skip to Main Content

Časopis Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) je vydáván od roku 1954, letos tedy slaví své 70. výročí. Časopis pokrývá celou šíři ekonomických otázek v zemědělství. K příležitosti jubilea časopisu přinášíme rozhovor s jeho editorem prof. Ing. Lukášem Čechurou.

Do roku 1999 byl časopis vydáván pod českým názvem Zemědělská ekonomika. V dnešní době se časopis pod vedením editora prof. Ing. Lukáše Čechury, Ph.D. těší velkému zájmu ze strany autorů z celého světa. Dlouholetým editorem časopisu byl prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc., který se významně zasloužil o rozvoj časopisu. Jak napovídá samotný název, časopis vydává původní vědecké články zaměřené na všechny aspekty ekonomiky zemědělského sektoru, včetně managementu, ekonomických dopadů využití digitálních technologií, nebo sociální ekonomiky. Pokrývá tak celou šíři ekonomických otázek, které se v zemědělství objevují.

Veškeré informace o časopisu najdete na: https://agricecon.agriculturejournals.cz/.

Ředitelka ČAZV děkuje panu editorovi za jeho práci pro rozvoj časopisu a velmi si váží ochoty věnovat svůj čas rozhovoru.

 

  • V čem je podle Vás důležitá role a práce editora pro fungování a rozvoj časopisu?

Role editora a jeho práce je klíčová pro udržení a pokud možno zvyšování kvality časopisu, dále pak pro podporu jeho kontinuálního rozvoje, zvyšování mezinárodního ohlasu a reputace. Osobně a společně s kolegy koeditory a členy redakční rady časopisu Agricultural Economics odpovídáme za odbornou úroveň našeho časopisu. Naše práce je kontinuální a klademe důraz na rozvoj Agricultural Economics (dále také AE) tak, abychom byli konkurenceschopní ve srovnání se všemi mezinárodními vědeckými časopisy v oboru zemědělské ekonomie, ekonomiky a managementu renomovaných vydavatelů. V současné době spolupracuji se třemi koeditory, kteří tematicky zastřešují jednotlivé oblasti zemědělské ekonomiky. Aktivní práce všech členů redakční rady je pro časopis klíčová.

  • Kdo publikuje nebo může publikovat vědecké články ve Vašem časopise?

V Agricultural Economics může publikovat výsledky své výzkumné práce každá autorka/autor či autorský kolektiv, který rozvíjí dosavadní poznání (teoretické či empirické) v oblasti zemědělské ekonomiky. Kritériem přijetí rukopisu do recenzního řízení je soulad se zaměřením časopisu, obsahová a technická úroveň kvality rukopisu. Projde-li rukopis přes prvotní posouzení editora či koeditora, postupuje do recenzního řízení, kde se získává konkrétní zpětná vazba na obsah rukopisu od mezinárodních odborníků v dané oblasti. V současné době publikují v AE své vědecké články autoři a autorské kolektivy z celého světa a úroveň hodnocení AE ve Web of Science má rostoucí tendenci.

  • Proč je podle Vás důležité podporovat transfer vědeckých znalostí do praxe?

Podpora transferu vědeckých znalostí do praxe je klíčovým prvkem pro zvyšování efektivity a efektivnosti fungování řídící sféry a udržování potažmo zvyšování konkurenceschopnosti soukromé sféry. Podpoře transferu vědeckých znalostí do praxe napomáhá do určité míry i náš časopis AE, kde jsou prezentovány současné teoretické a zejména empirické výsledky mezinárodního výzkumu v oblasti zemědělské ekonomiky.

  • Co se za dobu Vaší práce pro časopis změnilo? Jak se časopis vyvíjel v čase?

Je na místě zde poděkovat panu profesorovi Vladimíru Jeníčkovi, který časopis AE vedl z pozice editora dlouhou řadu let. Pod jeho vedením získala AE indexaci ve Web of Science (dále jen WOS)    a díky jeho obětavé práci se časopis kontinuálně rozvíjel. Profesor Jeníček ukončil svou činnost ve vedení časopisu v červnu 2023. V letošním roce slaví AE své výročí 70. let od svého prvního vydání   a věřím, že i pod novým vedením se bude AE zlepšovat v hodnocení časopisů ve WOS v oblasti zemědělské ekonomiky. Od roku 2018 jsou časopisem AE aktivně využívány sociální sítě, což napomohlo k ještě většímu povědomí o časopisu i ČAZV jako takové. Zvýšení povědomí o AE přispívá i aktivní podpora ze strany redakční rady časopisu a členské základny OEŘSI. Dovoluji si při příležitosti 70. výročí našeho časopisu poděkovat všem členům redakční rady AE a členům OEŘSI, kteří se podíleli či podílí na práci v časopisu a podporují jeho rozvoj.

  • Chtěl byste zmínit některý ze zajímavých článků, který se ve Vašem časopise nedávno objevil?

Domnívám se, že kritéria výběru rukopisů k publikaci a samotné recenzní řízení je v AE nastaveno velmi jednoznačně, objektivně a kvalitně, a proto věřím, že převážná většina článků je zajímavá, kvalitně zpracovaná a zaslouží si sdílení v rámci vědecké komunity. Při této příležitosti je vhodné upozornit na nedávno vyhlášené tematické číslo zaměřující se na klíčový směr rozvoje zemědělské ekonomiky, a to ,, “Bioeconomic strategies and systems as tools for achieving sustainable agriculture and rural development“. Více informací získáte na https://agricecon.agriculturejournals.cz/.

  • Jaké jsou Vaše vize rozvoje časopisu do budoucna?

Primárním cílem je udržení rychlého a především kvalitního recenzního řízení, zintenzivnění spolupráce členů redakční rady, zástupců zahraničních univerzit a organizací a zvýšení atraktivity časopisu v mezinárodní komunitě zemědělských ekonomů.

 

Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) si letos připomíná 100 let od založení Československé akademie zemědělské (ČAZ) v roce 1924. Vydavatelská činnost ČAZV má svou dlouholetou tradici a historii. V letošním roce si ČAZV připomíná také významná kulatá jubilea svých šesti vědeckých časopisů.  Více informací o výročí časopisů najdete v článku zde.

Zpátky nahoru