skip to Main Content

UPOZORNĚNÍ: pro značný rozsah údajů jsou Přílohy dostupné pouze na portálu Ministerstva zemědělství, v článku vloženém dne 17.7.2013 na adrese: eAGRI Poradenství a výzkum.


Výstupy z první etapy Hodnocení 2013

V souladu s Přílohou č. 3 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015), schválené usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475 (dále jen Metodika), jsou zpřístupněny tyto výstupy z první etapy Hodnocení 2013: Tabulka č. 1 – Výpis všech vyřazených výsledků. Je uveden výpis záznamů obsahující datové nesoulady, které znemožnily další postup dle Metodiky.

Tabulka č. 2 – Výpis výsledků s rozpory a nesrovnalostmi.

Tabulka č. 2a – Výpis případů uvedení stejného domácího autora různými předkladateli sjednoceného výsledku. Tato tabulka je určena pouze pro informaci jednotlivým předkladatelům výsledků, případné zjištěné nesrovnalosti je nutné řešit prostřednictvím konkrétních poskytovatelů, kteří údaje o výsledku do RIV předali.

Pokyny, jak s těmito výstupy pracovat, uvádí platná Metodika. Pokud je potřeba výsledky uvedené v těchto tabulkách opravit nebo odstranit z RIV (a tím i z Hodnocení 2013), vždy se postupuje standardním způsobem popsaným v „Pokynech pro předávání údajů do IS VaVaI – RIV“. Tzn. že „odstranění výsledku“ se provede zasláním požadavku na odstranění záznamu z RIV. Oprava údajů se provede předáním další (vyšší) verze dodávky dat ve struktuře RIV13, což se týká i údajů za starší roky uplatnění výsledku. Tedy v případě, že se jedná o výsledky předané již v minulých letech, opravený výsledek se přidává k dodávce dat ve struktuře RIV13. Je důležité zachovat Identifikační kód výsledku. Případným přidáním dalších výsledků (tzv. dodatečných) k opravným dodávkám, které nejsou uvedeny v těchto tabulkách (tedy nebyly vyžádány k opravě), se tyto sice zařadí do RIV 2013, ale v Hodnocení 2013 se neprojeví, neboť tyto výsledky budou zahrnuty až do Hodnocení 2014.

Konečný termín pro předání opravených dodávek dat a dodávek požadavků na odstranění záznamů, tedy dodávky dat jsou očekávány RVVI v termínu do 15. 8. 2013. Text Metodiky, str. 21:

Výstupy z první etapy

Tabulka č. 1 – výpis všech vyřazených výsledků z RIV, z důvodu jejich nesouladu v datových záznamech, pro které je nelze zařadit do dalšího postupu Hodnocení, ve struktuře jednotlivých tabulek podle poskytovatelů. Tyto výsledky opraví předkladatel a znovu je předá, jako úplný záznam o výsledku, do RIV, jinak tyto výsledky nebudou zařazeny do hodnocení. Tabulka č. 2 – výpis výsledků, u kterých byly zjištěny rozpory a nesrovnalosti. Ve struktuře jednotlivých tabulek podle poskytovatelů jsou vypsány všechny rozpory a nesrovnalosti mezi dvěma a více záznamy o výsledku, které vykazují nejednoznačnost. Pro daného předkladatele výsledku jsou uvedeny všechny výskyty nejednoznačného výsledku v RIV, tj. jsou uvedeny výskyty od všech předkladatelů. Tabulka č. 2a – výpis případů, kdy byl některý z tvůrců jednoho výsledku deklarován jako domácí tvůrce dvěma nebo více předkladateli. Tato tabulka slouží předkladatelům jako informační podklad pro případné opravy chybně zadaných údajů v domácích tvůrcích. Stejný tvůrce u dvou či více předkladatelů není sledovaným rozporem. Chybně zadané údaje se opravují obvyklým způsobem, tj. vyřazením chybně vloženého záznamu RIV a odevzdáním nového správného záznamu dle harmonogramu uvedenému v Příloze č. 10.

Výstupy z druhé etapy

V rámci druhé etapy je možné řešení rozporů uvedených v Tabulkách č. 1 a č. 2 prostřednictvím jednotlivých poskytovatelů. Zároveň jednotlivé VO mohou odstraňovat své záznamy o výsledcích, pokud zjistily, že obsahují chybné údaje, za které by mohl být uplatňován postup podle §14 odst. 5 zákona. V této etapě hodnocení nelze požadovat zařazení dalších výsledků do hodnocení, byť jsou předány do RIV. Opravy chybných výsledků se provádí zasláním opravné vyšší verze, v tomto případě není nutné žádat o odstranění původních záznamů.

Případné dodávky požadavků na odstranění záznamů z RIV nebo dodávky aktualizací údajů v RIV v předepsaném formátu XML včetně naskenovaných podepsaných průvodek dodávek dat předávají předkladatelé výsledků poskytovateli MZe do 6. srpna 2013 na adresu viktor.mares@mze.cz, v kopii na adresu jan.budsky@mze.cz.

Konečný termín pro předání opravených dodávek dat a dodávek požadavků na odstranění záznamů, tedy dodávky dat jsou očekávány RVVI v termínu do 15. srpna 2013.

Přílohy:

Tabulky – identifikace organizací dle IČ resp. čísla organizační jednotky (VŠ, univerzity) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)


UPOZORNĚNÍ: pro značný rozsah údajů jsou Přílohy dostupné pouze na portálu Ministerstva zemědělství, v článku vloženém dne 17.7.2013 na adrese: eAGRI Poradenství a výzkum.

Zpátky nahoru