skip to Main Content

Dne 25. 6. 2021 se sešli někteří členové Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (dále OEŘSI) pod vedením předsedy OEŘSI prof. Ing. Lukáše Čechury, Ph.D., kteří se ve svém odboru zabývají stejnou specializací, a to oblastí strategického managementu lidských zdrojů. V rámci prvního jednání se sešlo celkem 11 členů, kteří se shodli na důležitosti vzniku Komise managementu a strategického rozvoje lidských zdrojů v zemědělství při odboru OEŘSI ČAZV. Oblast strategického managementu lidských zdrojů, mezigenerační spolupráce, sdílení znalostí a zkušeností aj. jsou hlavními strategickými pilíři úspěchu dalšího směřování zemědělských organizací.

V rámci diskuse byly projednány možnosti odborného a vědeckého zaměření nové komise, organizační i administrativní záležitosti včetně nutnosti zvolit odpovědnou osobu, která se vedení komise ujme. Přítomní členové odboru OEŘSI doporučili a následně schválili za předsedkyni komise doc. Ing. Katarinu Stachovou, Ph.D. a za místopředsedkyni Ing. Helenu Smolovou, Ph.D.

Komise se ve své činnosti primárně zaměří na:

  • Podporu celému OEŘSI, respektive celé ČAZV, ve funkci poradního orgánu MZe ČR v oblasti strategického managementu lidských zdrojů i v celém OEŘSI.
  • Budování všeobecného povědomí o činnosti celé ČAZV jakožto inovativní organizace, která sleduje a reflektuje ve své činnosti aktuální trendy ve strategickém managementu lidských zdrojů i v celém OEŘSI.
  • Budování značky ČAZV jakožto důležité vědecké organizace a prezentaci společných zájmů OEŘSI a ČAZV.

Komise se dále shodla, že je nutná podpora interdisciplinarity napříč ČAZV a jejími členy, neboť pouze uplatňováním tohoto přístupu může dojít k synergickému efektu při řešení aktuálních i budoucích otázek v managementu lidských zdrojů zemědělských organizací. Komise managementu a strategického rozvoje lidských zdrojů v zemědělství při odboru OEŘSI ČAZV je otevřena diskusi se všemi členy ČAZV a pravidelně bude o svých jednáních informovat členskou základnu přes předsedy jednotlivých odborů. Další jednání komise proběhne v září 2021.

Autoři: Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky ČAZV

Zpátky nahoru