skip to Main Content

Redakční rada časopisu Plant, Soil and Environment se konala dne 10. 12. 2020, a to formou videokonference. Editor časopisu, prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., a členové redakční rady hodnotili současný stav časopisu a vývoj impakt faktoru. Redaktorka informovala o narůstajícím H-indexu časopisu. Snahou je i nadále publikovat kvalitní vědecké publikace a udržet časopis v druhém kvartilu v databázi Web of Science. Na závěr jednání předseda redakční rady poděkoval všem členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Zpátky nahoru