skip to Main Content

Dne 14. října 2020 se pod vedením editorky, paní prof. Jany Řepkové, uskutečnilo formou videokonference zasedání redakční rady časopisu Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, vývoj hodnoty impakt faktoru, zařazení do kvartilů a další. Důležitým tématem bylo zejména získávání dalších kvalitních příspěvků k publikování.

Tento den se formou videokonference uskutečnilo také zasedání redakční rady časopisu Plant, Soil and Environment. Editor časopisu prof. Václav Vaněk a členové redakční rady hodnotili současný stav časopisu. Snahou je i nadále publikovat kvalitní vědecké publikace a udržet časopis v druhém kvartilu v databázi Web of Science.

Dne 15. října 2020 poté proběhlo jednání redakční rady časopisu Agricultural Economics. Jednání vedl předseda redakční rady a editor časopisu prof. Vladimír Jeníček, který seznámil zúčastněné se současnou situací časopisu, vývojem hodnoty impakt faktoru a dalších hodnotících ukazatelů, a se souvisejícími výzvami a problémy. Důležitým tématem byla spolupráce časopisu s mezinárodním kongresem EAAE 2021, jehož hrdou partnerskou organizací je ČAZV. Členové redakční rady diskutovali formy budoucí spolupráce s kongresem. Redakční rada jednomyslně schválila přijetí Prof. Imre Ferto z Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Maďarsko, jako nového člena redakční rady časopisu. Prof. Imre Ferto je významným odborníkem v oboru zemědělské ekonomiky. Závěrem jednání předseda redakční rady poděkoval členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Zpátky nahoru