skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 6.1.2015 od 10,00 hod. v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty,
Slezská 7, Praha 2

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

Omluveni:        Ing. Josef Dvořák.

Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.

Hosté:               Ing. Prokop Šmirous, CSc. – předseda KV ČAZV

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c., KV ČAZV

Ing. Stanislav Mihulka, CSc.

JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z jednání Předsednictva dne 2.12.2014
 3. Vyhodnocení a příprava soutěží NAZV, informace o činnostiRVVI
  Ing. J. Dvořák
 4. Vydavatelská činnost ČAZV, vědecké časopisy, příprava zpoplatnění příspěvků publikovaných ve vědeckých časopisech, odměny editorům
  doc. R. Vácha, Ph.D.
 5. Propagace výsledků výzkumu v týdeníku Zemědělec – zajištění na období – XI. 2014 – III. 2015
  RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 6. Upřesnění plánu činnosti Předsednictva v I. pololetí 2015
  všichni členové Předsednictva
 7. Organizační změny v sekretariátu a informace o hospodaření ČAZV
  Ing. V. Hrubý, CSc.
 8. Různé
 9. Závěr

 

Ad    1)  Jednání zahájil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc., přivítal přítomné hosty a členy Předsednictva. Poděkoval všem za práci odvedenou v minulém roce a popřál vše nejlepší v nadcházejícím roce 2015. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

 

Ad    2)   Zápis z jednání Předsednictva ze dne 2.12.2014 byl schválen bez připomínek.

 

Ad    3)   Vzhledem k tomu, že není přítomen na jednání pověřený ředitel odboru výzkumu MZe Ing. J. Dvořák, nebyl uvedený bod projednáván. Informace k tomuto bodu mohou přednést členové Předsednictva v bodě 8) Různé.

 

Ad    4)  K uvedenému bodu proběhla diskuze, která se týkala především otázky zpoplatnění vydávaných VČ. Současně člen Předsednictva za OŽV doc. P. Homolka, CSc., Ph.D. upozornil, že výbor odboru má rozdílný názor na výši zpoplatnění příspěvků v tomto VČ (návrh370 Euro). Předsednictvo však potvrdilo z důvodu obavy o poškození postavení tohoto VČ původní názor. Poplatek by měl být jednotný. Výše poplatku 200 Euro napomůže jak rozvoji celé redakční a vydavatelské činnosti, tak i zejména ohodnocení práce RR. Z těchto prostředků však nebude možno financovat jiné ERS (Versita ap.), nýbrž jen ERS financovaný MZe ČR. Rozpočtová pravidla dvojí financování jedné činnosti neumožňují. Užívání jiných redakčních systémů sice nebrání jednotnému výběru prostředků na zpoplatnění za publikované příspěvky, ale je výraznou komplikací.

Na základě diskuze přijalo Předsednictvo toto usnesení:

 1. Platí usnesení Předsednictva ze dne 7.10.2014 s tím, že byla vyjasněna otázka využití prostředků za zpoplatnění (bod 3. usnesení) v rámci rozpočtu ČAZV jako příspěvkové organizace.
 2. Předsednictvo žádá předsedy odborů, aby se, pokud nejsou členy RR, pravidelně účastnili jednání RR jim příslušných VČ dle vědních oborů a na jednání RR informovali o práci Předsednictva a celkové situaci ve vydavatelské činnosti VR ČAZV.
 3. Předsednictvo potvrdilo dřívější stanovisko, že vybrané prostředky za zpoplatnění budou využity výhradně na rozvoj všech VČ, tj. i neimpaktovaných. Přednostně pak na rozvoj redakčního systému k usnadnění práce redakce a RR a odpovídající odměňování práce editorů formou honorářů. Pravidla pro rozdělení honorářů budou použita v příštích 2 – 3 letech stejná, jako v několika minulých letech. Pak bude celý systém přehodnocen a ev. upraven. O přesné alokaci a rozdělení prostředků bude v rámci finančních předpisů pro příspěvkové organizace (PO) rozhodovat Předsednictvo ČAZV.
 4. V souvislosti se zavedením všech možných opatření v rámci ERS užívaného ČAZV je třeba zajistit přístup redakce do online systému na úrovni redaktorky VČ CJAS.
 5. Předsednictvo doporučuje pokračovat v diskuzi o ERS VČ s tím, že je žádoucí stav práce pod jednotným redakčním systémem ČAZV.
 6. V souladu s předchozím jednáním bere Předsednictvo na vědomí upřesňující informaci vedoucí redaktorky Ing. E. Kárské předloženou na tomto jednání. V informaci jsou uvedeny základní změny od 1.1.2015 v ERS vydavatelské činnosti VČ ČAZV. Informace zahrnuje i formulaci informací pro autory, které budou uvedeny na www jednotlivých časopisů – www.agriculturejournals.cz (Publication Fee) a v autorské deklaraci. Uvedená informace bude dána pro veřejnost na www.cazv.cz (Aktuality) a je součástí zápisu v příloze.
 7. Předsednictvo ukládá vedoucí redaktorce bezprostředně po vydání uveřejňovat jednotlivá čísla všech VČ na webové stránky a zasílat do příslušných databází.
 8. Předsednictvo schválilo návrh OVL, aby funkci předsedy RR VČ Veterinární medicína zastávala s účinností od 1.1.2015 prof. MVDr. E. Baranyiová, CSc. Současně bude zaslán děkovný dopis předsedy ČAZV panu prof. MVDr.  K. Hruškovi, CSc., odstupujícímu z funkce předsedy RR, který ale dále zůstává členem RR.
 9. Předsednictvo schválilo rozšíření počtu stran u jednotlivých čísel časopisu Soil and Water Research (čtvrtletník) o 20 – 30 stran z důvodu většího počtu kvalitních příspěvků připravených k publikaci.
 10. V zájmu urychleného dokončení a vydání publikace Osobnosti Předsednictvo žádá členy Předsednictva, aby podpořili komunikaci mezi koordinátory a editorem Ing. S. Mihulkou, CSc. Zejména se jedná o informace o jednotlivých universitách a jejich fakultách. Vzor, jak by měla být informace zpracována, bude členům Předsednictva a koordinátorům rozeslán. Ostatní části tj. vývoj vědních oborů a přehled osobností je prakticky již dokončován a upřesňován.

 

Ad    5)  Předsednictvo upozorňuje na nutnost splnění úkolu propagace výsledků výzkumu dle harmonogramu schváleného Předsednictvem dne 7.10.2014 pro celý rok 2015 v tomto řazení odborů v těchto termínech:

do 31.10. 2014 pro publikaci XI/14 – III/15  ORL, OZTEV, OPTT, OVOJP, OLH

do 31.1.  2015 pro publikace IV/15 – VI/15  ORV, OP, OŽV

do 31.3. 2015 pro publikaci VII/15 – IX/15  OVL, OVH. OEŘSI.

Opakovaně bylo připomenuto, že je třeba zachovat rozsah textu 14,5 tisíce tiskových znaků včetně mezer a dále zajistit, „čtivost“ textu, který by měl být vždy doplněn obrazovými dokumenty, grafy apod. Vhodná bude i část prezentovaná jako rozhovor s předsedy odboru, případně i s uživateli výsledků výzkumu RNDr. J. Nedělník, Ph.D. upozornil, že Týdeník Zemědělec musí mít v zásobě 2 – 3 příspěvky dopředu. Proto je třeba termíny dodržet. Příspěvky zasílejte RNDr. J. Nedělníkovi, Ph.D.

Předsednictvo ukládá sekretariátu bezprostředně po publikování příspěvku v týdeníku Zemědělec umístit jej na webových stránkách ČAZV.

