skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 3.2.2015 od 10,00 hod. v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty,
Praha 2,  Slezská 7

 

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Omluveni:        Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D.

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

doc. Dr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.

Hosté:               Ing. Prokop Šmirous, CSc. – předseda KV ČAZV

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c., KV ČAZV

Ing. Eva Karská

Pořad jednání: 

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z jednání Předsednictva dne 6.1. 2015
 3. Vyhodnocení a příprava soutěží NAZV, informace o činnosti RVVI
  Ing. K. Ventrubová, Ph.D. – ředitelka Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe
 4. Vydavatelská činnost ČAZV + informace k odpolednímu rozšířenému zasedání Předsednictva k problematice vydávání vědeckých časopisů
  doc. Ing. R. Vácha, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 5. Propagace výsledků výzkumu v týdeníku Zemědělec – zajištění na období – XI. 2014 – III. 2015
  RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 6. Příprava pléna ČAZV – všichni členové Předsednictva
 7. Různé
 8. Závěr

 

Ad    1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

 

Ad    2)    Zápis z jednání Předsednictva ze dne 6.1. 2015 byl schválen bez připomínek.

 

Ad   3)    Předseda prof. Ing. V. Podrázský, CSc. omluvil nepřítomnou ředitelku Ing. K. Ventrubovou, Ph.D., která nastoupila 1.2. 2015 do funkce ředitelky Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe. V době konání Předsednictva se účastní jednání na Úřadu vlády ČR.

 • Ze strany MZe je požadavek propagace obou soutěží ministra zemědělství k výsledkům výzkumu. Předsednictvo je hodnotitelskou komisí a ocenění budou předána při zahájení výstavy Země živitelka 27.8. 2015 v Českých Budějovicích.
 • Dne 20.1. 2015 byly vyhlášeny výsledky soutěže KUS s počátkem řešení v roce 2015. Vyhodnocení soutěže se stalo předmětem kritiky především z důvodu vyřazení značného počtu kvalitních projektů pro drobné formální vady. Stejně tak Ing. J. Čepl, CSc. upozornil na nevyváženost oborů v závěrečném vyhodnocení přijatých programů.
 • RNDr. J. Nedělník Ph.D. upozornil na zpracování II. průběžné zprávy Technopolis k IPN Metodice. Připomínky za ČAZV je třeba předat do 6.2. 2015. Členové Předsednictva by měli zaslat připomínky RNDr. J. Nedělníkovi, Ph.D. obratem a za ČAZV budou pak zaslány ze sekretariátu. RNDr. J. Nedělník, Ph.D. vystoupil za ČAZV s návrhem na úpravu IPN Metodiky na jednání v Pardubicích.
 • Podporu aplikovaného výzkumu je třeba získat i u profesních organizací, tj. Agrární komora ČR a Potravinářská komora ČR. V této věci by měl jednat předseda ČAZV s prezidentem obou komor AK ČR a PK ČR Ing. M. Tomanem, CSc.
 • Dále Předsednictvo diskutovalo otázku uplatnění a účasti výrobní praxe při zakládání a realizaci výzkumu v jednotlivých oborech. Účast uživatelů je v ČR ve srovnání se zahraničím nízká.O průběhu a závěrech z jednání Předsednictva bude informovat paní ředitelku Ing. K. Ventrubovou, Ph.D. předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc.

 

Ad   4)    Doc. R. Vácha, Ph.D., předseda Vydavatelské rady ČAZV informoval o situaci před odpoledním rozšířeným jednáním Předsednictva s předsedy Redakčních rad. Ve všech redakcích je situace klidná. Otevřená je otázka jednání s panem prof. MVDr. Ing. F. Jílkem, DrSc. Ve věci využití redakčního systému Verzita na ČZU Praha. Zachování stávajícího stavu je možné, ale redakční systém Verzita musí i nadále financovat ČZU.

 • Pro vysvětlení situace byl všem předsedům Redakčních rad ČAZV rozeslán informativní dopis, kde jsou uvedeny všechny změny od ledna 2015 vč. zpoplatnění příspěvků. Tento dopis ze dne 18.1. 2015 je součástí tohoto zápisu.
 • V zájmu posouzení prvního dopadu na zpoplatnění příspěvků vědeckých časopisů zpracovala redakce vědeckých časopisů přehled o počtu přijatých příspěvků v lednu 2015 ve srovnání s r. 2014. Propad počtu přijatých příspěvků je velmi nízký, pouze u časopisu RV je vysoký úbytek příspěvků z Indie. I tento materiál bude předmětem rozšířeného jednání Předsednictva.
 • V minulém období byl pro potřeby redakčních rad a Vydavatelské rady ČAZV zpracován rozbor nákladů na provoz redakce s využitím redakčního systému e-Fractal a Verzita. Pracovní postupy jsou obdobné, ale finanční náklady na ERS Verzita jsou řádově vyšší. Proto Předsednictvo nadále podporuje v redakci ČAZV využívání ERS e-Fractal.
 • Předsednictvu byl předán rozpis nákladů na vydavatelskou činnost v roce 2014.

 

Ad   5)    V souladu se závěry z jednání Předsednictva ze dne 7.10. 2014 a 6.1. 2015 jsou pro publikaci v týdeníku Zemědělec připravovány příspěvky z odborů v roce 2015 takto:

do 31.10. 2014 pro publikaci XI/14 – III/15  ORL, OZTEV, OPTT, OVOJP, OLH

do 31.1. 2015 pro publikace IV/15 – VI/15  ORV, OP, OŽV

do 31.3. 2015 pro publikaci VII/15 – IX/15  OVL, OVH. OEŘSI.

