skip to Main Content

Národní zemědělské muzeum (NZM) ve spolupráci s ČAZV vyhlašuje VIII. ročník soutěže o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Letos s podtitulem „Proso a další běžné i netradiční obiloviny“. Přihlásit své práce je možné až do 31. 8. 2023. 

Kompletní informace a registrační formulář pro přihlášení do soutěže naleznete zde.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. KATEGORIE

Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích:

 • bakalářská práce;
 • magisterská práce;
 • doktorská práce.

Jeden autor se může přihlásit ve více kategoriích.
Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené (doložení viz bod 4.).

2. TEMATICKÉ OKRUHY

 • Proso a další běžné i netradiční obiloviny
 • Venkov, zemědělství, stavby, rostlinná výroba, živočišná výroba
 • Lesnictví, myslivost, lesní hospodářství
 • Rybářství, rybníkářství a vodní ekosystém
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
 • Mechanizace zemědělství
 • Zemědělská ekonomika
 • Zpracování zemědělských produktů, potravinářství, gastronomie
 • Vývoj a rozvoj venkova, životní prostředí, kulturní krajina, regionální rozvoj
 • Venkov a zemědělství v umění, tradice, etnografie
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Osobnosti zemědělství
 • Archeologie zemědělství
 • Muzeologie
 • Rostlinná genetika, rostlinná biotechnologie, šlechtění rostlin

3. CÍL SOUTĚŽE

Vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, magisterských a doktorských prací a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

4. SOUTĚŽNÍ PRÁCE

Práce musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a musí řešit problematiku tématu soutěže ve výše uvedených tematických okruzích.
Povinnou součástí přihlášky je:

 • text bakalářské, magisterské nebo doktorské práce v pdf formátu včetně veškerých příloh;
 • kopie podepsaných odborných posudků (vedoucí práce a oponent/ oponenti);
 • doklad o obhajobě včetně celkového hodnocení práce (diplom, potvrzení apod.).

5. HODNOCENÍ

Soutěžní práce hodnotí komise složená ze zástupců NZM a ČAZV a dalších odborníků na danou problematiku.
Přihlášené práce budou nejdříve posouzeny z hlediska splnění formálních požadavků na účast v soutěži. Nesplnění formálních požadavků je důvodem pro vyřazení ze soutěže.
Každá práce bude přidělena okruhu posuzovatelů, kteří jsou odborníky v dané tematické oblasti a nepůsobí na pracovišti, na kterém práce vzniká nebo byla již obhájena. Ti vyhotoví posudek, v němž se soustředí na přínos práce v daném oboru. Závěrem ji doporučí/ nedoporučí k uveřejnění jako odbornou publikaci či jako odborný článek. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání budou následně hodnotící komisí vyhodnoceny jako práce vítězné. Práce vztahující se k aktuálnímu tématu Proso budou bodově zvýhodněny.

Kritéria hodnocení:

 • přínos k poznání;
 • společenský přínos;
 • návaznost na sbírky NZM;
 • splnění kritérií kladených na odborný text (stanovení cíle, hypotéz a jejich naplnění včetně výstižně formulovaných závěrů a doporučení práce).

6. OCENĚNÍ

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem a Českou akademií zemědělských věd. Tyto instituce podpoří vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborných článků v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie či některém z 11 vědeckých časopisů ČAZV indexovaných v databázích Scopus, Web of Science apod. Obě instituce umožňují opublikování textů, které budou připraveny v souladu s jejich pokyny pro autory a projdou recenzním řízením daného časopisu. NZM dále nabízí pro mimořádně zdařilé a přínosné práce možnost publikování odborného textu formou monografie.

7. HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Termín pro přihlašování účastníků: 1. 5. – 31. 8. 2023
Hodnocení prací: září 2023
Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: 6. 10. 2023. Vyhlášení výsledků proběhne veřejně v prostorách NZM. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích obou pořádajících organizací.

8. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním elektronické přihlášky na stránkách www.vedaprozemi.cz
Termín pro zaslání přihlášky je do 31. srpna 2023. Po tomto datu již není možné přihlášku přijmout.
Veškeré informace o soutěži včetně formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na www.nzm.cz a www.cazv.cz.

 

Zpátky nahoru