skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 14.4.2015 od 10,00 hod. v zasedací místnosti společnosti BEDNAR FMT s.r.o.
Dlouhá Ves 188, Rychnov nad Kněžnou

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

Hosté:               JUDr. Ing. Ladislav Bednář – ředitel firmy BEDNAR FMT s.r.o.

Ing. Prokop Šmirous, CSc. – předseda KV ČAZV

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c., KV ČAZV

Ing. Eva Karská – vedoucí redakce ČAZV

doc. Ing. Josef Hofman, DrSc. – FS ČVUT

Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. – za Ing. J. Čepla, CSc.

Ing. Jiří Celba, CSc. – za Ing. P. Roubala, CSc. a Ing. S. Vavreinovou, CSc.

Omluveni:        Ing. Jaroslav Čepl, CSc.

Ing. Petr Roubal, CSc.

Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení.
 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 3.3.2015
 3. Vyhodnocení průběhu jednání Pléna ČAZV
  prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 4. Informace o veřejných soutěžích MZe a činnost RVVI
  ředitelka Ing. K. Ventrubová, Ph.D., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 5. Příprava jednání Rady ČAZV
  všichni členové Předsednictva
 6. Vydavatelská činnost- vědecké časopisy
  doc. Ing. R. Vácha, Ph.D.
 7. Různé
 8. Závěr

 

Ad    1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Poděkoval firmě Bednar FMT, s.r.o. za přijetí a umožnění jednání. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

 

Ad    2)    Zápis z jednání Předsednictva dne 3.3.2015 byl schválen.

 

Ad    3)    Předseda prof. Ing. V. Podrázský, CSc. v krátkosti zhodnotil průběh jednání pléna členů ČAZV dne 3.3.2015 v aule ČZU Praha – Suchdol. Jednání mělo slavnostní charakter a bylo navštíveno nadpolovičním počtem členů ČAZV a řadou pozvaných hostů. Vystoupení hostů bylo věnováno zaměření činnosti akademie v minulých letech a návrhy na další činnost ČAZV v budoucnosti. Ke konkrétní spolupráci byla ČAZV vyzvána jak MZe ČR, tak i např. ASZ na úseku ochrany půdního fondu v souvislosti s vyhlašovaným světovým „Rokem půdy“ v roce 2015. Předseda ČAZV a Předsednictvo poděkovali pracovníkům – zaměstnancům ČAZV za dobrou a bezchybnou organizaci jednání pléna,
vč. zajištění občerstvení.

 

Ad    4)    Ředitelka Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe Ing. K. Ventrubová, Ph.D. informovala Předsednictvo o vyhlašovaných soutěžích KUS a Země. Do konce května bude vyhlášena poslední soutěž v programu KUS. Pro soutěž bude použit nový SW, který bude příznivější pro přihlašovatele. Nový program Země by měl splnit tyto předpoklady:

 • zaměření pro potřeby českého zemědělství a rezortu jako celku,
 • omezit dopad formálních nedostatků při přihlašování do soutěže,
 • řešení zahájit od ledna 2016,
 • termínově bude hodnocení probíhat podobně jako u programu KUS,
 • okamžitě zahájit jednání o prioritních tématech,
 • zabezpečit vytváření přidané hodnoty.

Při vyhlašování programu budou probíhat jednání s reprezentanty uživatelů výsledků výzkumu, tj. zejména s AK ČR, PK ČR, ASZ, svazy výrobců a zpracovatelů, komoditními radami apod. Návrhy by měly být předloženy co nejrychleji RVVI ke schválení. Členkou RVVI je v současnosti za AVO Ing. J. Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M z VÚ bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o.

V RVVI je třeba obhajovat prostředky na aplikovaný výzkum. Stávající členění prostředků v rozpočtu jde proti aplikovanému výzkumu.

Je připravován konečný návrh (za 110 mil. Kč) IPN metodiky Technopolis pro RVVI. Perspektiva metodiky a jejího uplatnění není jasná, přičemž bude záviset na jejím hodnocení.

 

Ad    5)    Předsednictvo dále projednalo přípravu jednání Rady ČAZV dne 5.5.2015 od 10 hod. ve Slezské 7, Praha 2. Návrh pozvánky s programem jednání byl schválen.

