skip to Main Content
Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd
konaného dne dne 2.6. 2015 od 10,00 hod. v zasedací místnosti ZZN Pelhřimov a.s., Rynárecká ulice 1742, 393 01  Pelhřimov

Přítomni:        dle prezenční listiny

Hosté:             Ing. Jan Budský, odd. výzkumu MZe

Ing. Prokop Šmirous, CSc., předseda KV ČAZV.

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c., KV ČAZV

Ing. Ladislav Reisner, jednatel společnosti dataPartner s.r.o.

Ing. Eva Karská – vedoucí redakce ČAZV

Omluveni:       Ing. Kateřina Ventrubová, MZe – ředitelka odboru 17010 MZe

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

Zastupování:   prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc. za doc. Ing. Petra Homolku, CSc., Ph.D.

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 5.5.2015
 3. Vyhlášení nových soutěží MZe, ředitelka Ing. K.Ventrubová, Ph.D.
 4. Průběh a vyhodnocení soutěží ministra MZe ČR, Ing. J. Budský, všichni členové Předsednictva
 5. Vyhodnocení průběhu jednání Rady ČAZV, všichni členové Předsednictva
 6. Projednání plnění úkolů z usnesení a jednání Rady, všichni členové Předsednictva
 7. Stanovení jednotného postupu u připomínkových řízení, ředitelka Ing. K.Ventrubová, Ph.D., všichni členové Předsednictva
 8. Vydavatelská činnost na úseku VČ, doc. Ing. R. Vácha, Ph.D.
 9. Aktualizace www stránek ČAZV, RNDr. Nedělník, Ph.D.
 10. Různé
 11. Závěr

Ad 1)

Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. Přivítal členy Předsednictva a hosty jednání, zejména zástupce ZZN Pelhřimov. Generální ředitel ZZN Pelhřimov Ing. Z. Kubiska přivítal členy Předsednictva, seznámil je krátce s historií a působením firmy a pozval přítomné na odpolední rozšířené zasedání spojené s prohlídkou areálu ZZN. Na jednání představil firmu dataPartner, s.r.o. její ředitel Ing. L. Reisner a pozval Předsednictvo na jednání dne 26.8.2015 do Českých Budějovic. Navržený pořad jednání byl členy Předsednictva schválen.

Ad 2)

Členové Předsednictva schválili zápis z jednání dne 5.5.2015 v Praze i publikovanou zprávu o jednání Rady ČAZV. Závěry z jednání Rady ČAZV budou projednávány samostatně v bodě 5 pořadu jednání.

Ad 3)

Vzhledem k neúčasti vedení Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství na jednání Předsednictva bylo pouze konstatováno, že veřejná soutěž NAZV je připravována s obtížemi vzhledem k nedokončení SW, který má sloužit zpracování pokladů pro vyhlašování veřejných soutěží NAZV. Termíny vyhlášení soutěže NAZV – KUS by však měly být dodrženy.

Ad 4)    Jednání Předsednictva bylo formálně přerušeno a proběhlo vyhodnocení návrhu na udělení cen ministra zemědělství na výstavě Země živitelka dne 27.8.2015 v Českých Budějovicích. Z uvedeného jednání hodnotitelské komise (členové Předsednictva) byl pořízen samostatný zápis tajemníkem komise Ing. J. Budským.

Ad 5)    Předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc. vyhodnotil průběh jednání Rady ČAZV jako dobrý. Jednotlivé odbory by se však měly zabývat otázkou účasti na jednání, neboť za některé odbory se na jednání Rady nedostavil ani jeden člen Rady, zatím co některé odbory měly účast 100%. Organizačně bylo jednání řádně zajištěno a předseda ČAZV poděkoval pracovníkům sekretariátu za zajištění jednání. Dále předseda ČAZV rozebral jednotlivé body usnesení přijatého na závěr jednání. Pozitivní bylo vystoupení hlavních hostů jednání, tj. náměstka ministra Ing. J. Šnejdrly, senátora Ing. J. Veleby a zástupce MŽP Ing. L. Frankové. Předsednictvu byly Radou ČAZV mimo jiné uloženy následující úkoly:

 • zajistit financování činnosti ČAZV,
 • zabezpečit předsednictví UEAA v letech 2014 – 2016,
 • podílet se na koncepci výzkumu rezortu s využitím zkušeností z praxe,
 • zkvalitnit na základě nového SW práci redakce VČ,
 • inovovat www stránky ČAZV,
 • pokračovat v prezentaci výsledků výzkumu pro zemědělskou praxi v tisku i na www ČAZV i MZe.

