skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 3.5.2011 v Modrém salonku  Domu zemědělské osvěty v Praze 2, Slezská 7

 

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:      prof. Ing. Jaroslav Kára, Csc.

prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.

Hosté:             Ing. Prokop Šmirous, CSc. – předseda Kontrolního výboru ČAZV

Ing. Jan Budský – odbor  13090 MZe

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu
 3. Vyhlášení veřejných soutěží MZe – Mgr. M. Štoll
 4. Příprava zasedání Rady ČAZV – Mgr. J. Lipavský, CSc.
 5. Vydavatelská činnost ČAZV – prof. M. Toman, CSc.
 6. Projednání závěrů ze zasedání OPTT a OVOJP – Ing. J. Drbohlav, CSc.
 7. Různé
 8. Závěr

 

Ad   1) Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV Mgr. Jan Lipavský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Pořad jednání byl Předsednictvem schválen

 

Ad   2) Kontrolou zápisu bylo zjištěno, že

 • ČAZV nemá k dispozici materiál zpracovaný doc. D. Vaňkem, Ph.D. ve věci návrhu na restrukturalizaci zemědělského výzkumu. Proto nebude uvedená otázka zatím projednávána.
 • Na základě diskuse Předsednictvo rozhodlo, že materiál předložený odbory OVOJP a OPTT, týkající se organizačních změn ve VaV, bude převeden do úřední podoby a po podpisu předsedy obou odborů bude tento zveřejněn na www cazv a předán MZe.
 • Materiál v z vědecké rady FLD ČZU předložený Předsednictvu OLH a závěry z rozšířeného Předsednictva ČAZV na ČZU dne 5.4.2011 budou vhodnou formou prezentovány OLH.

Předsednictvo schválilo zápis z jednání Předsednictva dne 5.4.2011 bez připomínek.

 

Ad   3) Ředitel Mgr. M. Štoll informoval Předsednictvo o vyhlášení veřejné soutěže KUS a probíhajících soutěžích vyhlášených MZe k ocenění výsledků výzkumu. Soutěž KUS bude vyhlášena NAZV 4.5.2011 s termínem přijímání návrhů do 9.6.2011. Dne 12.5.20011 se uskuteční školení k vyhlášenému programu KUS. Hodnocení proběhne dvoustupňově s tím, že přednost budou mít projekty s vazbou na mezirezortní programy a projekty s vyšším podílem spolupracování. Zahájení řešení na 1 – 5 let proběhne od dubna 2012.
Na jednání přítomný Ing. J. Budský, pracovník MZe jako tajemník HK zodpovědný organizačním vyhodnocením soutěží ministra zemědělství, informoval členy  Předsednictva o došlých návrzích na udělení ocenění. Po předání této informace byly předány jednotlivé podklady zpravodajům (pověřeným členům Předsednictva) k vyhodnocení. Závěrečné pořadí návrhů na ocenění bude provedeno v návaznosti na jednání Předsednictva dne 7.6.2011 v Kroměříži.

 

Ad  4) Mgr. J. Lipavský, CSc. informoval Předsednictvo o přípravě jednání Rady s tím, že celé jednání je organizačně zajištěno sekretariátem ve spolupráci se SVS. Členům Rady byly rozeslány veškeré zprávy, tj. zpráva o činnosti ČAZV (předkládá se MZe), zprávy o činnosti Vydavatelské rady, Kontrolního výboru, zpráva o hospodaření ČAZV za rok 2010 a rozpočet na rok 2011. Členům Rady bylo rozesláno i usnesení ze zasedání Rady v roce 2010. Plnění usnesení je součástí zprávy Kontrolního výboru a další úkoly a jejich plnění vyplývající z usnesení budou uvedeny ve zprávě předsedy ČAZV. Při zahájení budou představeni přítomní hosté jednání, tj. zástupci MŽP, AK ČR, PK ČR, ASZ ČR, Zemědělského svazu ap.