Plnění usnesení z jednání Rady 13.5.2014 přednese Ing. J. Kára, CSc. V úvodu zpráv přednesených v bodě 8) provede zhodnocení činnosti ČAZV předseda ČAZV
prof. V. Podrázský, CSc., které bude součástí Zprávy o činnosti ČAZV v roce 2014.

Odbory doplní a upřesní potřebné podklady k předávání ocenění členů.

Jednání Rady ČAZV bude pracovní a Předsednictvo rozhodlo, že napříště bude omezen okruh zvaných hostů, neboť obě jednání, tj. pléna a Rady, navazují krátce po sobě.

Zprávy o činnosti dle bodu 8.) pozvánky budou rozeslány členům Rady před jednáním, bude jim zaslána i zpráva o činnosti ČAZV v roce 2014 zpracovaná pro MZe ČR a zprávy o činnosti odborů ČAZV.

Jednotlivé komise (mandátová a návrhová) budou navrženy na Předsednictvu před jednáním Rady ČAZV od 8,00 hod. v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2. Další doplnění členů komisí proběhne navržením zástupců z pléna Rady ČAZV.

 

Ad    6)    Ing. E. Karská informovala, že vydavatelská činnost na úseku vědeckých časopisů se potýká s řadou nově zaváděných aktivit, tj. DOI, CrossRef, zpoplatnění příspěvků, odvody DPH apod.

Navíc se zatím nepodařilo naplnit přísliby MZe o navýšení rozpočtu ČAZV
o potřebnou částku 900 tis. Kč dle usnesení Rady ČAZV z 13.5.2014. V této věci probíhají příslušná jednání vedení ČAZV s MZe.

Detailní dopad zpoplatnění příspěvků do časopisů nelze v tak krátkém termínu objektivně vyhodnotit. Jednotlivé vědecké časopisy vycházejí v řádných termínech. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků pro předsedy redakčních rad bude odeslán samostatný dopis předsedy ČAZV na vedení MZe. Stejně tak bude po dohodě s MZe dořešena i otázka vlastnictví licence ERS na vydávání VČ. V této věci vede jednání Ing. V. Hrubý, CSc. s firmou e-Fractal, s.r.o. a se zástupci IT na MZe. Náklad na zavedení požadovaných změn v ERS přesahuje 300 tis. Kč včetně DPH. Slíbené prostředky z MZe nebyly zatím poskytnuty, jednotlivé úkony jsou proto nuceny dělat redaktorky manuálně.

 

Ad    7)    Různé

 • RNDr. J. Nedělník, Ph.D. uvedl, že je třeba dle harmonogramu naplňovat příspěvky do týdeníku Zemědělec.
 • Doc. T. Doucha, CSc. a prof. Ing. V. Podrázský, CSc. se zúčastní besedy s Čínskou delegací dne 20.4.2015.
 • Ing. V. Hrubý, CSc. a Ing. Z. Pastorek, CSc., prof.h.c. jsou pověřeni jednat v průběhu návštěvy zasedání UEAA v Kyjevě ve dnech 20. – 24.4.2015 o přípravě 10 stážistů z Ukrajiny po dobu půl roku v ČR.
 • Dne 15.4.2015 se bude konat jednání Kontrolního výboru ČAZV.
 • Předsednictvo schválilo přijetí nových členů:

OVOJP: Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠVHT – FPBT

OPTT: Ing. Jitka Pinkrová, Ph.D., VÚPP, v.v.i. Praha

Všichni členové Předsednictva hlasovali o přijetí, nikdo se hlasování nezdržel.

 • Při dokončování publikace „Osobnosti“ nebyly zaslány podklady z řady fakult a pracovišť o jejich stávající činnosti. Editor, Ing. S. Mihulka, CSc., opakovaně urychleně vyzve představitele univerzit a dalších pracovišť k doplnění. Jinak je publikace dokončena. Vyřazení informace o těchto pracovištích není možné, neboť se finančně podílejí na vydání publikace.

 

Ad 8)            Závěr

Příští jednání Předsednictva se uskuteční dne 5.5.2015 od 8,00 hod. v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2 před jednáním Rady ČAZV. Předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. zakončil jednání, poděkoval za účast a pozval přítomné k odpolednímu rozšířenému zasedání Předsednictva pořádané v gesci OZTEV.

Zpátky nahoru