skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) si letos připomíná 100 let od založení Československé akademie zemědělské (ČAZ). Ta vznikla dne 28. 12. 1924 a na její odkaz a činnost navazuje i dnešní ČAZV. Stoleté jubileum ČAZV bude slaveno v průběhu celého roku 2024 jako důležitý milník v historii ČAZV a zároveň jako uznání jejího dlouholetého přínosu k rozvoji zemědělství, zemědělské vědy a výzkumu. Nad oslavami výročí 100 let ČAZV a jejích předcházejících organizací poskytl záštitu ministr zemědělství Marek Výborný. Kromě výročí 100 let od vzniku akademie si letos ČAZV připomíná i významná kulatá výročí několika časopisů ze svého vydavatelství.

Mezi hlavní úkoly akademie patří již od jejího vzniku propagace a popularizace vědeckých poznatků. To ČAZV realizuje vydáváním mezinárodních vědeckých časopisů. ČAZV je tak největším vydavatelem vědeckých časopisů se zemědělskou tématikou v České republice. ČAZV vydává unikátní soubor celkem 11 vědeckých zemědělských časopisů, z nichž 10 je indexováno v databázi Web of Science a má přidělen impakt faktor. Všechny časopisy jsou indexovány v řadě významných světových databází jako Scopus, DOAJ, Google Scholar, CNKI a dalších. Časopisy jsou publikovány v anglickém jazyce, online v režimu open access, kdy jsou články  volně dostupné na internetu, i v tištěné formě. Všechny časopisy jsou recenzovány, tj. články před publikací musí úspěšně projít recenzním řízením. Redakční rady časopisů jsou složeny z významných odborníků v daném oboru z České republiky i ze zahraničí. ČAZV je poradním orgánem Ministerstva zemědělství, které spolufinancuje vydavatelskou činnost ČAZV.

Působíte v oblasti vědy a výzkumu v některém z oborů zemědělství, potravinářství či lesnictví? Pak publikujte své vědecké články v některém z 11 časopisů ČAZV. Veškeré informace
o vydávaných časopisech najdete na www.agriculturejournals.cz.

Sledovat aktuality a čerstvá vydání časopisů můžete také na profilech jednotlivých časopisů na sociálních sítích Facebook a Twitter. Více na: https://www.agriculturejournals.cz/social-media.php

Časopisy ČAZV mají svou dlouholetou tradici a historii. V letošním roce si připomíná významná kulatá jubilea hned šest vědeckých časopisů ČAZV.  A které to jsou?

Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) (AGRICECON)

Časopis Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) je vydáván od roku 1954, letos tedy slaví své 70. výročí. Do roku 1999 byl vydáván pod českým názvem Zemědělská ekonomika. V dnešní době se časopis pod vedením editora prof. Ing. Lukáše Čechury, Ph.D. těší velkému zájmu ze strany autorů z celého světa. Dlouholetým editorem časopisu byl prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc., který se významně zasloužil o rozvoj časopisu. Jak napovídá samotný název, časopis vydává původní vědecké články zaměřené na všechny aspekty ekonomiky zemědělského sektoru, včetně managementu, ekonomických dopadů využití digitálních technologií, nebo sociální ekonomiky. Pokrývá tak celou šíři ekonomických otázek, které se v zemědělství objevují.

https://agricecon.agriculturejournals.cz/ 

 

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB)

Časopis Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB) je vědecký recenzovaný časopis, čtvrtletník, který vychází již od roku 1965. V letošním roce slaví časopis 60 let svého trvání. V době svého vzniku vycházel nejprve pod názvem Sborník ÚVTI. Genetika a šlechtění (1965-1975), poté jako Sborník ÚVTIZ. Genetika a šlechtění (1976-1990). V roce 1990 začal vycházet pod názvem Genetika a šlechtění (1990-1997) a od roku 1998 nese současný název Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. V současné době časopis pod vedením editora doc. Ing. Tomáše Vyhnánka, Ph.D. publikuje články typu Original Papers (původní vědecké práce), Reviews (kritické přehledové články) a Short Communications (krátká sdělení) z oblasti teoretické a aplikované genetiky rostlin, rostlinných biotechnologií a šlechtění rostlin. Příspěvky jsou publikovány v angličtině a jejich kvalita je garantována mezinárodní redakční radou.