Předsednictvo navrhlo:

za členy návrhové komise doc. R. Váchu, Ph.D., Ing. S. Palíka, CSc. a Ing. S. Vavreinovou, CSc.
do mandátové komise  prof. V. Podrázského, CSc. a Ing. P. Šmirouse, CSc.
jako ověřovatele zápisu RNDr. J. Nedělníka, Ph.D.
a zapisovatele Ing. V. Hrubého, CSc.
Předsednictvo požádalo o řízení schůze místopředsedu ČAZV prof. J. Hrona, DrSc.
Za MZe ČR vystoupí během jednání ředitel Mgr. M. Štoll a za MŽP ČR ředitel odboru Ing. V. Dolejský, Ph.D.
Zástupci profesních organizací vystoupí v rámci diskuse.

 

Ad  5)  Informaci o vydavatelské činnosti podal předseda VR prof. M. Toman, CSc. Uvedl, že vydavatelská činnost probíhá bez zdržení. Po ukončení zasedání Rady ČAZV se sejde pracovní skupina k přípravě jednání VR ČAZV počátkem června. Na tomto jednání bude mimo řešení aktuálních problémů vyhodnocena otázka nákladů na vydavatelskou činnost s výhledem do konce roku. V této věci připraví sekretariát podklady z faktur a dalších ekonomických podkladů. Na jednání bude přizvána vedoucí redaktorek Dr. M. Braunová.

Řešeno bude i personální obsazení redaktora  (redaktorky) časopisu Journal of Forest Science. Na místo redaktora bude vypsáno výběrové řízení.

 

Ad   6) Otázka užití materiálu OPTT a OVOJP byla projednána v rámci bodu 2. Kontrola zápisu.

 

Ad   7)     Různé:

 • Ing.V. Hrubý, CSc. seznámil Předsednictvo s textem dopisu, který byl zaslán Ing. K. Klusáčkovi, CSc., MBA, řediteli Technologického centra AV ČR, ve věci předložení koncepčních a strategických materiálů TC AV ČR. Předsednictvo rozhodlo, že v této věci budou odbory a VÚ  pracovat samostatně. Technologickému centru AV ČR mohou být poskytnuty v ČAZV dříve zpracované hlavní směry výzkumu. Každý odbor by měl pro příští období připravit aktualizované priority v oboru zemědělství – biologickém výzkumu.
 • Dále pak byla zaslána členům Předsednictva nabídka na spolupráci v dotačním programu TA ČR Centra kompetence. V uvedeném programu bude rozděleno v průběhu let 2012 – 2019 8,5 mld. Kč. K účasti na těchto projektech je třeba zpracovat dotazník prostřednictvím firmy Confirma (nemetová@confirma.cz).
 • Ing. K. Klusáček, CSc., MBA byl pozván na jednání Rady ČAZV, avšak účast na jednání nepotvrdil.
 • Předsednictvo schválilo text dopisu soudu ve věci Nadace rytíře Františka Horského s tím, že se ČAZV nepovažuje za člena nadace.
 • Předsednictvo schválilo udělení zlaté medaile Francouzské zemědělské akademii k 250. výročí jejího založení. Medaile bude předána na slavnostním zasedání dne 24. – 25.5.2011 v Paříži.

 

Ad    8)     Závěr

Jednání zakončil předseda ČAZV Ing. J. Lipavský, CSc. s tím, že poděkoval přítomným za aktivní účast a pozval členy Předsednictva na jednání Rady ČAZV, které bude zahájeno v 10,00 hod. ve velkém sále ÚZEI.

Příští jednání Předsednictva se uskuteční dne 7.6.2011 od 10,00 hod. v Zemědělském výzkumném ústavu, s.r.o. Kroměříž s tím, že na jednání naváže rozšířené jednání Předsednictva k problematice GMO.

Zpátky nahoru