Zpracované příspěvky z odborů je třeba zasílat přímo pověřenému RNDr. J. Nedělníkovi, Ph.D., místopředsedovi ČAZV, který po dohodě s redakcí týdeníku Zemědělec zařadí článek k publikaci.

 

Ad   6)    Příprava jednání pléna ČAZV je zajištěna ve spolupráci s vedením ČZU. Z hostů se omluvil pan ministr Ing. M. Jurečka. Jednání Předsednictva je připraveno na rektorátě od 8,00 hod. a zasedání pléna od 10,00 hod. v aule ČZU. Všichni členové ČAZV jsou zváni jmenovitě e-mailem nebo poštou.

 • Předsednictvo vyzývá všechny odbory, aby do 20.2. 2015 předložili stručné zprávy o činnosti odboru (1-2 stránky) jako podklad pro vystoupení předsedy ČAZV k činnosti ČAZV v minulém období.
 • Ve stejném termínu je třeba předložit návrhy na udělení zlatých, stříbrných a bronzových medailí a návrhy na čestná členství a čestná uznání ČAZV. Návrhy na udělení medailí musí být doplněny stručnou charakteristikou osobností v rozsahu 2-3 řádek.
 • Předsednictvo pověřilo sekretariát zajistit pro čestné hosty oběd v menze ČZU v samostatném salonku a dále raut pro ostatní členy v klubu C, a to pro cca 150 osob. Náklady na raut a obědy by neměly přesáhnout cca 300,- Kč/osobu, tj. celkem cca 50 tis. Kč.
 • Předsednictvo uvítá, pokud by se některým členům podařilo zajistit sponzorské dary ve formě občerstvení (ovoce, pivo, pečivo apod.).
 • Místnosti pro jednání plén odborů po 15,00 hod. si zajišťují odbory samy.

 

Ad    7)    Různé

 • Ing. V. Hrubý, CSc. upozornil, že v souvislosti se zpracováním podkladů pro publikaci „Osobnosti“ zaplatilo zálohu na tisk pouze 12 ústavů a fakult. Stejně tak zatím nebyly z 26 pracovišť dodány základní údaje dle opakované výzvy Předsednictva. Z tohoto důvodu budou pracoviště znovu vyzvána editorem k doplnění. Celkový počet oslovených a v publikaci uvedených pracovišť by měl být cca 45.
 • Předsednictvo schválilo přijetí nových členů Odboru veterinárního lékařství:

MVDr. Martin Anger, CSc.

MVDr. Kamil Kovarčík, Ph.D.

MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.

MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D.

 • Předsednictvo schválilo změny ve složení redakční rady časopisu odboru rostlinolékařství Plant Protection Science.

Ing. B. Kokošková, CSc. požádala v souvislosti s odchodem do důchodu o uvolnění z funkce.

Za nového člena redakční rada navrhuje Ing. I. Pánkovou, CSc. z VÚRV.

 • RNDr. J. Nedělník, Ph.D. pozval přítomné na seminář k pěstování kukuřice, který se uskuteční dne 26.2. 2015 v Pohořelicích.
 • Ing. J. Čepl, CSc. doporučil na odpoledním rozšířeném jednání Předsednictva vyjasnit rozdělování peněz z publikovaných příspěvků a poskytnout k tomuto upřesňující pravidla.
 • Předsednictvo vyzývá všechny členy Předsednictva, aby naplnili požadavek Ing. J. Marka z Úřadu vlády ČR a dodali dostupné informace o spolupráci s institucemi v Číně a jejich návštěvách v ČR. Informaci je třeba předat obratem RNDr. J. Nedělníkovi, Ph.D. a v kopii na sekretariát.
 • MZe a ÚZEI poskytlo informaci, že bude provádět zásahy a změny v systému
  eAGRI. Není vyloučeno, že se změna dotkne i www stránky ČAZV, která je na tento sytém napojena. V té souvislosti by mohla být provedena úprava – vylepšení www stránek ČAZV.
 • Zajištěním jednání s AV Ukrajiny byl pověřen Ing. Z. Pastorek, CSc. Stejně tak i ve věci naplnění podkladů a informací pro www stránky UEAA ve spolupráci s firmou e-Fractal, s.r.o.
 • Ing. V. Hrubý, CSc. požádal členy Předsednictva, aby v rámci zjednodušení placení příspěvků od členů zvážili možnost výběru po větších částkách než 100,- Kč. Stávajícím způsobem je režie výběru příspěvků příliš vysoká (20%). Možné by bylo hradit příspěvek např. při přijetí člena 500,- Kč na dobu 5 let. Návrh této úpravy by musela schválit Rada ČAZV.

 

Ad    8)    Jednání zakončil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc., pozval přítomné na rozšířené jednání Předsednictva od 13,00 hod. a poděkoval za aktivní účast při jednání.

 

Přílohy zápisu:

1)    Náklady na vydávání a distribuci vědeckých časopisů 2014

2)    Počty příspěvků v redakcích časopisů ČAZV

3)    Dopis pro předsedy redakčních rad vědeckých časopisů ČAZV

Přílohy k zápisu ze 3.2.2015

Zpátky nahoru