skip to Main Content

ČAZV je podle platného Statutu a jednacího řádu ČAZV ze dne 5. prosince 2018 (č. j.: 41226/2018-MZE-14151) odbornou organizací, která zajišťuje vědeckou poradní funkci pro Ministerstvo zemědělství. Základním posláním ČAZV v oblasti její působnosti je trvalé zvyšování vědecké úrovně výzkumné činnosti a úrovně vzdělávání v resortu zemědělství. Dalším úkolem ČAZV je účinně přispívat k popularizaci vědeckých poznatků.

ČAZV je největším vydavatelem impaktovaných vědeckých zemědělských časopisů v České republice, díky kterým cíleně propaguje transfer výsledků výzkumu do praxe, což je jeden z hlavních cílů akademie daných Zřizovací listinou. ČAZV vydává celkem jedenáct vědeckých časopisů, z nichž deset je zařazeno do Core Collection Web of Science (dále WoS), devět z nich má udělen impakt faktor. Časopisy jsou indexovány i v celé řadě dalších významných světových databází (např. Scopus, Google Scholar, CrossRef, nově i ProQuest).

Za odbornou a vědeckou kvalitu vydavatelské činnosti, odborný a vědecký rozvoj jednotlivých časopisů (získání impakt faktoru u neimpaktovaných časopisů, udržení a zvyšování impakt faktoru časopisů, zvyšování kvality časopisů), dodržování etického kodexu odpovídá nejen předseda předsednictva ČAZV prostřednictvím předsedy Vydavatelské rady, ale v první řadě jednotlivé redakční rady, v čele se jmenovanými editory.

Časopisy ČAZV vedou editoři jmenovaní do funkce náměstkem ministra zemědělství Ing. Pavlem Sekáčem, PhD. a aktuálně jimi jsou:

 • Ing. Vladimír Jeníček, DrSc., Agricultural Economics (AE),
 • Ing. Eva Tůmová, CSc., Czech Journal of Animal Science (CJAS),
 • Ing. Kateřina Demnerová, CSc., Czech Journal of Food Sciences (CJFS),
 • Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D., Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB),
 • Jan Blažek, CSc., Horticultural Science (HS),
 • Ing. Vilém Podrázský, CSc., Journal of Forest Science (JFS),
 • Ing. Aleš Lebeda, DrSc., Plant Protection Science (PPS),
 • Ing. Václav Vaněk, CSc., Plant, Soil and Environment (PSE),
 • Dr. Ing. František Kumhála, Research in Agricultural Engineering (RAE),
 • Ing. Josef Kozák, DrSc., Dr. h. c., Soil and Water Research (SWR),
 • MVDr. Dagmar Zendulková, CSc., Veterinární medicína (VETMED).

Ve většině redakcí časopisů ČAZV se na zpracování článků v recenzním řízení podílí i řada koeditorů. Každý časopis může dle Statutu a jednacího řádu Vydavatelské rady vědeckých časopisů České akademie zemědělských věd a Redakčních rad spolupracovat až se 6 koeditory.

V červnu 2021 byly ve WoS zveřejněny nové hodnoty impakt faktorů (dále IF) vědeckých časopisů ČAZV. Vývoj impakt faktoru je pro časopisy ČAZV stabilní, u části časopisů došlo k výraznému růstu hodnoty IF (Agricultural Economics, Soil and Water Research), u některých časopisů hodnoty IF mírně poklesly (Horticultural Science, Veterinární Medicína). Hodnota IF časopisu Soil and Water Research vzrostla více než dvojnásobně oproti hodnotě IF 2019, došlo k postupu časopisu do vyššího kvartilu v obou kategoriích, do kterých je na WoS zařazen – (Soil Science, Water Resources). K postupu do vyššího kvartilu v rámci kategorie WoS došlo i u časopisu Agricultural Economics (Q3, Agricultural Economics & Policy). Většina časopisů udržela pozici v příslušných kategoriích WoS. Časopis Plant, Soil and Environment sestoupil do nižšího kvartilu (Q3, Agronomy) i přes výraznější růst hodnoty IF 2020.

