skip to Main Content

P O Z V Á N K A

na jednání Předsednictva ČAZV, které se bude konat v úterý dne 6. října 2015 od 10,00 hod. v zasedací místnosti ČAZV – 2. patro Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2

Pořad jednání: 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 26.8. 2015 3. Informace o vyhlašovaných soutěžích NAZV a jejich vyhodnocení – Ing. P. Adam, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D. 4. Stanovisko k věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací – Ing. P. Adam, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský,   CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D. 5. Vydavatelská činnost na úseku vydávání vědeckých časopisů, personální a technické otázky redakce – příprava rozšířeného jednání Předsednictva – doc. Ing. R. Vácha, Ph.D. 6. Prezentace ČAZV vůči veřejnosti, publikace výsledků výzkumu 2015 – 2016, dohoda o spolupráci s týdeníkem Zemědělec – RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 7. Různé 8. Závěr

Zpátky nahoru