skip to Main Content

Zápis z plenárního jednání Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky ČAZV,

konaného v návaznosti na slavnostní plenární zasedání ČAZV v úterý dne 3. 3. 2015 od 14,00 hod. v zasedací síni PEF, č. dveří 209

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Host:  Ing. Martin Pelikán, Ph.D., děkan PEF

Jednání zahájil a řídil předseda OEŘSI doc. Ing. T. Doucha, CSc.

Program jednání:

 1.          Aktuální otázky zaměření a hodnocení aplikovaného výzkumu v oblastech OEŘSI.
 2.          Příspěvek aplikovaného výzkumu v oblastech OEŘSI k řešení aktuálních problémů českého agrárního sektoru.
 3.          Různé

 

Ad 1) Jde o aktuální otázky zaměření a hodnocení aplikovaného výzkumu v návaznosti na oblasti OEŘSI a v kontextu se sděleními z plenárního zasedání ČAZV. K tomuto bodu se vyjádřili Ing. J. Špička, Ph.D., a prof. Ing. K. Janda, Ph.D., který vyzval k zařazení Agricultural Economics do databáze REPEC, a prof. Ing. PhDr. V. Majerová, CSc. k terminologickému vyjasnění co patří do výzkumu a co je nevýzkumnou zakázkou. Bod byl uzavřen s cílem podpory aplikovanému ekonomickému výzkumu v souladu s dosavadními stanovisky Předsednictva ČAZV.

 

Ad 2) Jde o článek odboru v týdeníku Zemědělec, v rozsahu 1 strany vč. tabulek a grafů, který představil RNDr. I. Foltýn, CSc. jako autor. V připravovaném článku ukazuje autor příspěvek aplikovaného ekonomického výzkumu na příkladu faremních modelů. Koncept článku bude členům odboru zaslán k vyjádření před jeho publikací.

 

Ad 3) Různé:

 • Souhlas s přijetím nových členů odboru:
  • Ing. Arch. Pavel Valtr, zemědělská akademie Tábor a ateliér urbanismu, architektury a ekologie Plzeň (valtr.p@volny.cz).
  • Ing. Martin Pelikán, Ph.D., děkan ČZU – PEF (pelikan@pef.czu.cz)
  • Prof. Ing. V. Bečvářová, CSc. avizovala přijetí nových mladších členů z Mendelovy univerzity Brno.
 • Předseda oboru informoval o rozesílání připravovaných rezortních právních norem členům odboru k vyjádření v kontextu s tím, že ČAZV je připomínkovým místem.
 • V říjnu 2015 bude odbor zajišťovat odpolední rozšířené zasedání Předsednictva ČAZV. Předpokládají se prezentace k problematice SZP 2014+. Náměty členů odboru na prezentace budou předloženy vedení odboru do konce května 2015.
 • JUDr. A. Kubačák připomenul aktuálnost pozemkového práva (vlastnictví, pacht, pronájem aj.) a ochotu účastnit se zpracování dané problematiky v agrárním sektoru. Za tím účelem se doporučuje, aby byla zřízena pod odborem speciální právní komise pod garancí JUDr. Kubačáka.
 • Doc. Linhart, CSc. z PEF  upozornil na možnost získání prostředků v souvislosti s certifikací v zemědělství při řešení otázek životního prostředí (vazba např. na uhlíkový ekvivalent), kdy příjemcem nemusí být zemědělská organizace.
 • Prof. Ing. M. Svatoš, CSc. informoval o přípravě Agrárních perspektiv 2015 společně s ekonomy z Rakouska, Německa a Švýcarska. Členové odboru budou informováni a obdrží pozvání.
 • prof. Ing. V. Jeníček, Dr.Sc., předseda redakční rady časopisu Agricultural Economics, informoval o otázkách placení ve vědeckých časopisech ČAZV. Ekonomickou nutnost tohoto opatření objasnil tajemník ČAZV. Ing. V. Hrubý, CSc. Ing. J. Špička, Ph.D. uvedl jako námět získávání zdrojů využívat sponzorských darů. K zlepšení pozice časopisu viz i připomínka prof. Ing. K. Jandy, Ph.D. v bodu 1.
 • Předseda odboru signalizoval zájem MZe o zpracování Strategie v jednotlivých odvětvích, jež jsou v kompetenci tohoto rezortu.

 

 doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., v. r.

předseda OEŘSI

Zapsal: JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.

Zpátky nahoru