Tabulka 1. Vývoj impakt faktoru 2016-2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Q (WoS, 2020)

Pořadí v Q

Agricultural Economics

0.789

0.706

1.0

1.106

1.711

Q3 – Economics,
Q3 – Agricultural Economics & Policy

13/ 21
218/ 377

Czech Journal of Animal Science

0.741

0.955

1.008

0.835

1.267

Q3 – Agriculture, Dairy & Animal Science

39/ 63

Czech Journal
of Food Sciences

0.787

0.868

0.846

0.932

1.279

Q4 – Food Science & Technology

121/144

Czech Journal
 of Genetics and Plant Breeding

0.532

0.467

0.652

0.8

0.865

Q4 – Agronomy,
Q4 – Plant Sciences

71/ 91
198/ 235

Horticultural Science

0.566

0.5

0.623

0.925

0.833

Q4 – Horticulture

31/ 37

Plant Protection Science

0.742

1,076

1.464

1.13

1.464

Q3 – Agronomy
Q3 – Plant Sciences

54/91
154/ 235

Plant, Soil and Environment

1.225

1.421

1.337

1.324

1.799

Q3 – Agronomy

46/ 91

Soil and Water Research

0.934

0.882

1.21

0.982

2.056

Q3 – Soil Science,
Q3 – Water Resources

26/ 37
67/ 98

Veterinární Medicína

0.489

0.434

0.636

0.588

0.558

Q4 – Veterinary Sciences

120 /146

Pozn.: Q – kvartil

Tabulka 2 zobrazuje vývoj pětiletého impakt faktoru, který vyjadřuje pozitivní trend v nárůstu citovanosti časopisů.

Tabulka 2. Vývoj pětiletého impakt faktoru 2016-2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Agricultural Economics

0.751

0.643

0.842

1.209

1.585

Czech Journal of Animal Science

0.966

1.061

1.12

1.103

1.428

Czech Journal of Food Sciences

1.048

1.107

1.223

1.322

1.829

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

0.631

0.581

0.641

0.859

1.017

Horticultural  Science

0.818

0.819

0.719

1.068

0.985

Plant Protection Science

 

 

1.272

1.361

1.834

Plant, Soil and Environment

1.463

1.53

1.591

1.724

2.169

Soil and Water Research

1.146

1.11

1.233

1.219

1.92

Veterinární medicína

0.878

0.764

0.877

0.749

0.881

Dalším, neméně významným ukazatelem, je Article Influence Score (dále AIS), jehož hodnota vzrostla u sedmi z devíti časopisů, dva časopisy jsou v Q2 kategorie Agronomy (PPS a PSE) (Tabulka 3).

Tabulka 3. Vývoj Article Influence Score (AIS) 2016-2020

Časopis

2016

2017

2018

2019

2020

Q (2020)

Agricultural Economics

0.115

0.067

0.095

0.112

0.204

Q4 – Economics
Q4 – Agricultural Economics & Policy

Czech Journal of Animal Science

0.231

0.222

0.223

0.204

0.234

Q3 – Agriculture, Dairy & Animal Science

 Czech Journal of Food Sciences

0.225

0.198

0.22

0.218

0.27

Q4 – Food Science and Technology

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

0.172

0.141

0.163

0.165

0.184

Q4 – Agronomy

Q4 – Plant Sciences

Horticultural Science

0.174

0.188

1.144

0.175

0.151

Q4 – Horticultural Science

Plant Protection Science

0.23

0.291

0.3

0.352

Q2 – Agronomy

Q3 – Plant Sciences

Plant, Soil and Environment

0.326

0.319

0.31

0.286

0.346

Q2 – Agronomy

Soil and Water Research

0.252

0.22

0.241

0.189

0.298

Q4 – Soil Science
Q4 – Water Resources

Veterinarní Medicína

0.216

0.178

0.191

0.175

0.167

Q3 – Veterinary Sciences

Pozn.: Q – kvartil

„Zveřejnění nových výsledků hodnocení našich časopisů pro nás představuje důležitou zpětnou vazbou. Kontinuální zlepšování úrovně impakt faktorů našich časopisů je zásluhou obětavé práce celého týmu editorů, koeditorů, členů redakčních rad a redaktorek působících v časopisech ČAZV. Děkuji proto všem editorům za jejich příkladnou práci v rámci vedení a rozvoje časopisu, dále všem koeditorům a členům redakčních rad za jejich vytrvalou a kvalitní práci pro naše časopisy. V neposlední řadě děkuji všem redaktorkám ČAZV za jejich kvalitní práci a věřím, že společnými silami dospějeme k dalšímu rozvoji a zlepšování výsledků našich časopisů. Děkuji také kolegům z Vydavatelské rady, pod vedením prof. Váchy, která promptně napomáhá redakčním radám v řešení případných záležitostí. Závěrem věřím, že i nadále budou vzrůstat počty článků zaslaných do redakcí našich časopisů“ uvedla ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

V řadě časopisů (VETMED, PPS, SWR, CJGPB) bylo dosaženo výrazného předstihu ve vydávání (1-2 čísla), tato skutečnost pravděpodobně povede k dalšímu růstu citovanosti těchto časopisu do budoucna.

Své výsledky výzkumů můžete publikovat ve vědeckých časopisech ČAZV, neváhejte se podívat na webové stránky časopisů na www.agriculturejournals.cz.

 

Zpátky nahoru