skip to Main Content

                                                

     Usnesení ze zasedání Rady ČAZV ze dne 5.5.2015

 • Rada ČAZV bere na vědomí:
  • zprávu předsedy ČAZV prof. Ing. V. Podrázského, CSc. o činnosti ČAZV v roce 2014
  • zprávu Vydavatelské rady ČAZV za rok 2014
  • zprávu Kontrolního výboru ČAZV
  • zprávu o plnění usnesení z jednání Rady ČAZV ze dne 13. 5. 2014.
 • Rada ČAZV schvaluje:
  • zprávu o hospodaření ČAZV v roce 2014
  • návrh rozpočtu ČAZV na rok 2015
 • Rada ČAZV vyslechla stanovisko náměstka ministra zemědělství Ing. J. Šnejdrly k problematice rezortního výzkumu. MZe apeluje na provázanost výzkumu, od základního, přes aplikovaný po transfer do praxe. MZe bude podporovat spolupráci organizací zemědělského výzkumu s akademickými pracovišti (AV a VŠ) a hlavně praxí. Pan náměstek ocenil spolupráci MZe a ČAZV na přípravě výzkumných programů a na systému hodnocení výsledků výzkumu.

Rada ČAZV vyslechla informaci zástupkyně MŽP Ing. L. Frankové o dotačních programech MŽP a podmínkách získání dotací. Uvedla, že co se týče výzkumu, MŽP by přivítalo spolupráci na projektech týkajících se problematiky protierozních opatření.

 • J. Veleba ve svém vystoupení vyzvedl význam ČAZV a doporučil věnovat se:
  • změnám klimatu a jejich dopadům na zemědělství
  • strukturální nevyváženosti zemědělství
  • biotechnologiím
 • Rada ČAZV vyslechla informaci RNDr. J. Nedělníka, Ph.D. o problémech hodnocení výsledků VaV dle metodiky 2013 – 2015 a o stavu prací na projektu IPN. Konstatoval, že v konečné zprávě jsou zohledněny některé připomínky zástupců aplikovaného výzkumu.
  • Rada ČAZV ukládá Předsednictvu ČAZV:
   • dojednat s vedením MZe nová pravidla financování ČAZV, která zahrnou navýšení prostředků na vydavatelskou činnost o 900 tis Kč a doplnění zdrojů na navýšení mzdových prostředků o 3,5 % (dle usnesení vlády),
   • zajistit důstojné předsednictví Evropské unie zemědělských akademií v létech 2014 – 2016,
   • spolupracovat na tvorbě nové koncepce zemědělského výzkumu. Do přípravy koncepce zapojit ve větší míře zástupce uživatelů výsledků výzkumu,
   • dořešit systém zpoplatnění publikací a urychleně dopracovat s firmou e-Fractal SW,
   • inovovat webové stránky ČAZV (úkol i pro sekretariát)
 • Rada ČAZV ukládá Předsednictvu a odborům ČAZV:
  • pokračovat v získávání nových členů ČAZV při plnění podmínek stanovených Předsednictvem,
  • pokračovat v prezentaci výsledků zemědělského výzkumu široké uživatelské praxi a zvýraznit prezentaci ČAZV na web stránkách vlastních i MZe.

V Praze dne 5. 5. 2015

Zapsala: Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.  
               předsedkyně  Odboru výživy obyvatelstva a
               jakosti potravin ČAZV

 

Zpátky nahoru