skip to Main Content

Dodání údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – RIV 2015

Lhůty pro předání údajů do IS VaVaI – RIV jsou pro rok sběru 2015 stanoveny pro poskytovatele do 29. 5. 2015 pro výsledky výzkumných organizací a do 7. 9. 2015 pro výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory.

První termín předání údajů do RIV15 od jednotlivých předkladatelů, tj. organizací příp. organizačních jednotek (např. fakulty), je MZe stanoven do 24. dubna 2015. Následně bude probíhat proces kontroly předávaných dat. MZe pak předá dodávky údajů RIV15 za všechny předkladatele do IS VaVaI do 29. 5. 2015.

Dodávky dat do RIV musí být jednotlivými předkladateli dodány poskytovateli ve formátu XML (soubory s koncovkou vav), ve struktuře platné pro rok 2015 a po kontrole zpřístupněnou webovou kontrolní službou. Nutnou součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI (dále jen průvodka) vytvořená kontrolní službou, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou, které je oprávněna jednat jménem předkladatele (např. rektor, děkan, ředitel, případně jiný statutární zástupce), opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným v dodávce dat. Tato průvodka bude uložena u poskytovatele pro případ, že dodávka bude obsahovat chybné nebo neúplné údaje a následně bude třeba zjistit, kdo je za předání takových údajů zodpovědný. Průvodku lze zaslat naskenovanou v elektronické podobě nebo v tištěné podobě na MZe – adresa: Ministerstvo zemědělství, Odbor 17010, Jan Budský, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Jednotliví předkladatelé předávají do RIV v roce sběru 2015 prostřednictvím příslušného poskytovatele údaje o výsledcích uplatněných v roce 2014, příp. i výsledky uplatněné v roce sběru (2015), a to včetně průvodky předkladatele. Pokud chce předkladatel dodatečně předložit další výsledky uplatněné v dřívějších obdobích od roku 1993 do roku 2014 včetně, učiní tak přidáním těchto výsledků k výsledkům předávaným v roce 2015. Údaje o výsledcích předává domácí tvůrce prostřednictvím předkladatele, ke kterému měl pracovněprávní vztah v době vytvoření výsledku. Údaje o výsledcích druhu patent, užitný vzor a průmyslový vzor předkládá skutečný vlastník práv k výsledkům z činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Údaje o veškerých výsledcích uplatněných v roce 2014 a 2015 resp. dodatečně předaných za uplynulá období 1993 – 2013, předkládané určitým předkladatelem prostřednictvím příslušného poskytovatele, jsou uvedeny v jedné dodávce dat ve struktuře platné pro aktuální rok sběru (tj. pro rok sběru 2015 ve struktuře RIV15).

Pro vkládání a sběr údajů do RIV je na webových stránkách RVVI www.vyzkum.cz v sekci Informační systém VaVaI k dispozici uživatelská aplikace Vklap, která umožní uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádání. Pro povinnou kontrolu dodávek dat je k dispozici webová kontrolní služba.

Dodávky dat do RIV15 v předepsaném formátu XML a naskenované průvodky dodávek dat od jednotlivých předkladatelů budou elektronicky zaslány do 24. dubna 2015 na adresu jan.budsky@mze.cz.

V případě dotazů kontaktujte Jana Budského, tel. 2 2181 3026.

Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2015

Zpátky nahoru