkem bude v souladu s rozhodnutím Předsednictva vyplaceno 483 tis. Kč. Rozpis na jednotlivé předsedy a členy RR je součástí tohoto zápisu.
 • V závěru roku tj. do 15.12.2011 bude vyplacena další náhrada za tuto činnost přibližně ve výši 500 tis. Kč.
 • Kritéria pro vyplacení náhrad v roce 2011 jsou následující (platí pro první i druhé pololetí): 100 Kč za vyřazený neotištěný příspěvek, 170 Kč za tištěnou stránku příspěvku ve VČ.
 • Výplaty jsou převáděny jednotně, a to smlouvou o výkonu funkce u předsedů RR a formou příkazní smlouvy u spolupracujících členů RR.
 • Na RR a předsedy RR je vytvářen stále větší pracovní tlak z důvodu velkého počtu příspěvků přicházejících do redakce. Zejména se tento tlak projevuje u časopisů s IF. Je to třeba řešit jak prohloubenou analýzou pracovní náplně redaktorek a další profesionalizaci této činnosti, tak zajištěním odměn předsedům RR (viz výše).
 • Nově se negativně projevil dopad autocitací u časopisu Zemědělská ekonomika (ztráta IF). Tuto otázku je třeba řešit a kontrolovat i u dalších časopisů.

Ad   2) Předseda VR prof. M. Toman, CSc. předložil VR tři základní téze koncepce vydavatelské činnosti ČAZV k projednání, diskusi a dalšímu dopracování. Jedná se o tyto okruhy:

 1. Hlavní zásady vydavatelské činnosti ČAZV – principy pro zajištění vysoké vědecké úrovně časopisů v gesci ČAZV, způsob jejího řízení na úrovni Předsednictva ČAZV a Vydavatelské rady.
 2. Organizační a finanční zajištění vydavatelské činnosti (včetně odměňování předsedů redakčních rad).
 3. Zásady práce redakčních rad jednotlivých časopisů a principy recenzního řízení (minimální požadavky na posouzení a přijetí rukopisu apod.).

Tyto tři body byly široce diskutovány všemi členy VR. V úvodu VR konstatovala, že přechod vydávání VČ pod ČAZV proběhl dle předpokladů s výhodou vydávání ucelené řady vědeckých časopisů. Mělo by se v tomto trendu  pokračovat.

V další diskuzi se jednalo o tom, zda se má redukovat počet časopisů. Obecný názor je nikoliv, je však třeba zvyšovat úroveň jednotlivých časopisů a přibližovat je úrovni nejlepších.

Pro zajištění kvality vědeckých časopisů vydávaných pod ČAZV je třeba v rámci koncepce vydavatelské činnosti navrhnout „standard kvalitního vědeckého časopisu“, zahrrnující zejména zásady pro kvalitní pro lektorskou práci. V ní budou shrnuty základní požadavky na složení redakční rady včetně zahraničních členů, způsob oponentury, vracení nekvalitních prací atd. Je třeba dávat pozor na procento autocitací (viz zápis výše).

Případná redukce časopisů by se řešila pouze tehdy, pokud by některý časopis dlouhodobě nedodržoval stanovený standard, respektive, pokud by se výrazně zhoršily finanční podmínky pro vydávání časopisů.

Klíčovým bodem pro kvalitu každého časopisu je složení redakčních rad, ale i vytvoření podmínek pro práci předsedů a jejich finanční ocenění.

Jedním z diskutovaných problémů bylo zajištění vysoké úrovně angličtiny u publikovaných rukopisů a způsob jejího zajištění. Názory se doposud různí, avšak shoda je v tom, že je třeba zajistit minimálně kontrolu kvality angličtiny a rukopisy s nedostatečnou úrovní vracet k přepracování.

V rámci diskuze k technickému zajištění byla diskutována pracovní náplň technických redaktorek, která je různá a vlastní zadávání prací (zda bude součástí lámání či nikoliv) je prozatím na vedoucí redaktorce dr. Braunové. VR chce tuto záležitost diskutovat a sjednotit se na určitém postupu. Zazněly i názory, že lámání by bylo vhodnější řešit externí službou, avšak tato otázka nebyla uzavřena. Bylo také diskutováno postavení vedoucí redaktorky a její úkoly a pravomoci.

Z hlediska finančního bylo konstatováno, že vydávání časopisů v daném rozsahu je pro rok 2011 zajištěno, včetně odměn pro předsedy RR ve výši min. 1 mil. Kč. Je však třeba dále usilovat, aby se tento rozpočet v příštích letech nesnižoval. Je úkolem předsedy ČAZV a tajemníka přesvědčit kompetentní pracovníky na MZe, že vydávání vědeckých časopisů je pro renomé MZe jako poskytovatele financí na zemědělskou vědu klíčové.

Závěrem byl domluven další postup přípravy koncepce vydavatelské činnosti:
a)   předseda VR zpracuje diskuzi do základních tezí koncepce
b)   jednotliví členové se k tezím vyjádří formou připomínek a doplňujících informací
c )   na další VR bude koncepce znovu diskutována
d)   materiál zpracovaný na základě tohoto postupu bude předložen k připomínkám odborům a předsednictvu ČAZV

Ad   3) Konkrétní situace a problémy:

 • Náklady na činnost a udržování ERS ČAZV jsou do cca 300 tis. Kč, z toho firma e-Fractal, s.r.o. 220 tis.Kč s výhledem celkového snížení o cca 30-50 tis. Kč v roce 2012. Spolupráce s firmou Fractal bude vyhodnocena před uzavřením slouvy na rok 2012.Bylo konstatováno, že dva vědecké časopisy nevyužívají ERS ČAZV vytvořený a spravovaný firmou e-Fractal, s.r.o. Jedná se o časopisy Vet. Med. A CJAS. Využívání těchto dvou systémů mimo ERS nemá na výdaje ČAZV žádný vliv.
 • VR navrhuje prověřit jednotlivé činnosti v rámci redakce (korektury, překlady, lámání tisku, distribuce apod.) s tím, že by byla posouzena účelnost výkonu některých těchto prací v redakci vysoce kvalifikovanými pracovnicemi. Uvedená záležitost bude VR dále hodnocena.

 Ad   4) Prof. Jílek vznesl dotaz, zda by nebylo dobré uvažovat o užší spolupráci s nakladatelstvím Springer, např vydáváním jednoho až dvou časopisů pod hlavičkou tohoto nakladatelství. Názor ostatních členů VR byl spíše rezervovaný.

Ing. V. Hrubý, CSc. upozornil na otázku vydávání neperiodické publikace Osobnosti zemědělské vědy a výzkumu 1900-2000, kterou připravuje ČAZV společně s NZM.

Jednání zakončil předseda VR s tím, že požádal členy VR o zpracování a doplnění tézí hlavních zásad koncepce předložených k jednání VR.

Příští jednání VR se uskuteční v průběhu 2 měsíců, tj. počátkem prosince 2011.

prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

předseda VR ČAZV

Zpátky nahoru