https://cjgpb.agriculturejournals.cz/

 

Journal of Forest Science (JFS)

Časopis Journal of Forest Science (JFS) je vydáván od roku 1954, letos slaví své 70. výročí. Je to jeden z nejvýznamnějších vědeckých časopisů s lesnickou vědeckou tématikou ve Střední Evropě a nejvýznamnější v České republice. V roce 1954 začal vycházet jako Sborník Československé akademie vědeckého lesnictví. Od té doby několikrát změnil formát, název i jazyk příspěvků, nicméně jeho mise ve vědeckém prostoru zachovala svůj charakter. Cílem časopisu je prezentace nejnovějších poznatků lesnického výzkumu se zaměřením na evropské lesnické prostředí, jsou publikovány i články s dřevařskou anebo širší biologickou problematikou. Výjimečně jsou publikovány i práce z jiných oblastí světa, pokud jsou relevantní svojí tématikou nebo metodickým přístupem pro náš prostor. V roce 2023 byl časopisu přidělen Impact Factor a lze očekávat, že jeho význam pro vědeckou práci v budoucnu dále poroste. Editorem časopisu je prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., který je zároveň místopředsedou předsednictva ČAZV.

https://jfs.agriculturejournals.cz/ 

 

Plant Protection Science (PPS)

Časopis Plant Protection Science v letošním roce vydává svůj 60. ročník. PPS patří mezi čtvrtletníky, jednotlivá čísla jsou však poměrně obsažná (8-10 článků). Editorem časopisu je prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. (Univerzita Palackého) a jak sám říká, časopis je jeho srdeční záležitostí. Časopis publikuje originální články, reviews a krátká sdělení z celé oblasti ochrany rostlin. Věnuje se tedy ochraně veškeré zemědělské i zahradnické produkce před různými škůdci (např. houbovými chorobami, hmyzem, i obratlovci), rezistencí rostlin proti těmto škůdcům a také boji s plevelem. V PPS vychází články od českých i zahraničních autorů na také v poslední době atraktivní témata jako je využití nanotechnologií v ochraně rostlin, technik precizního zemědělství (např. automatické rozpoznávání plevelů) či stále populárnější téma biologické kontroly (biologické prostředky ochrany proti škůdcům). V krátkých sděleních jsou často publikovány informace o novém výskytu škůdců v určitých lokalitách.

https://pps.agriculturejournals.cz/

 

Plant, Soil and Environment (PSE)

Mezinárodní vědecký časopis Plant, Soil and Environment letos slaví 70. leté výročí. Je vydáván od roku 1954, dříve pod názvem Rostlinná výroba. V časopise jsou publikovány vědecké práce, výsledky výzkumu a studie z oborů rostlinná výroba, experimentální biologie, agronomie, přírodní zdroje a životní prostředí, šlechtění a produkce semen, péče o půdu, a také interakce zemědělství a životního prostředí z pohledu udržitelného rozvoje. Editorem časopisu je prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.

https://pse.agriculturejournals.cz/

 

Research in Agricultural Engineering (RAE)

Časopis Research in Agricultural Engineering existuje od roku 1954. Tehdy vycházel pod názvem Zemědělská technika. Od roku 1999 vychází pod nynějším názvem, články jsou publikovány v angličtině. Časopis publikuje originální výzkumné práce věnované všem vědeckým a aplikovaným aspektům zemědělského inženýrství včetně těch, které se dotýkají i dalších vědních oborů, jako je například mechatronika, IT, robotika, ekologie, energetika, ekonomie, ergonomie, aplikovaná fyzika, biochemie, biotechnologie, bionika a odpadové hospodářství. Zvláštní pozornost je věnována především novým technologiím s ohledem na jejich ekologické aspekty a kontrole kvality zemědělských produktů. V roce 2024 časopis publikuje pod vedením editora prof. Dr. Ing. Františka Kumhály jubilejní, sedmdesátý ročník.

https://rae.agriculturejournals.cz/

 

O výročí časopisů ČAZV se dočtete také v květnovém vydání časopisu Zemědělská škola, který najdete zde.

Zpátky nahoru