skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 3.3.2015 od 8,00 hod. v zasedací místnosti rektorátu ČZU v Praze 6 – Suchdole

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

Hosté:               Ing. Prokop Šmirous, CSc. – předseda KV ČAZV

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c., KV ČAZV

Ing. Eva Karská

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu
 3. Příprava jednání pléna ČAZV – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 4. Různé
 5. Závěr

 

Ad    1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. Přivítal hosty jednání a členy Předsednictva. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

 

Ad    2)    Předsednictvo odsouhlasilo bez připomínek jednohlasně změnu zápisu z jednání Předsednictva dne 3.2.2015.

 

Ad    3)    Předseda prof. Ing. V. Podrázský, CSc. informoval Předsednictvo o přípravě jednání pléna členů ČAZV od 10,00 hod. v aule ČZU. Organizačně je zajištěno jednání, účast hostů a občerstvení. Po skončení jednání v aule je zajištěn raut v Klubu C pro všechny účastníky jednání.

Předsednictvo schválilo návrhy na udělení medailí a čestných členství tak, jak je navrhly jednotlivé odbory a dále korespondenčně odsouhlasili členové Rady ČAZV.

Předsednictvo schválilo jednohlasně udělení těchto ocenění:

Zlatá medaile:

prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.                     OVH

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.                       OVL

Ing. Jiří Fiala, DrSc.                                        OZTEV

Ing. Jaroslav Kára, CSc.                               OZTEV

prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.             OVL

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.             OVL

MUDr. Bohumil Turek, CSc.                           OVOJP

Stříbrná medaile:

prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.                      OZTEV

doc. Ing. Jiří Filip, CSc.                                    OVH

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.,dr.h.c.         ORV

prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.                OVL

prof. Ing. Josef Hůla, CSc.                               OZTEV

Ing. Dagmar Obdržálková                                ORL

prof. Ing. Jan Páca, DrSc.                                OPTT

prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.                           OLH

prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.                             OVL

 

Čestné členství:

Ing. František Havel                                          OPTT

doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc.                           OVL

prof. MVDr. Karel Hruška, CSc.                        OVL

Mgr. Jan Lipavský, CSc.                                    ORV

prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc.                         OLH

prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.              ORV

 

Předsednictvo rozhodlo o uspořádání předsednického stolu a pořadí vystoupení přítomných hostů. Jednání bude za Předsednictvo řídit místopředseda ČAZV RNDr. J. Nedělník, Ph.D. Jednotlivé oceněné členy ČAZV představí doc. Ing. R. Vácha, Ph.D. Za nepřítomné oceněné členy převezme vyznamenání příslušný předseda odboru nebo jím pověřený zástupce. Na jednání potvrdili účast tito hosté:

Ing. J. Šnejdrla, nám. ministra zemědělství, Ing. K. Ventrubová, Ph.D., ředitelka odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe, Ing. J. Faltýnek (omluven) PSP ČR, Ing. J. Veleba (omluven) PČR,
Bc. R. Sharf, MŽP, prof. Ing. J. Drahoš, DrSc., dr.h.c., AV ČR, prof. Ing. Š. Mihina, PhD., SAPV,
Ing. M. Koberna, CSc., PK ČR, Ing. J. Stehlík, ASZ ČR.

Předpokládané ukončení jednání je ve 12,30 hod. Vystoupení hostů nebude časově limitováno.

Ing. V. Hrubý, CSc. informoval Předsednictvo, že nad jednáním pléna ČAZV převzal záštitu pan ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a poskytl příspěvek na pohoštění ve výši 20 tis. Kč.

 

Ad    4)    Různé

 • Předsednictvo schválilo nové členy navržené odbory ČAZV:

OP – Ing. Vít Penížek, Ph.D., FAPPZ ČZU, Praha

OEŘSI – Ing. aut. Arch Pavel Valtr, UrbioProjekt, Plzeň

Uvedení členové byli přijati za členy ČAZV jednohlasně všemi členy Předsednictva.

 • Ing. J. Čepl, CSc. navrhl nové členy RR časopisu CJGPB:

doc. Mgr. Miroslav Beránek, Ph.D., Mendelu Brno, Zahradnická fakulta, Lednice

Ing. Miroslav Klíma, Ph.D., VÚRV, Odbor genetiky a šlechtění rostlin, Praha 6

O ukončení členství v časopisu CJGPB požádali:

prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc. Mendelu Brno

univ. Prof. dipl. Ing. Dr. Peter Ruckenbauer, Austria

Končícím členům bude zasláno poděkování za dlouhodobou činnost pro časopis.

Noví členové RR CJGPB byli schválení všemi hlasy přítomných členů Předsednictva.

 • RNDr. J. Nedělník, Ph.D. upozornil členy, aby v souladu s harmonogramem připravili texty o výsledcích výzkumu do týdeníků Zemědělec. V přípravě textu je na řadě ORV.
 • Ing. E. Karská informovala Předsednictvo, že v redakční práci je zatím ručně zajišťována agenda „CrossRef“. Platební brána na karty je zajištěna. V lednu došlo k mírnému poklesu počtu příspěvků na 70 % v průměru všech časopisů.
 • Další diskuze Předsednictva byla zaměřena na situaci při přípravách nové IPN Metodiky. Její osud není zcela jasný, neboť na připomínky k této metodice nejsou žádné reakce. Základní zájem rezortu a rezortního výzkumu je potřeba udržení MZe jako přispěvatele na výzkum. Dle sdělení RNDr. J. Nedělníka, Ph.D. je od 25.2.2015 nově členkou RVVI nominantka AVO Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M. z VÚ bramborářského v Havlíčkově Brodě.
 • Paní ředitelka Ing. K. Ventrubová, Ph.D. informovala o stanovisku p. náměstka k situaci v zemědělském výzkumu. Potvrdila, že pan náměstek uvedl, že:

–     podporuje úpravu IPN Metodiky směrem k podpoře aplikovaného výzkumu,

–     je třeba zacílit a směřovat výzkum i na uplatnění výsledků,

–    připojuje se k názoru, že výsledky aplikovaného výzkumu by měly být aplikovatelné v praxi.

 • Příští jednání Předsednictva se uskuteční jako rozšířené zasedání v gesci OZTEV dne 14.4.2015 zřejmě v Rychnově nad Kněžnou.
 • Jednání Rady ČAZV proběhne dne 5.5.2015 v Domě zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2 v hlavním sále.
 • Všechny odbory by měly předat do konce března krátkou zprávu (1 – 2 strany) o činnosti odboru v roce 2015. Uvedené zprávy budou podkladem pro zprávu o činnosti ČAZV v roce 2015.
 • Pro jednání Rady ČAZV by měly být připraveny do 14.4.2015 zprávy:

–     o hospodaření ČAZV v roce 2014

–     zpráva Kontrolního výboru ČAZV

–     zpráva o rozpočtu na rok 2015

Předsednictvo připraví zprávu o činnosti a plnění usnesení z jednání Rady ČAZV 13.5.2014.

 

Ad    5)    Jednání zakončil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc., poděkoval za účast a pozval přítomné na jednání Pléna členů ČAZV, následné pohoštění a na zasedání plén jednotlivých odborů v odpoledních hodinách.

Zpátky nahoru