skip to Main Content

Dne 5. 12. 2022 proběhlo formou online videokonference jednání redakční rady časopisu Journal of Forest Science. Zasedání redakční rady se konalo v anglickém jazyce za účasti českých i zahraničních členů redakční rady, jak se v tomto časopise stává již tradicí. Jednání vedl editor časopisu, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., který představil členům redakční rady současný stav časopisu (počet manuskriptů v recenzním řízení a vývoj citačních indexů) a kladně zhodnotil vyšší počet zaslaných manuskriptů i manuskriptů v recenzním řízení. Editor časopisu poděkoval členům redakční rady za podporu časopisu a za spolupráci.

Dne 5. 12. 2022 se také pod vedením editora, prof. Ing. Josefa Kozáka, DrSc., Dr.h.c., uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Soil and Water Research, a to kombinovanou formou. Převážná část členů redakční rady se sešla na České zemědělské univerzitě v Praze, ostatní byli účastni formou videokonference. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, jeho tematické zaměření a vývoj hodnoty impakt faktoru. Dalším důležitým tématem bylo zapojení zahraničních členů redakční rady a strategie dalšího rozvoje časopisu související se zvýšením jeho citovanosti, především v databázi Web of Science.

 

Dne 6. 12. 2022 se dále konalo zasedání redakční rady časopisu Plant, Soil and Environment, opět formou videokonference. Editor, prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.a redaktorka časopisu hodnotili současný stav časopisu a jeho udržení v druhém kvartilu v databázi Web of Science. Členům redakční rady byl představen nový redakční systém. Snahou redakční rady je i nadále publikovat kvalitní vědecké publikace a udržet časopis v druhém kvartilu. Na závěr jednání předseda redakční rady poděkoval všem členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Redakční rada časopisu Veterinární Medicína se sešla online dne 6. 12. 2022. Editorka časopisu, prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc. všechny přivítala, a poté redaktorka časopisu seznámila přítomné členy redakční rady s přehledem o aktuální situaci v časopisu. Následující diskuze zahrnovala pokroky učiněné v rámci časopisu, kvalitu vědeckých publikací, budoucí vylepšení časopisu a plánované změny týkající se procesů časopisu. Jednou z novinek, o kterých se hovořilo, byl  i vývoj nového redakčního systému a jeho budoucí možnosti rozvoje. Přítomní členové redakční se shodli na tom, že pozornost by měla být zejména zaměřena zejména na zvyšování počtu citací článků publikovaných Veterinární Medicínou. Předsedkyně redakční rady, prof. Zendulková, a ředitelka ČAZV, Dr. Urbancová, závěrem poděkovaly členům redakční rady za trvalou podporu časopisu a popřály krásné prožití vánočních svátků.

 

Zpátky nahoru