 

Ad    6)  Předsednictvo schválilo harmonogram konání jednání do 26.8.2015 s tím, že rozšířená zasedání se budou konat dne 3.2.2014 v Praze za účasti předsedů redakčních rad a redaktorek VČ, 14.4.2015, zajistí OZTEV a dne 2.6.2015, zajistí OVL. Dne 26.8.2015 se bude konat Předsednictvo v Jihočeském kraji, místo bude upřesněno. Dne 3.3.2015 proběhne plénum ČAZV na ČZU v Praze 6 – Suchdole s připomenutím 90. výročí založení ČAZV. Na jednání bude třeba pozvat hosty jak z ČR, tak i z SR. Dne 12.5.2015 se uskuteční jednání Rady ČAZV v sále Domu zemědělské osvěty v Slezské ul. 7. Jednotlivé odbory by měly připravit a podat návrhy ocenění – zlaté a stříbrné medaile a čestná členství, která jsou předávána v rámci jednání pléna ČAZV 3.3.2015.

Příští jednání Předsednictva se bude konat dne 3.2.2015 v Modrém salonku, Slezská 7.

 

Ad    7)  Ing. V. Hrubý, CSc. informoval o skutečnosti, že v průběhu závěru roku byl sekretariát ČAZV na žádost MZe ČR přestěhován do Slezské ul. 7. Sídlo ČAZV zůstává na Těšnově 65/17, 110 00 Praha 1. V budově MZe má ČAZV jednu kancelář č. 281 pro potřeby členů Předsednictva a dalších složek ČAZV.

V důsledku vyšších cen služeb v Slezské ul. 7 stoupnou náklady na provoz ČAZV o cca 100 tis. Kč ročně, pokud nedojde ke korekci nákladů na služby.

 

Ad    8)    Různé

 • v závěru roku 2014 byl dokončen audit a revize hospodaření ČAZV bez výhrad,
 • zástupci všech odborů žádají o zaslání přehledu neuhrazených příspěvků od členů. V této souvislosti upozornil Ing. V. Hrubý na potřebu přehodnocení systému výběru příspěvků (100 Kč) neb administrativní náklady a bankovní převody sníží výběr o 20 – 30%. Touto otázkou by se měl zabývat Kontrolní výbor a celou záležitost nechat k rozhodnutí Rady ČAZV v květnu 2015,
 • sekretariát požádá Ing. J. Dvořáka, aby pro potřeby Předsednictva poskytl informace o práci RVVI, bod 3. programu tohoto jednání,
 • RNDr. J. Nedělník, Ph.D. uvedl, že se bude v Pardubicích konat jednání k nové „Metodice hodnocení výsledků výzkumu“. Jednání svolává MŠMT a budou vyhodnoceny dotazníky z výzkumných pracovišť. Výsledky šetření jsou pro pracoviště aplikovaného výzkumu nedobré, výsledky aplikovaného výzkumu jsou podceněny. Předsednictvo proto pověřilo RNDr. J. Nedělníka, Ph.D., aby jménem ČAZV na jednání vystoupil a obhajoval stanoviska ČAZV o podpoře aplikovaného výzkumu,
 • Předsednictvo žádá členy o návrhy na úpravu uspořádání www stránky ČAZV tak, aby byla přehledná a zejména upřednostňovala aktuální práci ČAZV zejména odborů a Předsednictva, které se podílí na další trvalé činnosti, spolupráci se zahraničním v UEAA, vydavatelské činnosti ap.,
 • Ing. Z. Pastorek, CSc., prof. h.c. informoval Předsednictvo o probíhajících jednáních s řídícím výborem UEAA. Bude třeba vysvětlit aktivitu Ukrajinské akademie na svolání mimořádného jednání v Kyjevě. Dále je třeba uzavřít jednání v Praze ve vztahu k závěrům jednání k problematice GMO, která se stává aktuální – výzva vědecké obce v EU podporovat výzkum v této oblasti a ne jej zakazovat,
 • Ing. V. Hrubý, CSc. upozornil na práce na dokončení nové verze www stránky UEAA ve spolupráci s firmou e-Fractal, s.r.o. KSLA poskytla na daný účel příspěvek ve výši 6 tis. Euro, který bude zaslán na účet ČAZV,
 • předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. je pověřen Předsednictvem dále projednat převod částky cca 900 tis. Kč do rozpočtu ČAZV v roce 2015 ve formě příspěvku na vydavatelskou činnost a rozvoj elektronického redakčního systému. Jednání budou vedena s MZe ČR a MF ČR,
 • prof. MVDr. Ing. P. Suchý, CSc. pozval členy Předsednictva a příslušných odborů na seminář XI. Kábrtovy dietetické dny, které se budou konat dne 14. – 15. května 2015 v Brně a které pořádá VFU Brno společně s OVL ČAZV. Pozvánka bude dána na www.cazv.cza rozeslána členům Předsednictva,