Rada ČAZV vyzývá odbory, aby pokračovaly v přijímání nových členů za pravidel stanovených ČAZV. Plněním jednotlivých bodů usnesení se bude Předsednictvo zabývat v dalších bodech jednání.

Ad  6 – 7)    Předsednictvo projednalo aktuální úkoly vyplývající z usnesení Rady.

 • Jako překvapující byla hodnocena informace o textu dopisu náměstka Ing. J. Šnejdrly, kdy druhý den po jednání Rady odmítl striktně jakékoliv příspěvky na činnost ČAZV. Jedná se o stanovisko odlišné, než bylo předneseno na Radě. Předsednictvo proto doporučuje projednat uvedenou záležitost s panem ministrem.
 • Činnost při zajištění předsednictví UEAA bude projednána na srpnovém jednání Předsednictva dne 26.8.2015. Mezitím budou pokračovat přípravy nové www stránky UEAA. Na podzim bude třeba svolat schůzku výboru UEAA společně s Francouzskou zemědělskou akademií.
 • RNDr. J. Nedělník informoval o přípravě draftu koncepce zemědělského výzkumu v letech 2016 – 2020, na kterém se bude podílet ČAZV. V týmu pracují doc. M. Podsedníček, CSc., Mgr. J. Lipavský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D. a Ing. S. Vavreinová, CSc.
 • Předsednictvo doporučuje rozšířit spolupráci s MZe na úseku tvorby zákonů. Pro připomínkování zákonů je třeba všechny připomínky odborů předávat i sekretariátu a následně předat MZe jednotné stanovisko za ČAZV. Předsednictvo dále navrhne panu ministrovi, že ČAZV je připravena se podílet na přípravě věcných záměrů zákonů. Z této pozice lze lépe využít odbornosti členů ČAZV, než opravovat hotové návrhy zákonů.
 • S firmou Profi Press, s.r.o. bude uzavřena dohoda o spolupráci, kterou projedná RNDr. J. Nedělník, Ph.D. s majitelem firmy Ing. M. Sedláčkem.
 • Úkoly týkající se nového SW od firmy Fractal, s.r.o. a otázky nové www stránky bude zajišťovat sekretariát po dohodě s MZe a dle funkčních možností rozpočtu ČAZV.
 • Funkce ředitele Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe není zatím obsazena, čímž je ztíženo jednání s MZe, vč. jednání o rozpočtových otázkách. ČAZV nebyl navýšen limit na mzdy ani o 3,5%, tj. nárůst nárokových tarifních mezd daných usnesením vlády. Nárokové navýšení mezd, respektive jeho absence, je pro pracovníky redakce i sekretariátu demotivující.

Ad  8)

Ing. E. Kárská předložila Předsednictvu informaci o vývoji přijatých příspěvků a tržeb do konce května 2015, a to za obrázky i za publikované příspěvky. Upozornila, že ruční zpracování agendy zatěžuje redaktorky, ale zatím je práce zvládána. Na práce na úseku tržeb za publikace příspěvků a obrázků bude z tohoto důvodu přijata na částečný úvazek na smlouvu nová pracovnice do redakce VČ. Ing. V. Hrubý, CSc. upozornil Předsednictvo, že je předpoklad, že práce na úpravě SW nebude MZe rozporovat, zejména potom, kdy licence na ERS byla se souhlasem firmy Fractal s.r.o. převedena bezplatně z ÚZEI na ČAZV.

 • z ÚZEI je třeba opakovaně vyžádat stále slibovaný přehled o výměně vědeckých časopisů a jejich hodnotě. Jednání v této věci s paní ředitelkou ÚZEI provede předseda ČAZV.
 • zástupce OŽV Ing. J. Přibyl, DrSc. informoval Předsednictvo o odstoupení prof. F. Jílka, DrSc. z funkce předsedy RR časopisu CJAS. Na nového předsedu navrhuje OŽV prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc. z VÚŽV Praha – Uhříněves. Předsednictvo nominaci prof. J. Petra, DrSc. schválilo jednohlasně. Za dlouholetou úspěšnou činnost editora bude prof. F. Jílkovi, DrSc. zaslán děkovný dopis. Předpokládá se, že se prof. F. Jílek, DrSc. na práci CJAS bude dále podílet jako člen RR.

