skip to Main Content
HNUTÍ ŽIVOT, z.s.

pod záštitou radního Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství Ing. Václava Štekla

pořádá konferenci

KLIMATICKÉ ZMĚNY A MY

Adaptační a mitigační ekosystémový management při narůstání stresových faktorů klimatických změn v praxi

úterý – 5. ledna 2016 Plzeň

zasedací místnost KÚ Plzeňského kraje, 9,00 – 17,00 hod.

Lektoři a tematický program

              prof. Ing. Jan Čermák, CSc.: Vegetace v hydrologickém cyklu krajiny
              prof. RNDr. Bohumír Jánský, CSc.: Zachování vody na Šumavě
              prof. PhDr. Pavel Kalina, PhD.: Ke smyslu ochrany přírody
              Ing. Martin Klewar: Lesní porosty a stresové faktory
              Petr Martan: Problematika připravované novely zákona o ochraně přírody a krajiny
              Ing. Václav Mazín, CSc.: Možnosti adaptace krajiny na sucha a přívalové deště
              doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.: Žádoucí vodní hospodářství a termoregulace krajiny
              Ing. Antonín Schubert: Obyvatelé, turisté a ochrana přírody Šumavy
              Ing. Karel Simon: Škody vzniklé vnucenou bezzásahovostí
              Ing. Jaroslav Šonka, CSc.: Vývoj vodního režimu Šumavy
              Ing.,aut. Arch. Pavel Valtr: Ekologické vazby klimatických změn a udržitelný vývoj v praxi
              Mgr. Jozef Vojtek: Ochrana přírody a adaptační vazby ve Slovenské republice

Rámcová témata

  • predikované klimatické změny, evropský a globální kontext, přibližování se mediteránu (aridizace),
  • řešení ohrožení vodního hospodářství (sucha, povodně z přívalových dešťů),
  • nutné proměny lesního hospodářství,
  • potřebné proměny zemědělství,
  • potřeby řešení v územně plánovací dokumentaci, dopady na obyvatelstvo,
  • zkušenosti z blízkého Středozemí: bezzásahovostí po likvidaci stálozelených lesů, cedrových, vavřínových, dubových, borových v lepším případě vznikly jen macchie,
  • hazard či předběžná opatrnost, trvalá udržitelnost environmentální, ekonomická i sociální, zachování příznivého mezoklimatu, udržitelné vodohospodářské bilance, biologické diverzity a ekologické stability,
  • ideologie současného MŽP: bezzásahové přírodní procesy (vč. kůrovcové epidemie) aneb „příroda si sama pomůže“, naoktrojovaná v kolonizovaném kulturním území Šumavy k „výrobě virtuální divočiny“ a prosazovaná i v dalších územích legalizací této škodlivé ideologie v jednoúčelové novelizaci Zákona o ochraně přírody a krajiny (nerespektující reálnou dynamiku ekosystémových změn).

Informace

              www.hnutizivot.cz
              odborný a organizační garant
              Pavel Valtr, tel: 606 616 400, valtr.p@volny.cz, www.urbioprojekt-valtr.cz
              závazné přihlášky k registraci: priroda@hnutizivot.cz
              příp. požadavek na oběd v kantýně KÚ, vzhledem k omezené kapacitě budou uspokojeny jen včasné přihlášky
              (přednost mají  členové Hnutí Život)
              vstupné i sborník zdarma
Zpátky nahoru