 

Ad    9)   Předseda ČAZV zakončil jednání Předsednictva s tím, že poděkoval všem přítomným za odvedenou práci v roce 2014 a pozval na příští jednání Předsednictva ČAZV, které se uskuteční dne 3.2.2015 v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7.

 

 

Příloha k zápisu z jednání Předsednictva dne 6.1.2015

 

Vědecké časopisy ČAZV – změny od 1.1. 2015

Zpoplatnění publikace článků ve vědeckých časopisech ČAZV

Na základě rozhodnutí Předsednictva ČAZV ze dne 2. 12. 2014 bude publikování článků v impaktovaných časopisech ČAZV zpoplatněno. Toto zpoplatnění se bude vztahovat na články vložené do redakčních systémů od 1.1. 2015.

Publikace článků bude zpoplatněna u všech impaktovaných časopisů jednotně:

200 EUR/článek (pro zahraniční autory) a 5000 Kč/článek (pro české autory).

Autoři budou zažádání o provedení platby (obdrží platební informace) po přijetí práce k publikaci v tzv. Acceptance Letter.

Informace o zpoplatnění jsou nyní na webové stránce každého časopisu pod záložkou Publication Fee, která je přímo nad záložkou Submission – přes kterou autoři vstupují do Redakčního systému.

Informace o zpoplatnění je také v hlavičce formuláře, přes který autoři od 1.1.2015 budou vkládat nové práce do systému. Níže v tomto formuláři budou autoři povinně zaškrtávat informaci, zda berou na vědomí platbu za publikaci práce.

Autorské Deklaraci (Authors Declaration) budou od 1.1.2015 autoři povinně zaškrtávat políčko s informací o platbě za publikaci článku. Bez vyplněné autorské deklarace nebude práce lektorována.

Prostředky, které ČAZV získá zpoplatněním publikovaných článků, budou v první řadě použity na důstojné ohodnocení práce editorů a koeditorů. Dále je třeba investovat do rozvoje redakčního systému (automatizace vkládání článků do CrossRef (DOI), zavedení služby CrossCheck, automatizace systému zpoplatnění) a do zlepšení webové prezentace časopisů ČAZV (grafika, vyhledávací služby apod.).

Věříme, že zpoplatnění časopisů ČAZV bude pro rozvoj všech časopisů přínosem a přispěje k jejich rozvoji tak, jak tomu je u jiných českých či evropských časopisů, které tento krok učinily již dříve.

Pozn.:

Zpoplatnění se netýká časopisů:

Forest Science (nemá IF), Research in Agricultural Engineering (nemá IF) a Plant Protection Science (je registrován na Web of Science – bude mít IF v příštím roce).

DOI čísla

Článkům publikovaným v roce 2015 budou přiřazována DOI čísla. Hotové práce budou vkládány do databáze systému CrossRef.

Prefix pro vydavatele ČAZV: 10.17221

Plánovaná finální podoba DOI čísla:  10.17221/28/2014-HORTSCI.61.001

Složení DOI čísla: prefix/číslo práce/rok-zkratka časopisu, číslo ročníku, číslo první strany článku.

Zpátky nahoru