Ad  9)

Aktualizace www stránek ČAZV bude zajištěna ve spolupráci s firmou e-Fractal, s.r.o. Jednání v této věci vedl RNDr. J. Nedělník, Ph.D. Na www stránce by měl být nově i seznam členů odborů. Členové Předsednictva si připraví návrhy na úpravu www stránky na jednání Předsednictva dne 26.8.2015 v Českých Budějovicích.

Ad 10)   Různé

 • Příští jednání Předsednictva proběhne dne 26.8.2015 od 10,00 hod. v Českých Budějovicích v prostorách firmy dataPartner, s.r.o., Senovážné náměstí 241/15 (viz firemní pozvánka v příloze zápisu). Na dopolední jednání naváže rozšířené jednání Předsednictva v gesci OEŘSI od 13,00 hod.
 • Předsednictvo vyzývá všechny členy, aby na příští jednání připravili harmonogram vydávání příspěvků za odbor v týdeníku Zemědělec. Nový harmonogram by měl kopírovat ten z minulých let.

Pro informaci je uveden poslední harmonogram:

do 31.10. 2014 pro publikaci XI/14 – III/15  ORL, OZTEV, OPTT, OVOJP, OLH

do 31.1. 2015 pro publikace IV/15 – VI/15  ORV, OP, OŽV

do 31.3. 2015 pro publikaci VII/15 – IX/15  OVL, OVH. OEŘSI.

Na srpnovém zasedání v Českých Budějovicích bude upřesněna forma příspěvků i na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi ČAZV a Profipress, s.r.o. Více by měl být prezentován výsledek výzkumu v praxi.

 • Doc. L. Koutný, Ph.D.,CSc. upozornil, že publikace výsledků výzkumu v Zemědělci za OVH (č.22/2015) má velkou odezvu a domnívá se, že je třeba v této smysluplné práci pokračovat.
 • Doc. T. Doucha, CSc. předložil návrhy odboru OEŘSI na přijetí těchto nových členů:

doc. Ing. Luboš Smutka, Ph.D., ČZU Praha

doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et. Ph.D., ČZU Praha

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D., ČZU Praha

doc. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., ČZU Praha

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., ČZU Praha

Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., ČZU Praha

Předsednictvo přijetí nových členů schválilo jednohlasně.

 • Ing. Z. Pastorek, CSc. informoval členy Předsednictva o změně redakční rady VČ Research in Agricultural Engineering:

prof. Ing. Valeriy Dubrovin, DrSc. – zemřel

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

Noví členové:

prof. Dr. Maksym D. Melnychuk,  Vice-president, Academician of NAAS

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kiev

prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc., Technická fakulta ČZU v Praze

doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D., Technická fakulta ČZU v Praze

prof. Dr. Ing. František Kumhála, Technická fakulta ČZU v Praze

Mgr. Jan Lipavský, CSc., VÚRV, v.v.i., Praha

Ing. Jiří Bradna, Ph.D., VÚZT, v.v.i., Praha

Předsednictvo s novými členy Redakční rady VČ RAE jednohlasně souhlasí.

 • Předsednictvo pověřuje jednat dále s ASZ v programu Půda zástupce ČAZV za OP doc. R. Váchu, CSc. a Ing. J. Vopravila, Ph.D., za OEŘSI doc. T. Douchu, CSc. a za OVH doc. L. Koutného, CSc., Ph.D.
 • Předsednictvo upozorňuje členy na některé aktuální aktivity a výstupy:

–     9. – 10.6    Naše pole 2015 – Nabočany u Chrudimi

–     25. – 28.6. Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky Brno

–     Vysílání ČT – příběh potravin a půda

 • Předsenictvo děkuje prof. P. Suchému, CSc. za organizaci Kábrtových dnů.

Ad 11)

Závěr Na závěr jednání poděkoval předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc. za aktivní účast na jednání a pozval členy Předsednictva a hosty na odpolední rozšířené jednání Předsednictva. Současně sdělil, že příští jednání Předsednictva se uskuteční dne 26.8.2015 od 10,00 hod v Českých Budějovicích v firmě dataPartner, s.r.o. (viz pozvánka).

Pozvánka společnosti dataPartner s.r.o.

Zpátky nahoru