skip to Main Content

     Jednání u kulatého stolu svolaného pod garancí předsedy České akademie zemědělských věd se 11. 4. 2018 zúčastnili představitelé téměř všech plodinových svazů a unií a další zástupci zemědělské praxe společně se zástupci výzkumu, reprezentované převážně členy výboru Odboru rostlinolékařství ČAZV. Pozvaní představitelé MZe se z jednání omluvili. Představitelé nevládních organizací delegovali na jednání své zástupce s omezenými možnostmi se k návrhům vyjadřovat.

     V úvodu jednání předseda ČAZV a další členové ORL ČAZV představili stručnou historii návrhu a cíle jednání. Hlavním cílem jednání bylo zjistit zájem zástupců uživatelů rostlinolékařského poradenství o formu a rozsah navrhovaného rostlinolékařského poradenství. Představitelé pěstitelských svazů a sdružení postupně vystoupili se svými stanovisky k potřebě rostlinolékařského poradenství a k návrhu na etablování poradenských center při výzkumných organizacích a univerzitách. V rámci diskuze zaznělo, že největší poptávka po poradenské činnosti ze strany zástupců uživatelů od výzkumných organizací je na diagnostiku škodlivých organismů, na poradenství ohledně účinnosti prostředků ochrany a monitoring škodlivých organismů spojený se signalizací ošetření.

    Přítomní představitelé pěstitelských svazů se všichni vyjádřili pro podporu etablování rostlinolékařského poradenství v rámci „Regionálních poradenských center pro integrovanou ochranu rostlin při výzkumných organizacích a univerzitách“ a podpořit jejich poradenskou činnost z veřejných zdrojů v souladu s „Koncepci poradenského systému MZe na období 2017–2022“. Z jednání vyplynulo, že zástupci zemědělské praxe mají zájem o zajištění rostlinolékařského poradenství ze strany výzkumných organizací.

     Přítomní zástupci plodinových svazů a unií považují za další závažný problém nedostatečný sortiment přípravků na ochranu rostlin (respektive účinných látek přípravků), které jsou v ČR povoleny, zejména pro minoritní plodiny, ve srovnání se sortimentem zemí EU i sortimentem v sousedních zemích. Mají zájem podpořit inciativu ke zjednodušení a zrychlení postupu registrace přípravků pro minoritní použití, která je v rámci ÚKZÚZ připravována ve vztahu k hodnocení zdravotních rizik prováděných Státním zdravotním ústavem.

 

Zpátky nahoru