skip to Main Content

Dne 11. června 2024 proběhlo online jednání redakční rady mezinárodního vědeckého časopisu Veterinární Medicína pod vedením šéfredaktora prof. MVDr. Miroslava Tomana, CSc. Setkání bylo zaměřeno na posouzení současného stavu časopisu, plánované inovace a nedávné úspěchy.

Mezi hlavní body jednání patřilo úspěšné zařazení časopisu do prestižní databáze PubMed Central, což představuje významný krok ke zvýšení viditelnosti a prestiže časopisu v akademické obci. Indexace v této databázi umožní širší veřejnosti přístup k publikovaným článkům a zvýší jejich citační potenciál. Diskutována byla také výše impakt faktoru a další citační ukazatele, které potvrzují rostoucí vliv a kvalitu publikovaných článků.

Dalším tématem byla implementace nových strategií pro posílení kvality časopisu, včetně zefektivnění recenzního procesu a rozšíření spolupráce s předními vědeckými institucemi a významnými odborníky. Redakční rada se rovněž zaměřila na plány pro budoucí rozvoj a expanzi časopisu.

Děkujeme všem, kteří přispívají k našemu úspěchu – členům redakční rady, autorům, recenzentům i čtenářům. Těšíme se na další spolupráci a budoucí úspěchy.

Web časopisu: https://vetmed.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru